Tlačové správy

Svetoví odborníci o vplyve globálnych zmien na životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat

V Košiciach sa v stredu 14. júna 2023 začína medzinárodná konferencia Vplyv globálnych zmien na životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat. Organizujú ju Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a nórska Nord universitet Bodø ako už tretiu spoločnú konferenciu o globálnych zmenách. Je výsledkom dlhoročnej spolupráce oboch univerzít, reagujú ním na náročné výzvy, ktorým čelí ľudstvo za posledné desaťročia. Konferencia potrvá do 16. júna 2023 a podporili ju Island, Lichtenštajnsko a Nórsko prostredníctvom Grantov EHP a Nórska. Je určená vedcom všetkých vekových kategórií, doktorandom, humánnym a veterinárnym lekárom, odborníkom v oblasti biológie, klimatológie, hydrológie, poľnohospodárstva, lesníctva a príbuzných odborov.

„Konferencia je medzinárodnou a multidisciplinárnou platformou na zdieľanie najnovších vedeckých poznatkov, výmenu skúseností, budovanie vzťahov a vedeckých sietí. Obidve univerzity totiž pracujú s konceptom Jedno zdravie (One Health), ktorý sa snaží o medzinárodnú interdisciplinárnu spoluprácu na dosiahnutie optimálneho zdravia človeka, zvierat a životného prostredia,“ hovorí odborný garant konferencie a prorektor UVLF pre vzdelávanie MVDr. Martin Tomko, PhD. „Konferencia je príležitosťou sledovať exkluzívne témy, ktoré budú prednášať špičkoví vedci, zaujímaví hostia a  odborníci z praxe.  Všetky sú mimoriadne aktuálne a korešpondujú s globálnymi ohrozeniami, ktoré sa nás týkajú stále viac.“

Kľúčovú otázku, či je koncept Jedno zdravie spôsobom ako zlepšiť svet, rozoberie vedecký expert Piotr Tryjanowski, člen tímu Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC), ktorý v roku 2007 získal Nobelovu cenu za mier. Dnes pôsobí na univerzitách v Poznani a v Mníchove. Špičkový veterinárny parazitológ David Modrý predstaví najmenej známu stránku paradigmy jedného zdravia – nové infekčné choroby a voľne žijúce zvieratá. Viac ako 15 rokov študuje prenos infekčných chorôb medzi ľudoopmi a ľuďmi v Afrike. Pôsobí na univerzitách v Brne a Prahe, je riaditeľom Vétérinaires sans Frontières ČR a členom správnej rady VSF International. Bjørnar Ytrehus z Nórskeho veterinárneho inštitútu a Univerzity Nord priblíži, ako teplo, zmeny vlhkosti a zmenené zimné podmienky môžu spôsobiť problémy niektorým zvieratám formou zvýšeného zaťaženia parazitmi a vektormi, čo negatívne ovplyvňuje ich zdravotný stav. Tému venovanú globálnej adaptácii na neustále sa meniace prostredie so zameraním na nové choroby vrátane afrických projektov otvorí Gabriel Varga, ktorý bol prezidentom Svetovej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat (WSAVA) a v súčasnosti je regionálnym riaditeľom spoločnosti Zoetis International pre Afriku.

Parazitologička Lucy Robertson je členkou referenčnej skupiny WHO pre epidemiológiu ochorení prenášaných potravinami. Vysvetlí, ako globalizácia a zmena klímy môžu ešte viac zhoršiť už aj tak značný dopad parazita Cryptosporidium, prenášaného potravinami a vodou, na zdravie ľudí a zvierat. Európsky expert a nezávislý špecialista na zoohygienu, welfare a biologickú bezpečnosť v chovoch hospodárskych zvierat, vrátane oblasti asanácie a spracovania odpadov zo živočíšnej výroby, Pavel Novák, sa bude venovať zmene klímy, hospodárskym zvieratám a antimikrobiálnej rezistencii. Možnosti využívania alternatívnych zdrojov krmiva pre udržateľnú živočíšnu výrobu predstaví Prabhat Khanal z Fakulty biovied a akvakultúry Univerzity Nord, ktorý je  koordinátorom medzinárodného projektu na zavedenie obehového hospodárstva v sektore živočíšnej výroby.  Tomáš Bakalár z Technickej univerzity v Košiciach je odborníkom v oblasti čistenia vody a odpadových vôd, obnovy a sanácie kontaminovaného prostredia, odsoľovania a procesov odstraňovania ťažkých kovov z prostredia. Priblíži spôsoby odstraňovania ťažkých kovov z vody prírodnými materiálmi. Významná košická botanička Eva Sitášová bude hovoriť o inváznych botanických druhoch a problémoch spojených s ich šírením. Navrhne aj riešenia, ako ovplyvniť nekontrolovateľné rozširovanie inváznych rastlín, ktoré prináša veľké zdravotné riziká pre alergikov, ale aj ekonomické straty v poľnohospodárstve. Richard Franka z Centier pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v americkej Atlante vedie tím 120 epidemiológov a dátových analytikov, ktorý koordinuje aktivity zamerané na eradikáciu detskej obrny a očkovanie detí v Pakistane. Podieľal sa na eradikácii detskej obrny v Nigérii a pomáhal aj v boji proti ebole. Vysvetlí úlohu programov na kontrolu, elimináciu a eradikáciu infekčných chorôb v ére globálnych zmien a cestu k odolným a udržateľným integrovaným zdravotníckym systémom.

Na ľudskú spoločnosť majú obrovský vplyv klimatické zmeny súvisiace s globálnym nárastom teploty zemského povrchu, stúpaním hladiny morí, zmenšovaním objemu ľadovcov, zmenenou distribúciou vody na zemskom povrchu a v atmosfére, ako aj ďalšie environmentálne transformácie, intenzívne poľnohospodárstvo, rastúca ľudská populácia, globalizácia a intenzívna preprava zvierat a ľudí. Všetky tieto zmeny menia rýchlosť a klasické schémy prenosu patogénov s dramatickými následkami pre ľudí, voľne žijúce, hospodárske aj spoločenské zvieratá.

Prvá konferencia bola v roku 2017 v Košiciach za účasti takmer 120 odborníkov z rôznych krajín sveta. O dva roky neskôr na ňu nadviazala NordGlobal 2019 v nórskom Bodø a po tretíkrát sa vráti opäť do Košíc, hoci s posunom, ktorý spôsobila pandémia koronavírusu.

Konferencia sa uskutoční v priestoroch Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov na Ceste pod Hradovou 13/a. Podrobné informácie o konferencii nájdete na https://igc.uvlf.sk

Podporené Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Grantov EHP a Nórska.

Viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku na www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk.

Mgr. Zuzana Bobriková
​hovorkyňa
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Komenského 73, 041 81 Košice
zuzana.bobrikova@uvlf.sk
+421 917 869 914
www.uvlf.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore