Tlačové správy

Organizácia UNICEF a Karpatská nadácia prerozdelia vyše 1 milión eur na pomoc zraniteľným deťom na Slovensku

Program Spolu pre deti podporí samosprávy, školy, škôlky či mimovládne neziskové organizácie a ďalších, aby zabezpečili spravodlivý a inkluzívny prístup k starostlivosti a vzdelávaniu detí od raného detstva. Zameraný je najmä na deti, ktoré utekajú pred vojnou na Ukrajine, ale aj na všetky zraniteľné deti s rôznorodými potrebami na celom Slovensku.  Medzi projekty sa prerozdelí vyše 1 milión eur.

Od vypuknutia vojny na Ukrajine sa Slovensko stalo novým domovom pre viac ako 33 000 detí z Ukrajiny. Aby sa tieto deti, i ďalšie, ktoré prídu, mohli začleniť do života u nás, prekonať stres zo situácie, ktorú prežívajú a správne sa vyvíjať, potrebujú vhodnú starostlivosť a vzdelávanie. Na Slovensku však nie je vytvorený dostatočne kvalitný integrovaný systém vzdelávania a starostlivosti pre deti v ranom veku, ich rodičov a opatrovníkov. Žije tu viac ako 400 tisíc detí vo veku od 0 do 7 rokov a nie všetky dostávajú rovnocenné príležitosti. Jedným z hlavných problémov je to, že sa nezohľadňujú ich rôznorodé potreby. A práve program Spolu pre deti podporí medzi-sektorové iniciatívy, ktoré pracujú s rôznorodými potrebami zraniteľných detí od raného detstva až po prvý stupeň základnej školy, najmä detí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine,“ hovorí Veronika Miškech Fričová, programová riaditeľka Karpatskej nadácie.

Vytvoriť deťom príležitosti hrať a učiť sa môže byť život-zachraňujúcou intervenciou, pomáhajúcou deťom lepšie porozumieť udalostiam, ktoré sa okolo nich odohrávajú, vyrovnať sa s ťažkosťami či traumou a zmierniť tak toxický stres,“ hovorí Tanja Rankovic, manažérka vzdelávania z UNICEF Emergency Response tímu na Slovensku.

Práve z tohto dôvodu je partnerstvo s Karpatskou nadáciou kľúčové v našej celkovej reakcii na utečeneckú krízu, pretože nám umožňuje škálovať naše úsilie o poskytovanie raného vzdelávania a inovatívnych služieb aj v ďalších obciach.

S 12 deťmi, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine pracuje aj Peter Vachula, riaditeľ ZŠ Pugačevova v Humennom: „Niektoré deti utekali zo svojich domovov niekoľko týždňov a potom sa ocitli v novom prostredí a bez úplnej rodiny. Najprv neprejavovali žiadne emócie, ani radosť, ani smútok, boli nesmelí, nejavili záujem o vyučovanie a nové priateľstvá. Chýbali im otcovia, kamaráti, spolužiaci, ich škola, domov. Postoj k vzdelávaniu aj vzťahy sa zmenili, až keď s nimi učitelia začali pracovať individuálne a nenútene ich začlenili do spoločných aktivít, pri ktorých zažili pocit úspechu, prijatia a záujmu.“ Program podporí práve aktivity, ktoré deťom z Ukrajiny poskytnú potrebnú podporu, aby sa mohli plnohodnotne začleniť do spoločnosti vo svojom novom či prechodnom domove.

Podporu nepotrebujú len najmenší

Program sa zameriava aj na poskytnutie podpory a vzdelávania rodičom a opatrovníkom, ktorí tiež potrebujú adekvátne informácie a vzdelanie o tom, ako sa čo najlepšie postarať o deti s rôznorodými potrebami. Taktiež rodičia či opatrovníci, ktorí boli v priamom kontakte s vojnou, neistotou, odlúčením alebo stratou rodiny, môžu byť natoľko zasiahnutí, že sa nedokážu adekvátne o deti starať a podporiť ich. Práve preto sa program zameriava aj na ich psychosociálnu podporu a vzdelávanie.

Budovanie partnerstiev je kľúčové

Cieľom programu nie je jednorazová a krátkodobá pomoc, ale snaha o systémové zavádzanie inkluzívneho prístupu k vzdelávaniu a starostlivosti pre všetky deti žijúce na Slovensku. Aby takéto systémové zmeny nastali, musia sa na nich podieľať aktéri z rôznych sektorov, najmä zo samospráv. Pretože len medzi-sektorová spolupráca relevantných „hráčov“, ktorí rôznorodo pracujú s deťmi, môže priniesť potrebný efekt udržateľným spôsobom.

V programe prerozdelíme až 1 090 000 €, maximálna výška grantu na jeden projekt je 29 999 € alebo až 80 000 €. Uzávierka prihlasovania žiadostí je 28. februára 2023. Viac informácií o programe nájdete tu.

Bližšie informácie médiám poskytne:

Dominika Franeková

Koordinátorka pre PR a komunikáciu

Mobil: +421 949 369 810

dominika.franekova@karpatskanadacia.sk

O Karpatskej nadácii

Karpatská nadácia podporuje východné Slovensko už 28 rokov a podporila vyše tisíc projektov sumou viac ako 3 milióny eur. Poslaním Karpatskej nadácie je viesť ľudí a organizácie k zodpovednosti za seba, komunitu, región a budúcnosť̌. Od svojho založenia poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku. Karpatská nadácia tiež podporuje a prináša inovatívne programy neformálneho vzdelávania, aby umožnila ľuďom na východnom Slovensku viesť úspešný a plnohodnotný život.

O organizácii UNICEF

UNICEF je jednou z najvýznamnejších humanitárnych organizácií na svete, ktorá pomáha deťom v núdzi už od roku 1946. Pracuje vo viac ako 190 krajinách a teritóriách, na tých najťažšie dosiahnuteľných miestach. Pracuje deň čo deň, aby pomohla prežiť deťom, ktoré sa ocitli v núdzi. Ochraňuje ich práva, zabezpečuje pre ne vodu, jedlo, strechu nad hlavou, lieky, vzdelanie a dáva im šancu, aby naplnili svoj potenciál. A nikdy sa nevzdáva…

unicef | pre každé dieťa

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore