Tlačové správy

Sudkyňa Jana Baricová sa zúčastnila diskusie o náleze Ústavného súdu SR o tzv. bezpečnostných previerkach sudcov

Sudkyňa Jana Baricová vykonávajúca úlohy predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky sa 16.  apríla 2019 zúčastnila na diskusiu o náleze Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 21/2014 z 30. januára 2019 týkajúceho sa protiústavnosti novely Ústavy Slovenskej republiky o tzv. bezpečnostných previerkach sudcov, ktorú zorganizoval Ústav medzinárodného práva a európskeho práva a Katedra ústavného práva a správneho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

V rámci diskusie sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky Jana Baricová zdôraznila, že na vypracovaní rozhodnutia ústavného súdu v danej veci sa podieľal tím externých poradcov. „Rozhodnutie sa rodilo dlho, no väčšina pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky ho považuje za dobré a dobre odôvodnené. Určite sa bude o ňom učiť na školách a dá sa z neho čerpať aj do budúcna“ dodala sudkyňa Baricová.

Sudkyňa Jana Baricová sa diskusie zúčastnila spolu s  emeritným sudcom Ústavného súdu Slovenskej republiky prof. JUDr. Ladislavom Oroszom, CSc., ktorý sa k danému nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky vyjadril v intenciách svojho odlišného stanoviska. Spolu so sudkyňou Baricovou sa zhodli na tom, že diskusie týkajúce sa rozhodnutí ústavného súdu sú vhodným spôsobom oboznamovania sa s jeho rozhodovacou činnosťou a to nielen pre študentov práva, odborníkov z radov justície, ale aj pre laickú verejnosť.

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť  hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore