Tlačové správy

Spoločné vyhlásenie stavovských a profesijných organizácií k zrušeniu verejnej súťaže na „Vypracovanie projektov pozemkových úprav vo vybraných katastrálnych územiach samosprávnych krajov SR“

Týmto, ako stavovské a profesijné organizácie, ktoré zo zákona majú okrem iného za úlohu aj ochranu hospodárskych záujmov svojich členov, predkladáme nasledovné spoločné vyhlásenie k verejne dostupným informáciám, týkajúcich sa zrušenia použitého postupu zadávania zákazkyVypracovanie projektov pozemkových úprav vo vybraných katastrálnych územiach samosprávnych krajov Slovenskej republiky“. Uvedená verejná súťaž bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 219/2015 pod značkou 22165 – MSS dňa 05.11.2015 a v Úradnom vestníku EÚ pod označením 2015/S 214-391366 zo dňa 05.11.2015. Zrušenie nám bolo oznámené listom verejného obstarávateľa, ktorý bol uchádzačom doručený emailovou poštou dňa 23.03.2017.

V odôvodnení zrušenia tejto verejnej súťaže sa píše, citujeme „V nadväznosti na žiadosť MPaRV SR a na skutočnosti uvedené v tejto žiadosti v súvislosti so stanovením podmienok účasti na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti, ako aj v súlade so súčasnou rozhodovacou praxou a na základe opätovného prehodnotenia stanovených podmienok účasti, ktoré boli zadefinované v rámci predmetného verejného obstarávania zadávateľom MPaRV SR verejný obstarávateľ dospel k záveru, že stanovenie podmienok účasti by mohlo byť v rozpore s právnymi predpismi a so základnými princípmi verejného obstarávania.“

Ku odôvodneniu zrušenia uvedenej verejnej súťaže uvádzame nasledovné:

Dňa 17.01.2017 sa na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uskutočnilo rokovanie u vedúceho služobného úradu Ing. Jaroslava Regeca, za účasti JUDr. Jaroslav Puškáča, generálneho riaditeľa sekcie legislatívy ministerstva a zástupcov našich stavovských a profesijných organizácií a to Komory pozemkových úprav, Komory geodetov a kartografov a Zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie. Predmetom rokovania bola spomínaná verejná súťaž a dôvody jej dovtedajšieho nevyhodnotenia. Ako jeden z hlavných dôvodov nevyhodnotenia verejnej súťaže zástupcovia ministerstva uviedli skutočnosť, že verejná súťaž môže byť zrušená z dôvodu tzv. teritoriálnej diskriminácie, ktorú údajne obsahuje oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, samotné súťažné podklady resp. vysvetlenia k nim.

Ak bola dôvodom zrušenia verejnej súťaže tzv. teritoriálna diskriminácia (i keď sa to v odôvodnení priamo neuvádza), chceme týmto deklarovať, že žiadnu teritoriálnu diskrimináciu sme nezaznamenali. Dôkazom toho je to, že v jednej skupine uchádzačov boli zúčastnené dve spoločnosti z Českej republiky a že technickú spôsobilosť preukázali aj referenciami o poskytnutí služieb rovnakého alebo podobného charakteru z územia Českej republiky podľa tam platného zákona o pozemkových úpravách. Verejný obstarávateľ túto skupinu zo súťaže nevylúčil ani nespochybnil predložené referencie. Túto skutočnosť nám oznámil líder jednej zo skupiny uchádzačov.

Sme presvedčení, že pokiaľ mal verejný obstarávateľ pochybnosti o tom, ako sa uvádza v odôvodnení zrušenia tejto súťaže, že stanovenie podmienok účasti by mohlo byť v rozpore s právnymi predpismi a so základnými princípmi verejného obstarávania, tak bola jeho povinnosť dať na kontrolu použitý postup zadávania zákazky na Úrad pre verejné obstarávanie. Ten by buď potvrdil alebo vyvrátil uvedené pochybnosti a rozhodol o tom či bol uvedený postup skutočne v rozpore s právnymi predpismi a základnými princípmi verejného obstarávania.

Zrušenie tejto súťaže preto považujeme, z nami vyššie uvedených dôvodov, za nedostatočne odôvodnené a samoúčelné. Verejný obstarávateľ dostatočne neinformoval uchádzačov, aké zistenie v súvislosti so stanovením podmienok účasti neumožňujú v postupe zadávania zákazky pokračovať. Uchádzači o predmet zákazky preto nemôžu posúdiť opodstatnenosť a zákonnosť zrušenia verejného obstarávania a nemôžu v súčasnom štádiu riadne uplatniť inštitút podania námietok, čím bol porušený princíp transparentnosti a nediskriminácie.

Na záver chceme zdôrazniť isté skutočnosti:

Od roku 2009 nebolo úspešne ukončené žiadne verejné obstarávanie na projekty pozemkových úprav. V súčasnosti sú všetky zadané projekty pozemkových úprav ukončené. To znamená, že už ôsmy rok nebol zadaný zo strany štátu žiadny nový projekt pozemkových úprav.

Zrušenie tejto súťaže významnou mierou ovplyvní zamestnanosť v geodetických a kartografických spoločnostiach, ktoré boli uchádzačmi vo forme skupín dodávateľov, drasticky zredukuje kapacity schopné do budúcnosti projektovať pozemkové úpravy. Od vyhlásenia súťaže po jej zrušenie uplynul jeden rok a 5 mesiacov. Po celý tento čas viac ako 60 firiem, ktoré sa zúčastnili súťaže, mali blokované finančné prostriedky vo forme zábezpeky, v sume presahujúcej pol milióna euro a udržiavali kapacity na splnenie predmetu zákazky.

Každá vláda SR si v poslednom období dala do svojho programového vyhlásenia úlohu usporiadať pozemkové vlastníctvo. Citujeme z posledného programového vyhlásenia vlády SR, „Vláda Slovenskej republiky … Podporí doriešenie vlastníckych vzťahov k pôde ako predpokladu rozvoja trhu s pôdou … K tomu vláda použije všetky nástroje podporujúce racionálne usporiadanie pozemkového vlastníctva.“ V tejto súvislosti konštatujeme, že jediným efektívnym a komplexným nástrojom na usporiadanie pozemkového vlastníctva a doriešenie vlastníckych vzťahov k pôde sú pozemkové úpravy.

Dôsledkom zrušenia tohto verejného obstarávania je pre štát a verejnosť, okrem iného aj fakt, že koneční užívatelia výhod projektov pozemkových úprav, ktorými sú vlastníci pozemkov, nájomcovia pôdy, štát, obce, farmári, agropodnikatelia, vinári, developeri a investori, sa naďalej budú trápiť s neúnosnou rozdrobenosťou pozemkového vlastníctva na Slovensku.

Tento stav pozemkového vlastníctva zamedzuje rozvoju a investíciám vo všetkých oblastiach života na Slovensku, teda priamo negatívne ovplyvňuje ekonomický rozvoj a zamestnanosť na Slovensku.

Ing. Vladimír Uhlík, v. r.                                                                            Ing. Peter Repáň, v. r.

Komora pozemkových úprav SR                                                              Komora geodetov a kartografov

Predseda predstavenstva                                                                         Podpredseda predstavenstva

Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie                                   Predseda komisie pozemkových úprav

Predseda predstavenstva

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore