Tlačové správy

Aktivizácia kultúrneho a kreatívneho priemyslu pre ekologickejšiu a digitálnejšiu budúcnosť: prvá fáza projektu Capacity2Transform

Projekt Capacity2Transform (C2T), ktorý je inovatívnym krokom na podporu digitálnej a ekologickej transformácie v strednej Európe, oficiálne začal svoje prvé aktivity a položil základy pre transformačnú cestu v kultúrnom a kreatívnom priemysle (KKP) a v odvetví udržateľného cestovného ruchu. Tento projekt, na čele ktorého stojí Primorska Technology Park (Slovinsko) spolu s konzorciom desiatich európskych partnerských organizácií, je majákom pokroku a spolupráce v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE.

Cieľom projektu C2T je riešiť naliehavé výzvy, ktorým čelí KKP a malé a stredné podniky (MSP) v oblasti udržateľného cestovného ruchu pri prispôsobovaní sa digitálnej a ekologickej transformácii a zapájaní sa do nej. Projekt vznikol ako reakcia na dvojitú dilemu neistoty digitálnej a ekologickej transformácie, ktorú zhoršila pandémia COVID-19, spolu s citeľným nedostatkom talentov v rámci cieľových odvetví a regiónov.

Prvá fáza projektu je navrhnutá ako základný kameň pre vybudovanie pevného rámca na zvýšenie kapacity. Zahŕňa sériu strategických opatrení zameraných na rozvoj spoločného chápania a prístupu k digitálnej a ekologickej kreatívnej transformácii. S hlavným cieľom začleniť KKP a malé a stredné podniky udržateľného cestovného ruchu do širších digitálnych a ekologických iniciatív majú tieto činnosti urýchľovať významné posuny v zručnostiach, znalostiach a príležitostiach vo všetkých oblastiach.

PODNECOVANIE INOVÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM SPOLUPRÁCE

Ústrednou úlohou prvého obdobia je uľahčenie podnikateľského objavovania a vytvorenie súboru nástrojov na meranie kompetencií DGC (Digital, Green, Creative). Cieľom týchto nástrojov je nielen identifikovať súčasné prostredie a potreby, ale aj vytvoriť stratégie a akčné plány, ktoré budú rezonovať s jedinečným kontextom zúčastnených regiónov. Zapojenie partnerov, ako napríklad Technickej univerzity v Košiciach, podčiarkuje aspekt spolupráce projektu C2T, ktorý využíva cezhraničné odborné znalosti a zdroje na dosiahnutie maximálneho vplyvu.

V súvislosti s napredovaním projektu C2T pripravujú ďalšie činnosti pôdu pre realizáciu pilotných akcií a iniciatív na budovanie kapacít v deviatich regiónoch zúčastnených stredoeurópskych krajín. S víziou zvýšiť kvalifikáciu u viac ako 1 000 jednotlivcov a podporiť nadnárodnú spoluprácu medzi viac ako 200 malými a strednými podnikmi má projekt za cieľ vytvoriť 90 inovatívnych digitálno-ekologicko-tvorivých akčných konceptov, čím sa zaznamená významný skok smerom k udržateľnej a digitálne posilnenej budúcnosti kultúrneho a kreatívneho sektora. Ako dlhodobé výstupy projektu sú vnímané dve inovatívne platformy: MediaFactory a KnowledgeFactory.

MediaFactory sa stáva majákom digitálnej, ekologickej a kreatívnej revolúcie. Táto platforma sa venuje tvorbe a šíreniu obsahu zameraného na ekologický a digitálny prechod. MediaFactory presahuje rámec samotnej tvorby obsahu a zabezpečuje, aby bol výstup – séria odborných článkov – dostupný verejne. To povzbudzuje tematické portály zamerané na zelené technológie, digitálnu evolúciu, udržateľný rast a kreatívnu ekonomiku, šíriť toto posolstvo ďalej medzi širšie publikum bezplatne.

Na druhej strane bude Knowledge Factory slúžiť ako spojovací článok pre trvalú spoluprácu medzi organizáciami na podporu podnikania (BSO) a výskumnými organizáciami investujúcimi do prostredia na podporu podnikania.

POSILŇOVANIE TVORIVÝCH MYŠLIENOK PRE UDRŽATEĽNÝ ZAJTRAJŠOK

Toto spustenie je predzvesťou novej éry inovácií, udržateľnosti a medzisektorovej spolupráce, ktorá sľubuje uvoľnenie transformačného potenciálu kultúrnych a kreatívnych odvetví a odvetví udržateľného cestovného ruchu v strednej Európe. Tým ako C2T napreduje, zostáva dôkazom sily nadnárodnej spolupráce pri presadzovaní dvojitého ekologického a digitálneho prechodu za konkurencieschopnejšiu, odolnejšiu a udržateľnejšiu Európu.

KONTAKT

Ďalšie informácie nájdete na oficiálnej webovej stránke projektu Capacity2Transform alebo kontaktujte koordinačný tím projektu na Technickej univerzite v Košiciach: dev.ekf@tuke.sk

https://www.interreg-central.eu/projects/capacity2transform/

https://digital-green-creative.eu/

https://www.facebook.com/capacity2transform/

https://www.linkedin.com/company/capacity2transform/

https://twitter.com/Capacity2T

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Interreg Central Europe.

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore