Tlačové správy

Projekt Care4Youth

Výskumný tím z Ústavu psychológie zdravia, Lekárskej fakulty, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach aktuálne rozbieha výskumný projekt Care4Youth „Trajektória detí a dospievajúcich s emocionálnymi problémami a problémami v správaní v systéme preventívnej, sociálnej a zdravotníckej starostlivosti – longitudinálna štúdia.“

„Emocionálne problémy a problémy v správaní sú u detí a dospievajúcich veľmi časté a majú vplyv na to aké úspešné budú v škole, vo svojej budúcej práci a vo vzťahu k ľuďom v ich okolí. Aj keď je poskytnutie kvalitnej starostlivosti dôležité pre zdravý vývin týchto detí, v tejto dobe vieme veľmi málo o tom, aká starostlivosť je im a ich rodičom poskytovaná a či im môže pomôcť,“ konštatuje prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD prednostka Ústavu psychológie zdravia a hlavná riešiteľka projektu.

Projekt Care4Youth chce opakovane počas troch rokov sledovať deti a dospievajúcich s emocionálnymi problémami a problémami v správaní počas poskytovanej starostlivosti odborníkmi ako sú psychológovia, sociálni pracovníci a psychiatri. Okrem detí a dospievajúcich s emocionálnymi problémami a problémami v správaní sa zameria aj na ich rodičov a odborníkov, ktorí im poskytujú starostlivosť (psychológ, sociálny pracovník, psychiater). V dotazníkoch sa dotkne tém ako je zdravie, voľný čas, zdravý vývin, rizikové správanie, zdravotná gramotnosť, rodina, problémy rodičov dieťaťa, či charakteristika starostlivosti a poskytovateľov starostlivosti.

Cieľom projektu Care4Youth je zistiť kedy a ako do starostlivosti deti a dospievajúci s emocionálnymi problémami a problémami v správaní vstupujú, aká starostlivosť im je poskytovaná a ako im pomáha, čo a ako ovplyvňuje, že bude starostlivosť úspešná a v neposlednom rade čo im a ich rodičom pomáha a naopak čo im škodí?
Pre ďalšie informácie môžete kontaktovať:

Doc. Mgr. Zuzana Dankulincová, PhD

Ústav psychológie zdravia, Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika

Trieda SNP 1, 04011 Košice, Slovensko

Tel.: 055 234 3392, 0904 347 209

E-mail: zuzana.veselska@upjs.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore