Tlačové správy

Zmluvy z roku 2004 medzi UNLP Košice a Lekárskou fakultou UPJŠ Košice

Zmluvy z roku 2004 medzi UNLP Košice a Lekárskou fakultou UPJŠ Košice už o pár týždňov definitívne skončia svoju platnosť. Nové zmluvy, podpísané nemocnicou čakajú na podpis druhej strany od 25. júna.

Zmluvy doposiaľ nie sú podpísané a namiesto toho sa na verejnosť dostávajú skresľujúce informácie o vyšších platbách študentov za výučbu, o tom, že nebudú mať kde vykonávať prax lebo rušíme 3 kliniky, či tom, že po vypršaní zmluvy nemocnica nebude schopná zabezpečiť zdravotnú starostlivosť, pretože z nej odíde 186 lekárov, zamestnancov fakulty.

Riaditeľ UNLP MUDr. Ladislav Rosocha, MPH zdôrazňuje, že zmluvy nie sú pre nikoho diskriminačné a upravujú len to, čo sa roky neriešilo a riešiť musí: „Študenti majú v nemocnici vytvorené podmienky na praktickú výučbu a nijako ich v tom nehodláme obmedziť. Kliniky sa nerušia, ale spájajú – ide o racionalizačné kroky nemocnice. Nehrozia ani vyššie platby za výučbu. Čo je však najdôležitejšie, zmeny sa najviac dotknú kompetencií prednostov a primárov kliník.“

Vedenie UNLP má v rukách nezávislé právne stanovisko o tom, ktorý vedúci zamestnanec (prednosta/primár) je zodpovedný za poskytovanie zdravotnej starostlivosti, operatívu, ekonomiku, personálne a materiálno-technické zabezpečenie a pod. na pracovisku, konkrétne na klinike. Závery právnej analýzy sú pre UNLP rozhodujúce:

„Prednostu kliniky je potrebné vnímať ako vedúceho zamestnanca vo vzťahu k pedagogickej a vedeckej činnosti na klinike. Avšak samotný pedagogický proces musí byť podriadený poskytovaniu zdravotnej starostlivosti a záujmom pacienta. V tomto smere je potrebné vnímať vedúceho zamestnanca UNLP – primára ako plne zodpovedného za túto činnosť, keďže má na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, na rozdiel od prednostu kliniky vytvorené lepšie pracovné podmienky. Prenos kompetencií zodpovednosti na prednostu kliniky, je v rozpore s právnymi predpismi a takáto neprimeraná záťaž vedúceho zamestnanca môže ohroziť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a teda v krajnom prípade by zlyhanie takto preťaženého prednostu by mohlo ohroziť život a zdravie pacientov.“

„Prednosta je teda 100%-ne zodpovedný za pedagogickú činnosť a primár za liečebno-preventívnu starostlivosť. Pracovný čas prednostu v zmysle pracovnej zmluvy je 15 hodín týždenne a preto nemôže niesť zodpovednosť za chod kliniky zo stránky pedagogickej i po stránke poskytovania zdravotnej starostlivosti. Tak to funguje napr. aj vo Francúzsku, odkiaľ sme si vyžiadali aj oficiálnu správu,“ dopĺňa riaditeľ UNLP MUDr. Ladislav Rosocha, MPH.

MUDr. Róbert Sabovčík, námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť pre chirurgické odbory spresňuje: „V nemocnici pracuje 772 lekárov, z toho 186 lekárov – zamestnancov LF UPJŠ. Teda štvrtina je školských pracovníkov, keď to premeníme na úväzky, dostaneme 6,8%. Prednosta kliniky pracuje na 0,4% úväzku a väčšina z nich má záujem zotrvať v zdravotníckom zariadení, napriek zmenám, ktoré prinesú nové zmluvy.“    

Zvyšovať platby študentov za výučbu UNLP nehodlá. V nemocnici praxujú naši, ale aj zahraniční študenti. Existuje dotačná zmluva, podľa ktorej Ministerstvo školstva dáva LF peniaze na štúdium slovenských študentov a podľa toho dostáva UNLP sadzbu na jedného študenta za praktickú výučbu v nemocnici.

Z toho nemocnica ledva pokryje náklady za prax študenta, čiže o zisku sa hovoriť nedá. Ale sú tu zahraniční študenti, ktorí priamo Lekárskej fakulte platia za štúdium odhadujem asi 2 mil. EUR ročne a UNLP z toho dlhodobo nedostáva ani cent. Nemocnica má preto len logickú požiadavku na LF UPJŠ – platby za výučbovú prax vyslovene za zahraničných študentov. Nám LF donedávna neposkytla ani zoznamy týchto študentov,“ tvrdí riaditeľ UNLP Košice.

„LF dostáva za 1 zahraničného študenta 8 000 až 11 500 EUR ročne. Počet zahraničných študentov sa pohybuje okolo 400, čiže cca 600 000 Eur by nám mala LF na ich praktickú výučbu prispieť.“ spresňuje námestník riaditeľa pre ekonomický úsek Ing. Roman Švarc.

„Záleží nám na novej generácii lekárov. Dnes eviduje UNLP presne 93 žiadostí absolventov LF UPJŠ prijatie do zamestnania,“ informuje námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť pre internistické odbory MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD a dodáva: „UNLP predstavuje vo východoslovenskom regióne top a jedinečnosť pri vykonávaní viacerých zdravotníckych činností, napríklad orgánové transplantácie, ambulantnú hematoonkologickú starostlivosť a transplantáciu periférnych kmeňových buniek, neurochirurgickú operatívu, replantačné zákroky a mnohé iné.“ 

„Predmetom činnosti UNLP je poskytovanie zdravotnej starostlivosti a preto prioritou UNLP je starostlivosť o pacienta, ktorá je a aj bude bez ohľadu na nové zmluvy zabezpečená na 100%,“ zdôraznil na záver riaditeľ UNLP MUDr. Ladislav Rosocha, MPH.

                                                                                                                                                                Mgr. Ladislava Šustová

                                                                                            PR manažérka/hovorkyňa

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore