Tlačové správy

Poľnohospodári krajín V4 naliehavo vyzývajú EÚ na celoeurópske riešenie

Slovenskí, českí, maďarskí a poľskí poľnohospodári a potravinári vyzývajú Európsku úniu na bezodkladné riešenie mimoriadne nepriaznivých dôsledkov dovozov ukrajinských agropotravinárskych produktov na európske trhy. Agropotravinárske samosprávy krajín V4 zároveň upozorňujú, že prípadný vstup Ukrajiny do EÚ musí byť umožnený jedine v prípade, ak Ukrajina splní všetky predvstupové podmienky, a to aj v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva. Taký je výsledok zasadnutia agropotravinárskych samospráv krajín V4, ktoré sa 7. a 8. decembra uskutočnilo na Štrbskom Plese.

Agropotravinárske samosprávy krajín V4 budú intenzívnejšie apelovať na svoje národné vlády a predstaviteľov Európskej komisie a Európskeho parlamentu. Vyjadrujú spoločný postoj: Európska únia Ukrajine musí pomôcť, ale nie za cenu likvidácie vlastného odvetvia výroby potravín v EÚ. Podpisom spoločného komuniké vyzývajú:

  • Národné vlády SR na koordinovaný postup pri obhajobe záujmov vlastných poľnohospodárov a potravinárov tak, aby predĺžili jednostranný zákaz dovozu niektorých komodít na naše územie ako aj rozšírenie a zjednotenie zoznamu takýchto komodít. Rovnako tak, aby spoločne presadzovali na pôde európskych inštitúcií prijatie spoločného európskeho riešenia, ktoré pomôže Ukrajine exportovať svoju produkciu najmä do tretích krajín, a ktoré najmä nepoškodí poľnohospodárov a potravinárov v EÚ. Poučení touto situáciou tiež žiadame o výrazné zvýšenie Krízovej rezervy.
  • predstaviteľov Európskej únie, aby zaviedli také postupy a nástroje pri liberalizácii obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi produktmi z Ukrajiny, ktoré v čo najväčšej možnej miere ochránia vnútorných trh Európskej únie, a to predovšetkým vkrajinách susediacich priamo a bezprostredne s Ukrajinou.

Európska komisia deklaruje vôľu prijať Ukrajinu za člena Európskej únie v čo najskoršom možnom termíne. Je potrebné si však uvedomiť, že Ukrajina je poľnohospodárska veľmoc, ktorá obhospodaruje výmeru zodpovedajúcu 1/3 poľnohospodárskej výmery všetkých krajín Európskej únie spolu. Doposiaľ v prípade rozširovania Európskeho spoločenstva o nových členov nikdy orgány a členovia Európskej únie podobnej výzve nečelili.

Preto agropotravinárske samosprávy V4 vyzývajú, aby do rokovaní o podmienkach vstupu Ukrajiny do Európskej únie boli v čo najväčšej miere zapojení predstavitelia členských štátov Európskej únie, na ktorých práve dopad Ukrajinskej poľnohospodárskej produkcie v prípade jej vstupu na spoločný európsky trh môže a bude mať najnegatívnejší dopad, pričom za tieto krajiny možno jednoznačne považovať práve členské štáty Európskej únie priamo a bezprostredne hraničiace s Ukrajinou. Do týchto rokovaní je nevyhnutné zapojiť priamo predstaviteľov poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv.

Rovnako agropotravinárske samosprávy krajín V4 vyzývajú, aby sa nad prijatím Ukrajiny do Európskej únie uvažovalo len a jedine v tom prípade, ak z jej strany budú splnené všetky predvstupové podmienky a po splnení všetkých časových rámcov implementácie právnych predpisov Európskej únie v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva. Pokiaľ by tomu tak nebolo, došlo by k zásadnému narušeniu hospodárskej súťaže na vnútornom trhu EÚ, ktoré by poškodilo súčasných členov únie.

„Vyzývame naše vlády a predstaviteľov Európskej únie ešte pred začatím akýchkoľvek zásadnejších a zaväzujúcich prístupových rokovaní s Ukrajinou, aby zabezpečili vypracovanie detailnej analýzy a dopadovej štúdie zaoberajúcej sa dopadom vstupu Ukrajiny do Európskej únie na sektor poľnohospodárstva a potravinárstva ako aj bezpečnosť potravín z dôvodu ochrany zdravia spotrebiteľov Európskej únie. Rozhodnutie ohľadne prijatia Ukrajiny do Európskej únie by nemalo byť len politickým gestom, ale musí byť založené na racionálnom zhodnotení situácie,“ uviedol po rokovaní predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.

Zástupcovia poľnohospodárskych komôr V4 sa dohodli na užšej spolupráci na základe spoločných priorít s cieľom osloviť tých, ktorí prijímajú rozhodnutia a zastupujú záujmy poľnohospodárov na národnej a európskej úrovni.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore