Tlačové správy

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 30. januára 2019 rozhodol:

1. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 21/2014

o návrhu predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky na začatie konania o súlade ustanovení čl. 154d ods. 1 až 3 ústavného zákona č. 161/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, s čl. 1 ods. 1, čl. 141 ods. 1, čl. 144 ods. 1 a čl. 145 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a o súlade ustanovení § 5 ods. 7 v časti slov „sudca alebo“ zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 74da, § 74db a § 74dc zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky,         o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov, § 31 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov    v znení neskorších predpisov, § 1 ods. 2, § 69a ods. 2 v časti slov „o sudcovi alebo“, § 70 ods. 1 písm. d) v časti slov „o sudcovi a“ a § 84b zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1,   čl. 141 ods. 1, čl. 144 ods. 1 a čl. 145 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

  1. Ustanovenia čl. 147 ods. 1 poslednej vety a čl. 154d ods. 1 až 3 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 161/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, n i e  s ú  v súlade s čl. 1 ods. 1, čl. 141 ods. 1 a čl. 144 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
  2. Ustanovenie čl. 141a ods. 9 v časti slov „plniaceho úlohy ochrany utajovaných skutočností“ Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 161/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, n i e  j e  v súlade s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
  3. Ustanovenia § 5 ods. 7 a § 28b ods. 1 v časti slov „a udelí písomný súhlas s overením predpokladov sudcovskej spôsobilosti Národným bezpečnostným úradom,4c) pre prípad, že sa stane kandidátom na sudcu“ zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 74da, § 74db a § 74dc zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov, § 27ga, § 27h ods. 1 druhej vety a § 31 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 1 ods. 2, § 34 ods. 1 písm. g), § 69a, § 69b, § 70 ods. 1 písm. d), § 75 ods. 1 písm. e), § 76 ods. 1 písm. e) a § 84b zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  n i e  s ú  v súlade s čl. 1 ods. 1, čl. 141 ods. 1 a čl. 144 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
  4. Návrhu predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky vo zvyšnej časti  n e v y h o v u j e.

Podľa § 32 ods. 1 zákona o ústavnom súde k rozhodnutiu pripájajú odlišné stanovisko sudcovia Lajos Mészáros, Marianna Mochnáčová, Ladislav Orosz, Rudolf Tkáčik.

2. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 10/2019

o návrhu Okresného súdu Dunajská Streda, zastúpeného sudcom Michalom Novotným, na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 262 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v časti, „ktoré vydá súdny úradník“ s čl. 142 ods. 2 druhou vetou Ústavy Slovenskej republiky.

Návrh Okresného súdu Dunajská Streda  o d m i e t a.

Podľa § 32 ods. 1 zákona o ústavnom súde k tomuto rozhodnutiu pripája odlišné stanovisko sudkyňa Ľudmila Gajdošíková.

3. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 6/2016

o návrhu Okresného súdu Dunajská Streda, zastúpeného sudcom Mgr. Michalom Novotným,         na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 61b ods. 3 a § 243c ods. 1 v časti slov „§ 61b ods. 3 a“ zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene   a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 106/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s čl. 1 ods. 1, čl. 20 ods. 1, čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

  1. Ustanovenie § 61b ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 106/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  n i e  j e  v súlade s čl. 1 ods. 1, čl. 20 ods. 1, čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 1 ods. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
  2. Vo zvyšnej časti návrhu Okresného súdu Dunajská Streda  n e v y h o v u j e.

4. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 11/2019

o sťažnosti Mgr. L. B., PhD., M. Š., Mgr. M. Š., MBA, P. Š. a Ing. A. M., ktorou namietali neústavnosť a nezákonnosť volieb poslancov obecného zastupiteľstva v obci Pečeňady konaných 10. novembra 2018, za účasti J. B. a M. B.

Sťažnosť Mgr. L. B., PhD., M. Š., Mgr. M. Š., MBA, P. Š. a Ing. A. M.  o d m i e t a  ako zjavne neopodstatnenú.

5. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 53/2018

o sťažnosti Ing. M. N., S. P., R. R., A. G., H. M., Ing. J. P., J. K., PaedDr. N. H., M. P., G. P., J. P., V. M., B. M., M. F., E. G., J. T., M. I., E. I., M. S., Z. B., M. B., Bc. J. H., Mgr. J. O., Mgr. M. M., J. M., V. S., J. S., R. R., K. B., M. D., M. P., A. K., J. F., A. S., V. S., B. F., L. Š., L. K., Mgr. K. M., Ľ. K., M. K., L. K., J. S., P. K., A. V., B. Š., J. Z., M. Ch., A. Ch., J. K., Z. G., J. M.,   O. M., J. U., J. V., A. V., J. M., O. K., M. Š., M. V., Mgr. D. H., Mgr. A. H., H. T., J. T., R. Ď., E. Ď., B. Ď., Mgr. M. H., J. Š., V. S., M. K., P. M., A. M., S. K., M. K., Ľ. Š., E. P., ktorou namietali neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu a poslancov Obecného zastupiteľstva obce Muránska Dlhá Lúka a proti výsledku volieb starostu a poslancov Obecného zastupiteľstva obce Muránska Dlhá Lúka konaných 10. novembra 2018 za účasti Mgr. J. K., Ing. J. J., Ing. L. H., B. Ď., J. K., Ž. Š., politickej strany SPOLU občianska demokracia, politickej strany Demokrati Slovenska, politickej strany SMER ‒ sociálna demokracia.

Sťažnosť Ing. M. N., S. P., R. R., A. G., H. M., Ing. J. P., J. K., PaedDr. N. H., M. P., G. P., J. P., V. M., B. M., M. F., E. G., J. T., M. I., E. I., M. S., Z. B., M. B., Bc. J. H., Mgr. J. O., Mgr. M. M., J. M., V. S., J. S., R. R., K. B., M. D., M. P., A. K., J. F., A. S., V. S., B. F., L. Š., L. K., Mgr. K. M., Ľ. K., M. K., L. K., J. S., P. K., A. V., B. Š., J. Z., M. Ch., A. Ch., J. K., Z. G., J. M.,   O. M., J. U., J. V., A. V., J. M., O. K., M. Š., M. V., Mgr. D. H., Mgr. A. H., H. T., J. T., R. Ď., E. Ď., B. Ď., Mgr. M. H., J. Š., V. S., M. K., P. M., A. M., S. K., M. K., Ľ. Š., E. P.   z a m i e t a.

6. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 66/2018

o sťažnosti P. G. a MUDr. R. B., kandidátov na funkciu primátora mesta Poltár, ktorou namietali neústavnosť a nezákonnosť volieb primátora mesta Poltár, konaných 10. novembra 2018, za účasti Mgr. M. B.

Konanie o sťažnosti P. G. a MUDr. R. B.  z a s t a v u j e.

7. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 45/2018

o sťažnosti Ing. P. N., ktorou namietal neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Čierny Brod konaných 10. novembra 2018, za účasti Ing. J. H.

  1. Z r u š u j e  rozhodnutie miestnej volebnej komisie zapísané v zápisnici o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce Čierny Brod konaných 10. novembra 2018 v časti o rovnakom počte hlasov odovzdaných pre kandidátov na starostu a za zvoleného starostu obce Čierny Brod  v y h l a s u j e  Ing. P. N.
  2. Sťažnosti Ing. P. N. vo zvyšnej časti  n e v y h o v u j e.

8. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 46/2018

o sťažnosti Ing. P. S., za účasti M. K. a politickej strany OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ktorou namietali neústavnosť a nezákonnosť volieb poslancov do Mestského zastupiteľstva mesta Tvrdošín vo volebnom obvode č. 4, konaných dňa 10. novembra 2018.

Z r u š u j e  rozhodnutie mestskej volebnej komisie mesta Tvrdošín zapísané  v zápisnici o výsledku volieb vo volebnom obvode č. 4 vo voľbách do Mestského zastupiteľstva mesta Tvrdošín konaných 10. novembra 2018 v časti, v ktorej bol za zvoleného pod poradovým číslom 2 vyhlásený kandidát M. K. a za zvoleného poslanca do Mestského zastupiteľstva mesta Tvrdošín vo volebnom obvode č. 4  v y h l a s u j e  Ing. P. S.

9. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 34/2018

o sťažnosti Kresťanskodemokratického hnutia, ktorou namietalo neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu a poslancov obecného zastupiteľstva a proti výsledku volieb starostu a poslancov Obecného zastupiteľstva obce Osturňa, konaných 10. novembra 2018 a o sťažnosti Ing. V. Š., Bc. M. K., J. L., M. L., J. K. a J. L., ktorou namietali neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu a poslancov obecného zastupiteľstva a proti výsledku volieb starostu a poslancov Obecného zastupiteľstva obce Osturňa, konaných 10. novembra 2018.

Sťažnosti Kresťanskodemokratického hnutia, Ing. V. Š., Bc. M. K., J. L., M. L., J. K. a J. L.   z a m i e t a.

 10. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 61/2018

o sťažnosti M. M., ktorou namietal neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Nižné Nemecké, konaných 10. novembra 2018.

Sťažnosť M. M.  z a m i e t a.

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť JUDr. Tomáš Senaj, Odbor tlačový a informačný, Kancelária Ústavného súdu SR

telefón: 055/7207 239, mobil: +421 905 404 222, e-mail: tomas.senaj@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore