Tlačové správy

Ako prispôsobiť zariadenie klientovi a nie naopak

Načrtnúť cestu k humanizácii sociálnych služieb, hovoriť z rôznych hľadísk o tom, k čomu sa humanizácia viaže a čo znamená pre zariadenia sociálnych služieb KSK,  je cieľom 3. ročníka konferencie Cesta k humanizácii sociálnych služieb, ktorú 8. septembra 2014 v hoteli Yasmin v Košiciach organizuje Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva KSK v spolupráci so Špecializovaným zariadením, zariadením pre seniorov a domovom sociálnych služieb Subsidium Rožňava.

Slovensko sa pripojilo k celosvetovému trendu odstraňovania dôsledkov inštitucionálnej izolácie a segregácie ľudí, ktorí vyžadujú dlhodobú pomoc a starostlivosť v špecializovaných zariadeniach. Takáto zmena modelu je jedným z cieľov súčasnej politiky EÚ v oblasti sociálnej inklúzie a zdravotného postihnutia. Národné priority rozvoja sociálnych služieb sú odzrkadlením reálnej situácie poskytovania sociálnych služieb v SR. Vychádzajú z potrieb identifikovaných v rámci krajiny a zároveň z priorít Európskeho spoločenstva.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválilo Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2012 – 2015.  Medzi národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb sú podpora zotrvania klienta v prirodzenom prostredí rozvojom terénnych sociálnych služieb, rozvoj ambulantných a pobytových sociálnych služieb v zariadení s týždenným pobytom, ale aj zvýšenie kvality a humanizácia poskytovaných služieb prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie a budovania zariadení. Dôležitou súčasťou je vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb.

„Zámerom deinštitucionalizácie je vytvorenie podmienok pre nezávislý a slobodný život všetkých občanov odkázaných na pomoc spoločnosti v prirodzenom prostredí komunity. Každé zo zariadení KSK má vo svojej koncepcii rozvoja plánovanú deinštitucionalizáciu a humanizáciu, čo znamená prispôsobovanie sa prirodzenému prostrediu prijímateľa sociálnych služieb,“ hovorí vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva KSK Zuzana Jusková. „K tomuto cieľu by malo prispieť aj dobudovanie infraštruktúry, znižovanie jej energetickej náročnosti a zaistenie bezpečnej práce zamestnancov. Výraznú podporu schválili poslanci Zastupiteľstva KSK, keď súhlasili s prijatím bankového úveru na úhradu nákladov súvisiacich so zvýšením energetickej efektívnosti vybraných zariadení sociálnej starostlivosti. Projekty sa budú realizovať v domovoch sociálnych služieb Subsidium a Jasanima Rožňava, Harmonia Strážske, Lidwina Strážske, Anima Michalovce, Idea Prakovce, v DSS Kráľovce, Krízovom stredisku Čaňa a Zariadení núdzového bývania Baškovce.“

Humanizácia v sociálnych službách znamená hlavne individuálnu prácu v malých skupinách. Záujmom je prispôsobovať chod zariadenia potrebám klientov a nie život klientov harmonogramu zariadenia. Prijímateľ sociálnych služieb by mal aj doma mať také možnosti, ako občan bez postihnutia.

„Na to potrebujeme úzku spoluprácu s rodinnými príslušníkmi, začínajúcu už propagáciou zariadenia a účasťou na komunitnom plánovaní sociálnych služieb miest a obcí. Dôležitá je aj spolupráca s partnerskými inštitúciami a vyhľadávanie inovatívnych metód sociálnej práce,“ prízvukuje riaditeľka DSS SUBSIDIUM v Rožňave Mária Wernerová. „Dôležitým humanizujúcim prvkom je napríklad aj bezplatné poskytovanie poradenstva – napríklad pri budovaní kontaktného miesta Alzheimerovej spoločnosti, ale aj podporovanie dobrovoľníckej činnosti v zariadeniach sociálnych služieb.“

Program konferencie je na: http://web.vucke.sk/files/socialne_veci/2014/20140721/pozvanka-2014.pdf

 

Zuzana Bobriková, hovorkyňa predsedu

Košický samosprávny kraj

+ 421 55 7268 128 + 421 918 766 001 zuzana.bobrikova@vucke.sk   www.vucke.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore