Klub FIJET

Novinárska súťaž k cestovnému ruchu

Slovensko – pohostinné srdce Európy

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR) vyhlasuje novinársku súťaž Slovensko – pohostinné srdce Európy,  ktorej cieľom je podporiť tvorbu a uverejňovanie  kvalitných  publicistických príspevkov zameraných na rozvoj domáceho cestovného ruchu a na jeho propagáciu.

Organizačným a odborným garantom je sekcia cestovného ruchu MDVRR SR a Klub FIJET SSN.

Súťaž je určená pre autorské príspevky profesionálnych novinárov a riadi sa štatútom, ktorý je uverejnený na webovej stránke Ministerstva dopravy, výstavby s regionálneho rozvoja SR www.mindop.sk a Slovenského syndikátu novinárov. Prvý ročník súťaže sa začína 1. júla 2013 a ukončený bude 31. decembra 2013. Zámerom je  založiť tradíciu cyklickej súťaže, ktorej víťazné príspevky budú môcť byť využité v informačných  a propagačných materiáloch.

Súťažné príspevky bude hodnotiť päťčlenná odborná komisia. Najlepšie práce v každej kategórii budú ocenené Cenou ministra dopravy, výstavby s regionálneho rozvoja SR. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční každoročne v rámci sprievodného programu medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave.

Štatút novinárskej súťaže

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore