Tlačové správy

Otvorený list primátorovi mesta Košice

Vážený pán primátor Jaroslav Polaček,

dnes je to presne rok, mesiac a jeden deň, ako ste boli zvolený za primátora Košíc s heslom „Zabojujme o fungujúce Košice!“ Oslovujem Vás ako občan mesta a podnikateľ v oblasti stavebníctva, podporený neformálnou platformou stavovských organizácií stavebných a dodávateľských spoločností, predajcov stavebných materiálov, zástupcov projekčných a inžinierskych organizácií  a architektov pôsobiacich na území mesta Košice, lebo po roku Vášho pôsobenia sa, žiaľ, podľa môjho názoru, aspoň v oblasti stavebníctva, deje opak.

Chcem Vás upozorniť, že situácia v stavebnom sektore v meste začína byť vážna a smeruje k nefunkčnému stavu. Reálne je ohrozených niekoľko tisíc pracovných miest. Keďže práve Vy ste boli najväčším verejným kritikom pochybení minulého vedenia mesta, využívam túto formu oslovenia s nádejou, že list prijmete ako konštruktívnu výzvu a postaráte sa o nápravu. Ide predsa o fungujúce Košice.

Na základe mojich opakovaných negatívnych skúseností, o ktorých som už v októbri 2019 podrobne informoval mestských poslancov, Vás chcem teraz osobne a verejne upozorniť, že mesto sa pod Vaším vedením dopúšťa porušovania zákona, nakoľko zákonné lehoty na vydávanie záväzných stanovísk pre účely stavebného konania (30 a 60 dňové) sa nielen nedodržujú, ale neúmerne predlžujú. Túto skutočnosť potvrdili aj orgány prokuratúry, na ktoré som bol nútený sa obrátiť. Požiadal som o preskúmanie postupu mesta a zjednanie nápravy. Napriek tomu, že podriadené útvary stanoviská pripravia, mesiace čakáme na podpis vedenia. Váš, alebo riaditeľa magistrátu.

Je to úmysel, alebo si neuvedomujete dopady na nadväzujúce procesy? Nevidíte, že ignorovanie zákonných lehôt ohrozuje situáciu v celom stavebnom sektore a v konečnom dôsledku aj rozvoj mesta? Reálne nám hrozí, že investori sa začnú Košiciam vyhýbať. Ak je Vašim zámerom odstrašiť „zlých“ developerov, prečo mesto neinvestuje aspoň vlastné kapitálové zdroje? Podľa dostupných informácií sa tento rok v Košiciach po prvýkrát po rokoch nevyčerpali prostriedky z referátu dopravy, vyčlenené na opravu chodníkov a ciest. Späť do rezervného fondu sa vracia 1 milión eur. To máme takú skvelú cestnú infraštruktúru? A prečo sa z jedného milióna určeného na cyklotrasy vyčerpalo len necelých 100 tisíc eur, teda sotva 10 percent? Prečo stoja aj projekty, na ktoré nám dáva stovky miliónov eur Európska únia, pričom mestu stačí 5 percentné spolufinancovanie? Stojí ďalšia etapa modernizácie električkových tratí, rozšírenie Slaneckej cesty, oprava depa a dispečingu DPMK. A stoja aj stavebníci.

Za rovnako nebezpečné považujem, že svojimi krokmi de facto ignorujete platný územný plán mesta. Investori musia rešpektovať tento zastupiteľstvom schválený dokument a pri plánovaní projektov z neho vychádzajú. Ak ho však Vy spochybňujete, robíte z druhého najväčšieho slovenského mesta nedôveryhodného partnera. Ak bez argumentácie, len preto lebo môžete, meníte, alebo negujete stav vecí vyplývajúci z tohto zásadného dokumentu pre stavebný rozvoj mesta, konáte v rozpore so zákonom o obecnom zriadení. Pán primátor, takto fungujú gubernie, nie demokratické verejné samosprávy.

Nepochybne by veci pomohol skutočne nezávislý, v právomociach a odbornosti silný Útvar hlavného architekta mesta. Košice už taký mali a bol vzorom pre iné mestá. Nespochybňujem, že primátor má mať politické vízie aj v oblasti stavebného rozvoja. Ale odborné stanoviská a praktické vedenie by malo byť v rukách odborných referentov, urbanistov a architektov. Viete, že je to dobrá cesta, preto ste nám takýto útvar pred voľbami sľubovali. Prečo ostalo len pri sľuboch? Zistili ste ako chutí moc?

Na tomto mieste nechcem zachádzať do podrobností a konkretizovať svoje kauzy, v ktorých nielen podľa môjho názoru, postupovalo mesto Košice v rozpore so zákonom a možno aj Ústavou SR. Upozorním len na jeden prípad, ktorým ste podľa mňa prekročili červenú čiaru. Týka sa plánovanej výstavby bytového domu na mojom pozemku na Idanskej ulici. Malo ísť o jednoduchú zmluvu s mestom, umožňujúcu prekládku verejnej kanalizácie,  nachádzajúcej sa pod chodníkom a cestou, ktoré sú majetkom mesta Košice. Napriek niekoľkonásobným urgenciám uzavretia zmluvy, som dlhé mesiace nedostal žiadne stanovisko, ani len reakciu. Zdôrazňujem, že pritom disponujem súhlasným stanoviskom k umiestneniu stavby od Útvaru hlavného architekta mesta Košice, mestskej časti Košice – Západ, aj od samotného mesta Košice. Moja požiadavka je plne legitímna, pretože uzatváranie takýchto zmlúv predpokladá štatút mesta, je bežnou praxou a dokonca povinnosťou mesta Košice v zmysle zákona o obecnom zriadení. O to zarážajúcejšie bolo, keď vedenie mesta minulý týždeň, moju žiadosť o uzavretie zmluvy odmietlo bez objektívneho vecného zdôvodnenia s tým, že to nie je jeho povinnosť. Najskôr nečinnosť a potom svojvoľné rozhodnutie vedenia mesta vo mne vyvolávajú podozrenie z cieleného zneužívania vlastníckeho práva, ale aj možnej korupčnej činnosti, či prípadného zneužívania právomoci verejného činiteľa. Napríklad, vytváraním podmienok na vynucovanie si úplatku za vybavenie veci. Ako inak mám Vášmu postupu rozumieť?

Informujem Vás, že v záujme dovolania sa svojich práv som podal súdnu žalobu a pripravujem ďalšiu o náhradu škody. Neteší ma to. A aj preto volím formu otvoreného listu, aby, ak jedného dňa bude musieť mesto zaplatiť náhradu škody, občania mesta vedeli, kto je za to zodpovedný. Opakovane pripomínam Vám aj mestským poslancom, že finančné prostriedky prichádzajúce do mestskej kasy aj zo zvýšených mestských daní, by sa mali používať inak, než na nezmyselné súdne spory. Ani mesto Košice nemôže zneužívať svoje vlastnícke právo na ujmu iných osôb.

Ako občan, ktorý sa správa v súlade so zákonmi tohto štátu vyžadujem, aby ste sa tak správali aj Vy. Zdôrazňujem, že moje názory zdieľajú a podporujú aj mnohí ďalší kolegovia, pôsobiaci v stavebnom sektore. Preto vystupujem aj v mene neformálnej platformy stavovských organizácií stavebných a dodávateľských spoločností, predajcov stavebných materiálov, zástupcov projekčných a inžinierskych organizácií  a architektov pôsobiacich na území mesta Košice.

Nežiadame žiadne úľavy, žiadne špeciálne zaobchádzanie. Chceme len normálne fungujúcu samosprávu, ktorú ste občanom Košíc sľubovali.

V Košiciach 11. decembra 2019

 

Ing. Miroslav Kacej

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore