Tlačové správy

Ústavný súd SR odmietol sťažnosť Aslana Achmetoviča Jandieva

Ústavný  súd  Slovenskej republiky (ÚS SR)v senáte zloženom z predsedu Rudolfa Tkáčika a sudcov Jany Baricovej a Mojmíra Mamojku na neverejnom zasadnutí senátu 7. augusta 2018 rozhodol:

vo veci vedenej pod sp. zn. III. ÚS 319/2018

o sťažnosti Aslana Achmetoviča Jandieva, ktorou namietal porušenie jeho základných práv podľa čl. 1 ods. 1 a 2, čl. 2 ods. 2, čl. 16 ods. 2, čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práv podľa čl. 3 a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, čl. 2 ods. 1, 2  a  3, čl. 5 ods. 1 a 2, čl. 7 a čl. 14 ods. 1 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a čl. 1 a čl. 2 Opčného protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach  zásahom Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Úradu medzinárodnej spolupráce Prezídia Policajného zboru a Národnej ústredne Interpol pri realizácii úkonov smerujúcich k jeho vydaniu do Ruskej federácie v rozpore s neodkladným opatrením Výboru OSN pre ľudské práva z 21. júna 2018.

Sťažnosť Aslana Achmetoviča Jandieva  o d m i e t a  pre nedostatok právomoci ÚS SR na jej prerokovanie.

Keďže predmetné rozhodnutie – uznesenie ÚS SR je sledované širokou verejnosťou a médiami, ústavný súd upozorňuje, že celé uznesenie je verejnosti k dispozícii na jeho webovom sídle: Rozhodnutie – Uznesenie.

Pre úplnosť ústavný súd upozorňuje aj na súvisiace rozhodnutia:

  • Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva Jandiev v. Slovensko z 1. marca 2016, č. 37146/12.
  • Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci ústavnej sťažnosti sťažovateľa v konaní vedenom pod sp. zn. ÚS 129/2018 z 2. mája 2018.

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore