Tlačové správy

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 9. januára 2019 rozhodol:

 1. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 50/2018

o sťažnosti Mgr. A. K., ktorou namietala nezákonnosť a neústavnosť volieb starostu obce Ľuboriečka konaných 10. novembra 2018, za účasti J. Ž., starostu obce Ľuboriečka.

Sťažnosť Mgr. A. K. na nezákonnosť a neústavnosť volieb starostu obce Ľuboriečka konaných 10. novembra 2018  z a m i e t a.

2. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 57/2018

o sťažnosti JUDr. M. D., kandidáta na starostu obce Tichý Potok, za účasti Mgr. Ľ. Dž., ktorou namietal neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Tichý Potok, konaných 10. novembra 2018.

  1. Voľby starostu obce Tichý Potok, konané 10. novembra 2018  v y h l a s u j e   z a  n e p l a t n é.
  2. JUDr. M. D. priznáva právo na úhradu trov právneho zastúpenia, ktorú   j e  mu Mgr. Ľ. Dž.  p o v i n n á   vyplatiť na účet jeho právneho zástupcu do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu.

 3. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 1/2019

o sťažnosti politickej strany SPOLU-občianska demokracia, za účasti J. S. a Strany maďarskej komunity, ktorou namieta neústavnosť a nezákonnosť volieb a proti výsledku volieb poslancov obecného zastupiteľstva obce Lipovec, okres Rimavská Sobota, konaných 10. novembra 2018.

Sťažnosť politickej strany SPOLU – občianska demokracia p r i j í m a   na ďalšie konanie.

4. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 42/2018

o sťažnosti Ing.  F. B. podľa čl. 129 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, za účasti JUDr. M. M. a Ing. S. G., ktorou namietal neústavnosť a nezákonnosť volieb primátora mesta Nemšová konaných 10. novembra 2018.

  1. Voľby primátora mesta Nemšová konané 10. novembra 2018  v y h l a s u j e  z a  n e p l a t n é.
  2. Ing. S. G. j e  p o v i n n ý  uhradiť Ing. F. B. trovy konania na účet advokáta do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu.

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť JUDr. Tomáš Senaj, Odbor tlačový a informačný, Kancelária Ústavného súdu SR

telefón: 055/7207 239, mobil: +421 905 404 222, e-mail: tomas.senaj@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore