Tlačové správy

Už piaty rok spoznávame kraj v programe Terra Incognita

V Košickom kraji sa ročne organizuje určite viac než tisíc kultúrnospoločenských a športových podujatí. Je ťažké z tohto množstva vybrať tie, ktoré sú najatraktívnejšie – tisíc ľudí, tisíc chutí. Napriek tomu sa program Terra Incognita dlhodobo zaoberá podporou aktivít, ktoré zvyšujú atraktivitu kraja a podnecujú záujem návštevníkov, ale aj domácich obyvateľov.

Program Terra Incognita prostredníctvom dotačných výziev v predchádzajúcich rokoch podporil množstvo zaujímavých projektov (ich zoznamy v jednotlivých dotačných výzvach a celkovú alokáciu prostriedkov, ktorými boli podporené, nájdete v prílohe). Či už išlo priamo o podporu podujatí alebo podporu projektov zameraných na rozvoj infraštruktúry, peniaze padli na úrodnú pôdu a vzniklo ohromné dielo s účasťou veľkého počtu organizátorov a dobrovoľníkov. Výsledkom tejto práce bolo množstvo cielene pozvaných, ale aj náhodných návštevníkov, ktorí sa stali priamymi účastníkmi a niekedy aj aktérmi podujatí.

Samostatnú kapitolu tvoria TOP podujatia, naše najatraktívnejšie akcie v rôznych kútoch regiónu, zväčša s dlhou tradíciou a s trendom k zvyšovaniu kvality a rozširovaniu dosahu na potenciálnych návštevníkov. V roku 2013 bolo podporených 13 TOP podujatí programu Terra Incognita, v roku 2014 ich bolo tiež 13. V roku 2015 je pripravená podporu pre 8 TOP podujatí, pričom hlavný dôraz pri výbere týchto podujatí bol položený na kvalitu (prehľad podujatí je v prílohe).

Košický samosprávny kraj prostredníctvom programu Terra Incognita vyhlásil ďalšiu dotačnú výzvu, zameranú na posilnenie duchovných a kultúrnych hodnôt a rozvoj kultúrneho turizmu prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej ponuky kultúrnych, spoločenských a športových podujatí na území Košického samosprávneho kraja. Špecifickou prioritou výzvy bolo podporiť realizáciu kvalitných podujatí pre širokú verejnosť a rozšíriť ponuku kultúrneho vyžitia pre obyvateľov Košického kraja a jeho návštevníkov. Účelom podpory podujatí s nadregionálnym významom je zvýšenie návštevnosti kraja a posilnenie jeho pozície v ponuke cestovného ruchu.

Výzva bola vyhlásená 30. 10. 2014. Podmienkou získania dotácie je aj zapojenie turistickej ponuky miesta konania a jeho okolia do programu a aktivít podujatia. Žiadateľ to musí realizovať na báze funkčného partnerstva s inými organizáciami. Predkladanie projektov malo uzávierku 31. decembra 2014. Celková alokácia na výzvu predstavuje 48.000 € a na jeden projekt bolo možné získať dotáciu minimálne vo výške 2.000 € a maximálne 4.000 €.

Do uzávierky bolo podaných 62 projektov.

Len jeden žiadateľ podal viac projektov ako jeden, a to tri. Celková požadovaná suma v žiadostiach bola vo výške 232.420 €. Priemerne teda na 1 projekt žiadali sumu 3.748,71 €. Zaujímavá je aj štruktúra žiadateľov: žiadosť o dotáciu predložilo 17 samospráv a organizácií samosprávy, 33 neziskových organizácií, 11 zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a 1 podnikateľský subjekt.

Pri formálnej kontrole bolo zistené, že 31 žiadostí nemá všetky povinné prílohy a žiadatelia boli vyzvaní na ich doplnenie. Dve žiadosti boli vyradené, pretože nedoplnili chýbajúce povinné prílohy.

Najviac žiadostí (25) prišlo z regiónu Abov a žiadali finančnú dotáciu vo výške 94.115 €. Z toho z mesta Košice bolo 17 žiadostí a požadovaná dotácia bola vo výške 63.130 €. Z okresu Košice-okolie bolo 8 žiadostí a požadovaná suma bola 30.985 €. Z regiónu Zemplín prišlo 16 žiadostí s celkovou požadovanou dotáciou 60.265 €. Z regiónu Spiš bolo podaných 12 žiadostí, ktoré žiadali dotáciu v celkovej výške 43.350 €. Najmenej žiadostí prišlo z regiónu Gemer, len 9 žiadostí, a výška požadovanej dotácie bola 34.690 €.

Projekty hodnotilo 6 dvojíc hodnotiteľov. Každá dvojica hodnotila 10 projektov, ktoré boli pridelené tak, aby hodnotiteľ neposudzoval projekty z regiónu, v ktorom sám pôsobí. Každý hodnotiteľ – nezávislý odborník, si na pracovnom stretnutí vyžreboval svojho spoluhodnotiteľa z Úradu KSK. Každý z dvojice najprv hodnotil projekty nezávisle a po odovzdaní hodnotiacich hárkov sa hodnotiteľská dvojica dohodla na projektoch, ktoré odporúča na finančnú podporu a ktorých kvalita zodpovedá kritériám na jej získanie z dotačnej výzvy. Na základe ich odporúčaní a hodnotenia bol vytvorený zoznam najkvalitnejších projektov, odporúčaných na finančnú podporu. Najvyšší rozhodovací orgán programu Terra Incognita – Riadiaci výbor – na svojom zasadnutí 3. marca rozhodol o finančnej podpore 16, projektov, ktoré budú realizované v období od 1. apríla 2015 do 30. novembra 2015.

Medzi podporenými projektami sú 3 z regiónu Abov, 1 z mesta Košice, 7 zo Zemplína, 3 z Gemera a 2 sú zo Spiša. Z pohľadu žiadateľov o podporu, ide o 1 podnikateľský subjekt, 4 zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, 3 samosprávy alebo nimi zriadené zariadenia a 8 organizácií z neziskového sektora. Rozdelená bola celá alokovaná suma, čiže 48.000 €.

Výstavné priestory Regionálneho informačného bodu ponúkajú návštevníkom expozíciu, ktorá približuje jaskyne Slovenského krasu, od roku 1995 súčasť svetového prírodného dedičstva UNESCO. Ide o ďalšiu z aktivít Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj, ktorou chceme zaujať pozornosť domácich, ale aj zahraničných návštevníkov a predstaviť im naše najzaujímavejšie atrakcie. Po výstave Jaskyne Slovenského krasu pripravujeme výstavu o krásach Slovenského raja.

Terra Incognita je nosný program KSK na podporu a rozvoj cestovného ruchu v kraji. Jeho cieľom je odkrytie a priblíženie atrakcií v oblasti kultúrneho turizmu (hrady, zámky, architektonicky cenné mestské zóny, kostoly, múzeá a galérie, ale aj ďalšie atrakcie, významné z pohľadu dejinných udalostí), rozvoj infraštruktúry v cestovnom ruchu a podpora aktívnych obyvateľov, ktorá prispeje k zvýšeniu kvality života obyvateľov kraja a zvýšenie atraktivity kraja z pohľadu cestovného ruchu.

V rokoch 2011 – 2014 zabezpečovalo implementáciu programu Terra Incognita Kultúrne centrum KSK, po jeho zániku prevzala od začiatku roka 2015 úlohu realizátora programu Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj.

V Košiciach, 26.3.2015

Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj

Námestie maratónu mieru 1, 042 66 Košice

T: +421 55 622 75 52  E: info@kosiceregion.com W: http://kosiceregion.com/

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore