Tlačové správy

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 6. februára 2019 rozhodol:

1. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 9/2017

o návrhu Krajského súdu v Trenčíne na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 9 ods. 2 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov s čl. 50 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, s čl. 40 ods. 5 Listiny základných práv a slobôd a s čl. 4 ods. 1 Protokolu č. 7 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Návrhu Krajského súdu v Trenčíne  n e v y h o v u j e.

2. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 12/2019

o návrhu Okresného súdu Dunajská Streda, zastúpeného sudkyňou JUDr. Desanou Janíčkovou, Rusnákovou, na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 16 ods. 1 a § 161 ods. 1 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok s čl. 142     ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.

Návrh Okresného súdu Dunajská Streda na začatie konania o súlade právnych predpisov  o d m i e t a  ako zjavne neopodstatnený.

3. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 2/2018

o sťažnosti MUDr. R. R., PhD., MPH, ktorou namietal neústavnosť a nezákonnosť volieb predsedu Košického samosprávneho kraja konaných 4. novembra 2017.

Sťažnosť MUDr. R. R., PhD., MPH  z a m i e t a.

4. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 33/2018

o sťažnosti P. F., za účasti M. V., ktorou namietal neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Markušovce konaných 10. novembra 2018.

Sťažnosť P. F.  z a m i e t a.

5. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 13/2019

o sťažnosti J. L., za účasti V. K., ktorou namietala nezákonnosť volieb starostu obce Švedlár konaných 10. novembra 2018.

Sťažnosť J. L.  o d m i e t a  ako zjavne neopodstatnenú.

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť

JUDr. Tomáš Senaj, Odbor tlačový a informačný, Kancelária Ústavného súdu SR

telefón: 055/7207 239, mobil: +421 905 404 222, e-mail: tomas.senaj@ustavnysud.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore