Tlačové správy

4. Tulipánový pochod – Košice 2023

Parkinsonovou chorobou je postihnutých viac ako 15 000 obyvateľov Slovenska, vo svete niekoľko miliónov  a zrýchleným tempom pribúdajú ďalší. O zvýšenie povedomia o tejto diagnóze, o odstránenie predsudkov a stereotypného myslenia ľudí sa usiluje aj Spoločnosť Parkinson Slovensko, občianske združenie občanov postihnutých týmto ochorením. Jednou z foriem je aj organizovanie tzv. Tulipánového pochodu.

Na sobotu 15. apríla 2023 pripravuje v Košiciach 4. Tulipánový pochod v rámci projektu „Kráčajme spolu, mladí aj starší, zdraví aj chorí…“. Má dve časti – od 10. hodiny v Tabačke Kulturfabrik odborný i kultúrny program a tvorivé dielne, po 13. hodine pochod mestom k Immaculate na Hlavnej ulici.

Naším zámerom je tolerancia, ku ktorej treba ľudí vychovávať. Jednou z foriem sú  tulipánové pochody, ktorých prvé tri ročníky sa uskutočnili v Bratislave a tento rok zavítame do Košíc,“ hovorí predsedníčka Spoločnosti Parkinson Slovensko Viera Adamová. „Prečo tulipánový pochod? Degeneratívne ochorenie prvýkrát popísal anglický chirurg James Parkinson v Eseji o trase v roku 1817. Na jeho lekársku činnosť o štyri desaťročia nadviazal zakladateľ modernej neurológie, Francúz Jean-Martin Charcot, ktorý ako prvý rozpoznal dôležitosť Parkinsovej práce a chorobu pomenoval po ňom. Červený tulipán ako symbol tejto choroby vybrali účastníci konferencie v Luxembursku 11. apríla 2005. Základy k tomuto kroku položil v roku 1980 holandský pestovateľ kvetov Van der Wereld takisto trpiaci týmto ochorením. Červený tulipán potom za symbol zvolili členovia Európskeho združenia Parkinsonovej choroby. Deň narodenia Jamesa Parkinsona – 11. apríl – sa pripomína ako Svetový deň Parkinsonovej choroby.“

Tvorcom projektu „Tulipánový pochod“ je  Ing. arch. Radoslav Herda zo spoločnosti Slovenský pacient. Spoločnosť Parkinson Slovensko pripravila na sobotu 15.4.2023 pestrý program.  V Tabačke – Kulturfabrik, Gorkého 2 v Košiciach sa v čase 10.00 – 13.00 hod bude súbežne konať odborný program pod vedením neurológa doc. MUDr. Mateja Škorvánka, PhD. (prístupné aj pre laickú verejnosť) i kreatívne dielne pre deti i dospelých na tému „Vyrob si svoj tulipán“ . Po vystúpení speváckeho tria Traja z raja sa o 13.15 hod vydajú účastníci s tulipánom v ruke na prechádzku mestom až po Immaculatu na Hlavnej ulici v Košiciach a vytvoria živú reťaz. Po krátkych príhovoroch budú mať záujemcovia možnosť prehliadky Dómu sv. Alžbety s odborným výkladom historika prof. Petra Zubka.

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o Parkinsonovej chorobe, odstrániť predsudky a stereotypné myslenie ľudí. Prejaviť toleranciu k chorým edukáciou verejnosti, parkinsonikom pomôcť odbúrať sociálnu izoláciu.

Táto akcia sa uskutoční vďaka finančnej podpore Nadačného fondu Magna spravovaného Karpatskou nadáciou, farmaceutickou spoločnosťou STADA PHARMA Slovakia, s.r.o., Minerálne vody, a.s.

Parkinsonova choroba je degeneratívne, progresívne ochorenie centrálnej aj periférnej nervovej sústavy. Priemerný vek nástupu ochorenia je 60 rokov, avšak asi 5 až 10 % prípadov sa manifestuje pred 40. rokom života, niekedy dokonca aj pred 20 rokom.

Príznaky Parkinsonovej choroby sa rozvíjajú ako dôsledok odumierania mozgových buniek v určitých oblastiach mozgu, predovšetkým v časti substancia nigra. Nervové bunky v tejto oblasti tvoria dopamín a preto pri ich odumieraní dochádza k jeho nedostatku, ktorý je zodpovedný za väčšinu príznakov ochorenia. Nedostatok dopamínu pri Parkinsonovej chorobe sa prejaví hlavne spomalenosťou pohybu, teda bez dopamínu nie je pohyb. Ale nadbytok dopamínu (napr. pri predávkovaní liekmi) spôsobuje mimovoľné pohyby – diskinézie, eufóriu, neschopnosť kontrolovať svoje impulzy a správanie, prípadne až halucinácie.

Prirodzená tvorba dopamínu sa dá dosiahnuť pohybom, športom a akoukoľvek činnosťou spojenou potešením – dobré jedlo, či sex. Práve vylúčený dopamín môže za to, že túto činnosť chceme opakovať. Patologickými stimulmi pre uvoľnenie dopamínu sú drogy. Dopamín uvoľnený po užití drog spôsobí dočasný pocit šťastia a nutkanie danú činnosť zopakovať.

Motorické príznaky Parkinsonovej choroby sú bradykinézia (spomalenosť pohybov), rigidita (svalová stuhnutosť) a tremor (tras). Nemotorické príznaky Parkinsonovej choroby sú poruchy spánku, depresia, zápcha, zníženie čuchu. Ďalej to môže byť apatia,  poruchy pamäte.

 Spoločnosť Parkinson Slovensko je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2009, ktorého poslaním je zmierňovanie dopadov Parkinsonovej choroby v rodinnom, pracovnom či spoločenskom živote. Pričinila sa o to zdravotná sestra Zuzana Michalková z Košíc, ktorej vo veku 40 rokov diagnostikovali Parkinsonovu chorobu. Pri zakladaní spoločnosti jej pomáhali Ing. František Scherer z Košíc a Ľudmila Kokošková z Liptovského Mikuláša. Postupne vzniklo 11 regionálnych klubov po celom Slovensku. Ich činnosť sa delí na edukačnú, športovú, pohybovú a spoločenskú. V oblasti edukačnej sa stretávajú na prednáškach a voľných diskusiách s odborníkmi z oblasti neurológie, ale aj z odboru psychológie, logopédie, rehabilitácie i so sociálnymi pracovníkmi. Spoločnosť sídli na Garbiarskej ulici 7 v Košiciach. (Podrobne na: https://www.parkinson-net.sk)

Ďalšie informácie a kontakt:

Viera Adamová, predsedníčka SPS

email: adamovaviera@gmail.com

Tel. č.: +421 915 611 979

+421 917 614 450

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore