Tlačové správy

Svetové náboženstvá v knižnici Jána Bocatia v Košiciach

VKJB pozýva na cyklus prednášok M. Dojčára

 Na spirituality vo svetových náboženstvách je zameraný nový cyklus prednášok, ktorý prináša Verejná knižnica Jána Bocatia (VKJB) v Košiciach. O hinduistických, budhistických, kresťanských, islamských a židovských spiritualitách bude prednášať docent Martin Dojčár, religionista so špecializáciou na spiritualitu a medzináboženský dialóg. Úvodná prednáška o hinduistických spiritualitách bude v pondelok 11. februára 2019 o 16:30 hod. v hudobnom salóniku VKJB na Hlavnej 48.  

Počas jednotlivých stretnutí v rámci vzdelávacieho cyklu účastníci získajú prehľad o vybraných formách spirituality v piatich svetových náboženstvách. „Zámerom knižnice je aj týmto spôsobom prispieť k porozumeniu a vzájomnej tolerancii,“ uviedla riaditeľka Soňa Jakešová.

Do prvej prednášky cyklu o hinduistických spiritualitách autor uvedie účastníkov obrazom hinduizmu ako veľkej nábožensko-spoločenskej syntézy Indie a súčasne historickej fázy indických náboženských dejín. V tomto nábožensko-dejinnom kontexte rozlíši spoločné znaky rôznorodých hinduistických spiritualít. Predstaví fenomén jogy ako mnohotvárny celoindický prúd spirituality a spolu s ním aj jeho základné podoby a tradície.

VKJB pozýva aj na nasledujúce prednášky v rámci tohto vzdelávacieho cyklu. Uskutočnia sa vždy v pondelok, v mesačnej periodicite.

  • Budhistické spirituality  (11. 3. 2019)

Budhizmus sa zrodil v reakcii na krízu védskeho náboženstva a priniesol novú, revolučnú formu náboženského života. Na pozadí jeho vzniku, špecifika a diferenciácie autor predstaví základné Budhove náuky o štyroch vznešených pravdách, o podmienenom vznikaní a o iluzórnej existencii podmienenej individuality (nie-ja) a spoločne s nimi aj charakteristické znaky budhistických jog ako jadra rozmanitých budhistických tradícií.

  • Kresťanské spirituality  (15. 4. 2019)

Dve historicky najstaršie podoby kresťanstva – východné a západné – tvoria inštitucionálny rámec dvoch veľkých spirituálnych prúdov – spiritualít kresťanského Východu a Západu. Autor poukáže na ich spoločné črty ako ich zrkadlia tradičné pojmy praxkontemplácia. Venovať sa bude aj fenoménu kresťanskej mystiky.

  • Islamské spirituality  (20. 5. 2019)

Islam vzniká ako náboženstvo viery a zákona – „oddaným“ (moslim) ukazuje „bezpečnú cestu“ (šarí’a) pozemským životom, predkladá im životný vzor v podobe života, skutkov a výrokov svojho zakladateľa, Muhammada, a upravuje ich spoločenský a náboženský život v teokratickom štáte. Bez svojej mystickej dimenzie, ktorý stelesňuje súfizmus, by však nebol úplný.

  • Židovské spirituality  (10. 6. 2019)

V záverečnej prednáške autor predstaví chasidizmus ako mystický smer judaizmu, ktorý napriek svojej originalite ostal súčasťou hlavného prúdu židovskej ortodoxie. Na pozadí novovekej diferenciácie judaizmu účastníkov oboznámi s dejinami chasidského hnutia, ako aj  s jeho špecifikami a ideálmi.

Doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD., je slovenský religionista so špecializáciou na spiritualitu a medzináboženský dialóg. Na obe témy publikoval celý rad vedeckých a odborných prác doma aj v zahraničí, medzi iným monografie Self-Transcendence and Prosociality (Peter Lang, 2017), Sebatranscendencia: antropologický model (Dobrá kniha, 2017), Problém globálneho spolužitia: antropologické východisko (Veda, 2012) a Mystická kontemplácia: Oblak nevedenia & Ramana Maharši (Iris, 2008). Pre Tv Lux pripravil niekoľko prednáškových cyklov z religionistiky. V rokoch 2012, 2014 a 2018 absolvoval zahraničné výskumné pobyty na Collegeville Institute for Ecumenical and Cultural Research v USA.

Ing. Soňa Jakešová, riaditeľka

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach

Hlavná 48

040 00 Košice

e-mail: vkjb@vkjb.sk

tel.: 055/62 232 91

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore