Tlačové správy

Deň výskumu rakoviny – 7. marec

Deň výskumu rakoviny – 7. marec s heslom: Dnešný výskum pre zajtrajšiu liečbu!“

(Informácie o Nadácii Výskum rakoviny nájdete na stránke: www.nvr.sk)

Na tlačovej besede v Košiciach správu o činnosti Nadácie Výskum rakoviny počas 20-ročnej existencie podala jej prezidentka RNDr. Margita Klobušická, CSc.:

Nadácia Výskum rakoviny (NVR) s cieľom upozorniť na priority a potenciál moderného onkologického výskumu na Slovensku sa v roku 2007 rozhodla iniciovať Deň výskumu rakoviny – 7. marec, ktorý by každoročne pripomínal laickej i odbornej verejnosti význam výskumu nádorových ochorení v prospech pacientov. Hlavné posolstvo Dňa vyjadruje motto: „Dnešný výskum pre zajtrajšiu liečbu!“ Ide už o 7. ročník podujatia, pre ktoré logo vytvoril akademický maliar Miroslav Cipár, symbolom Dňa je snežienka.

NVR sa Dňom výskumu rakoviny obracia na tri skupiny adresátov:

  • onkologickým pacientom a ich rodinám predstavuje, ako konkrétne im výskum pomáha
  • presviedča lekárov-onkológov, že ich spolupráca na výskume je nevyhnutná pre ďalšie napredovanie v boji s rakovinou
  • vláde SR opakovane pripomína nutnosť zahrnúť špeciálny program aplikovaného výskumu do Národného plánu boja proti rakovine a súčasne medzi priority znalostnej ekonomiky na Slovensku. Národný onkologický program totiž v SR stále chýba

Nádorové ochorenia sú závažnou zdravotnou, psychickou, ale aj ekonomickou záťažou jednotlivca i celej spoločnosti. Vyspelé európske krajiny si túto skutočnosť uvedomujú a do experimentálneho i klinického onkologického výskumu, rovnako ako do preventívnych, diagnostických a liečebných prístupov významne investujú ľudské kapacity a nemalé finančné prostriedky. Žiaľ, Slovensko patrí v rámci Európy ku krajinám s najnižšou podporou výskumu rakoviny, pritom sa u nás ročne diagnostikuje viac ako 27 tisíc nových prípadov zhubných nádorov a viac ako 12 tisíc pacientov zomrie.

Myšlienka založenia NVR s celoslovenským pôsobením bola v roku 1993 odpoveďou na kritický nedostatok financií a nedostatočné využívanie možností slovenského onkologického výskumu.

Prioritou NVR preto zostáva:

  • propagovať a podporovať onkologické výskumné projekty zamerané na prevenciu, včasnú diagnostiku a liečbu zhubných nádorov
  • rozvoj moderných laboratórnych a prístrojových techník pre onkologický výskum
  • účasť vedcov na medzinárodných onkologických projektoch, kongresoch a stážach
  • spolupráca medzi základným a aplikovaným onkologickým výskumom
  • verejná informovanosť o cieľoch a výsledkoch onkologického výskumu  

Dvadsaťročné úsilie NVR v tejto oblasti sa zúročuje v dlhoročnej úzkej spolupráci s Ústavom experimentálnej onkológie (ÚEO) SAV, mnohými klinickými pracoviskami a vysokými školami s cieľom, aby sa nádorové ochorenia stali opakovane liečiteľné a aby laická i odborná verejnosť vnímala onkologickú vedu a výskum ako neoddeliteľnú súčasť boja proti rakovine. NVR v spolupráci s ÚEO SAV zorganizovala už 3. ročník celoslovenského projektu popularizačných seminárov Vedecké dielne – onkológia, ktorý je zameraný na šírenie informovanosti o význame onkologického výskumu v prevencii, detekcii a liečbe rakoviny.

NVR sa vo svojej doterajšej činnosti podarilo získať nemalé finančné čiastky na zakúpenie špičkových prístrojov, napr.: prietokový cytometer, Wave System, Pulzná elektroforéza, Sekvenátor, Fluorimeter a Luminometer, Nucleofektor. Len od roku 2000 získala NVR takmer 900 tisíc EUR a poskytla pre vedu a diagnostiku investične najnáročnejšie prístroje, akými sú napr.: Real Time PCR, Pyrosekvenátor, EliSpot, Incucyte. V tomto roku plánuje zakúpiť ďalší – Nanosight.

Predstavitelia NVR myslia aj na budúcnosť onkologickej vedy na Slovensku a podporujú účasť mladých vedcov prostredníctvom cestovných grantov na medzinárodných odborných podujatiach a zahraničných onkologických projektoch. NVR organizuje v dvojročných cykloch Súťaž mladých onkológov, ktorej cieľom je umožniť stretnutie nadšencov stredných, vysokých škôl a mladých vedcov do 35 rokov v oblasti onkologického výskumu a poskytnúť im príležitosť verejne prezentovať výsledky svojej vedeckej práce. V minulom roku NVR vyhlásila pre mladých vedcov do 35 rokov výzvu na Vedecký projekt financovaný nadáciou.

V uplynulých rokoch sa pri NVR vytvoril Kruh priateľov Nadácie Výskum rakoviny –neformálna skupina fyzických a právnických osôb, ktorá aktívne podporuje nadáciu finančne, aj morálne. Na člene Kruhu je herečka Božidara Turzonovová s titulom Posol nadácie. Medzi členov patria aj ďalšie známe osobnosti, napr. Martin Babjak, Igor Bázlik, Peter Dvorský, ale tiež Slovenský paralympijský výbor, Fond Tesco, Obec Smolenice, Veľký zbor donských kozákov, vokálna skupina CLOSE HARMONY FRIENDS a mnohí ďalší.

V Správnej rade NVR v tomto roku začínajú pracovať dvaja erudovaní odborníci z Košíc – doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc. z Východoslovenského onkologického ústavu a prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. – riaditeľ Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Veríme, že vďaka ich podpore a pomoci sa všetky aktivity NVR dostanú nielen do Košíc – Európskeho hlavného mesta kultúry, ale aj do všetkých kútov Košického a Prešovského kraja.  

RNDr: Ján Sedlák, DrSc., riaditeľ Ústavu experimentálnej onkológie SAC priblížil niektoré aktuálne úspechy pracovníkov Ústavu vo výskume rakoviny.

Richard Raši, predseda zdravotníckeho výboru NR SR komentoval situáciu: „Nádorové ochorenia sú aj v súčasnosti jednou z najčastejších príčin úmrtí slovenských pacientov. A preto investícia do výskumu rakoviny a do včasnej diagnostiky je investíciou do našich životov.“

Doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc., riaditeľ pre vedu a výskum vo Východoslovenskom onkologickom ústave v Košiciach sa k problematike výskumu rakoviny vyjadril: „Na Slovesnku prebieha klinický výskum, v rámci ktorého sa overuje účinnosť nových molekúl na rôznych úrovniach klinického skúšania (fázy I, II, III). Tieto klinické štúdie sú zamerané na celú škálu zhubných nádorov. V súčasnosti je však nutné zlepšiť podmienky pre tento klinický výskum, a to predovšetkým v oblasti širšej informovanosti pacientov, ako aj úpravy niektorých zákonov a vyhlášok, ktoré by uľahčili jeho realizáciu. Ako príklad neustálej potreby výskumu a klinického skúšania môžeme uviesť karcinóm prsníka, ktorý je na Slovensku jedným z najčastejších zhubných nádorových ochorení. Napriek značným pokrokom v prevencii a liečbe v ostatnom období ročne na Slovensku zomiera na karcinóm prsníka približne 600 žien. Výskum a klinické skúšanie sú teda v tejto oblasti kľúčové, aby prinášali inovatívne liečebné možnosti, ktoré by zlepšovali výsledky liečba a prežívanie pacientov. Samozrejme, netreba zabúdať ani na to, aby bol našim pacientom následne umožnený prístup k takýmto liečebným možnostiam či liekom.“

Profesor Fedoročko hodnotil spoluprácu s NVR takto: „Pravidelnými a úspešnými účastníkmi Súťaže mladých onkológov organizovanej NVR sú študenti, doktorandi a mladí vedeckí pracovníci Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Medzi tých, ktorí sa zúčastnili na všetkých 3 ročníkoch súťaže, patria RNDr. Jaromír Mikeš, PhD. a RNDr. Rastislav Jendželovský, PhD., ktorých vedecké projekty boli minulý rok podporené grantom NVR. V súlade s cieľmi Nadácie sú tieto projekty zamerané na štúdium najzávažnejších komplikácií, spájanými s nádorovými ochoreniami a to s kmeňovými bunkami nádorov a rezistenciou na terapiu.“

Mladí vedeckí pracovníci RNDr. Rastislav Jendželovský, PhD. a RNDr. Jaromír Mikeš, PhD. z Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a RNDr. Miroslava Matúšková, PhD. z Ústavu experimentálnej onkológie SAV predniesli výsledky svojej vedeckej práce, podporenej NVR.

 

 

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore