Aktuality

Zlatý súdok 2023 – 29. ročník medzinárodnej súťaže kresleného humoru

PIVNÁ GALÉRIA v Prešove a redakcia časopisu Bumerang VYHLASUJÚ 29. ročník medzinárodnej súťaže kresleného humoru na tému PIVO

V sobotu 1. apríla 2023 sa uskutoční v Prešove vernisáž najlepších súťažných prác, slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien najúspešnejším autorom 29. ročníka súťaže podľa rozhodnutia poroty takto:

VEĽKÁ CENA (Grand Prix) ZLATÝ SÚDOK a 500 €
1. cena Malý ZLATÝ SÚDOK a 200 €
2. cena Malý ZLATÝ SÚDOK a 150 €
3. cena Malý ZLATÝ SÚDOK a 100 €

• Porota súťaže si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien, upraviť výšku finančných odmien, prípadne i udeliť ďalšie ceny a čestné uznania.
• Organizátor prijme do súťaže všetky práce, ktoré budú doručené na adresu Krajskej galérie v Prešove do piatku 24. februára 2023.
• Organizátor súťaže si vyhradzuje právo použiť vybrané práce pre publikovanie v propagačných materiáloch a reinštalácie výstav.
• Diplom a výstavný katalóg v tlačenej podobe dostane každý ocenený autor a v elektronickej každý zúčastnený autor, ktorý uvedie aj svoju e-mailovú adresu. Hlavné ceny a finančné odmeny si môže ocenený autor prevziať len 1. apríla osobne, alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Propozície súťaže:
1. Každý autor môže súťaž oboslať najviac piatimi pôvodnými prácami v origináli, vrátane grafických techník.
2. Súťaž je otvorená pre každého a nie je obmedzený spôsob výtvarného spracovania.
3. Formát prác by nemal presahovať rozmer A4.
4. Súťaž je neanonymná. Každý príspevok je nutné označiť na jeho zadnej strane menom a úplnou adresou autora.
5. Ocenené práce sa stanú majetkom PIVNEJ GALÉRIE v Prešove.
6. Uzávierka súťaže je v piatok 24. februára 2023.

7. Príspevky posielajte na adresu:

Obálku s príspevkami označte viditeľne heslom „PIVO“!
e-mail: fedorvico@gmail.com
ZLATÝ SÚDOK 2023
Krajská galéria v Prešove
(p. Fedor VICO)
ul. Hlavná 51
080 01 Prešov
Slovensko

zlaty sudok_vyhlasenie 2023

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore