Tlačové správy

Plénum Ústavného súdu SR na neverejnom zasadnutí posudzovalo podania JUDr. Štefana Harabina týkajúce sa volieb prezidenta SR

Ústavný súd Slovenskej republiky (ÚS SR) na neverejnom zasadnutí pléna 12. júna 2019 (včera) rokoval o návrhoch na začatie konania a súvisiacich procesných návrhoch JUDr. Štefana Harabina (ďalej len „navrhovateľ“) týkajúcich sa prezidentských volieb.

Sudcovia spravodajcovia v týchto veciach vykonávali potrebné procesné úkony smerujúce k ich prerokovaniu a rozhodnutiu.

Z dôvodu navrhovateľom vznesenej námietky zaujatosti proti jednému z členov pléna ústavného súdu však neúplné plénum (v 6-člennom zložení) nemohlo rozhodnúť o námietkach zaujatosti a ani o ďalších návrhoch v daných veciach vrátane procesných návrhov.

Pri posudzovaní vzniknutej situácie plénum prihliadalo na požiadavku spravodlivej rovnováhy medzi právom navrhovateľa na prístup k nestrannému ústavnému súdu a požiadavku na zabezpečenie účinnej ústavnej ochrany v predmetných veciach.

Po zvážení všetkých okolností dospelo plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky k záveru, že v danom štádiu je potrebné uprednostniť právo navrhovateľa na prístup k nestrannému súdu a po doplnení pléna najskôr rozhodnúť o vznesených námietkach zaujatosti, keďže vzhľadom na okolnosti prípadu bude možné poskytnúť účinnú ochranu v daných veciach až po doplnení pléna ústavného súdu.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.
telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore