Tlačové správy

Lešenie okolo košického Štátneho divadla minulosťou

Stavebná časť projektu obnovy historickej budovy ukončená

Odovzdaním stavby zo strany dodávateľa PKB Invest, s.r.o., Prešov bola v posledný augustový deň ukončená stavebná časť projektu „Obnova Národnej kultúrnej pamiatky – historickej budovy Štátneho divadla Košice v multikultúrnom a multinárodnom prostredí“ financovaného z prostriedkov Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

Stavebné práce na prioritnej časti projektu, ktorých predmetom bola obnova súčastí historickej budovy Štátneho divadla Košice, ktoré boli v kritickom, resp. nevyhovujúcom stave a vyžadovali si bezodkladnú intervenciu, začali v januári tohto roka. Pôvodne mali byť stavebné práce ukončené k 31. júlu. „V priebehu realizácie stavby sa vyskytli objektívne, nepredvídateľné práce nad rámec pôvodnej zmluvy, ktorých vykonanie bolo potrebné na riadne ukončenie a odovzdanie diela ako celku. Počas prípravy a spracovania projektovej dokumentácie nebolo možné preskúmať všetky detaily existujúceho objektu, obzvlášť skryté jestvujúce závady. Tie sa počas prác zistili na streche, pri výmene okien aj pri prácach na fasáde. Vzhľadom na rozsah týchto navyše prác Správca programu (Úrad vlády SR) vyhovel žiadosti o predĺženie termínu ukončenia stavebných prác z pôvodného 31. júla na nový termín, 31. augusta,“ vysvetľuje koordinátor projektu a riaditeľ útvaru technickej prevádzky Štátneho divadla Košice Ivan Král.

Celkové náklady podľa projektu sú vo výške 588 tisíc EUR, z čoho 500 000 EUR tvoril príspevok z grantu prostredníctvom finančného mechanizmu EHP a Islandu, Lichtenštajnska a Nórska a zo Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Z celkovej sumy projektu bolo na stavebnú časť určených viac ako 477 tisíc EUR. Po ukončení stavebných prác spolu s navyše prácami sa táto suma upravila na niečo vyše cez 499 tisíc EUR. Štátne divadlo Košice tento rozdiel vo výške takmer 22 tisíc EUR, ktorý vznikol z dôvodu realizácie nevyhnutných navyše prác, financovalo z vlastných prostriedkov.

Na historickej budove divadla bola vymenená z väčšej časti strešná krytina, vymenili sa všetky strešné žľaby, bola obnovená nevyhnutná časť fasády budovy obzvlášť na severnej strane, vymenených bolo okolo 60% okien a obnovených reštaurovaním 4 ks pôvodných okien, ako aj boli obnovené reštaurovaním takmer všetky pôvodné vonkajšie dvere a 3 ks nových vonkajších dverí zo severnej strany. „Možno konštatovať, že všetky stanovené ukazovatele uvedené v projektovej zmluve pre pridelenie grantu boli naplnené,“ dodal Král.

Ukončenie týchto prác je zároveň výzva na prípravu ďalšej etapy celkovej obnovy historickej budovy divadla, ktorá bude spočívať v realizácii zamedzenia vzlínavosti zemnej vlhkosti do obvodových stien, výmeny ostatných pôvodných okien, celkovej obnovy fasády objektu a kamenných prvkov,

Projekt vrátane vyúčtovania bude ukončený najneskôr v apríli budúceho roka. Jeho súčasťou sú aj aktivity na podporu turizmu a zachovania kultúrneho dedičstva a rozmanitosti v kultúre prostredníctvom, z ktorých viaceré už boli realizované. Ďalšie pripravuje divadlo v nasledujúcich mesiacoch. Prvou bude už druhý koncert DIVADLOKOSICE.SK, ktorý v stredu 7. septembra 2016 slávnostne ukončí čiastočnú obnovu historickej budovy.

Svjatoslav Dohovič

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore