Tlačové správy

Aktuálne výzvy v mediácii: Etika a mlčanlivosť

Asociácia mediátorov Slovenska v spolupráci s generálnym partnerom 3CM s.r.o. a odbornými partnermi Akadémiou mediácie a Asociáciou rodinných mediátorov Slovenska zorganizovala dňa 18. septembra 2020 konferenciu s názvom Aktuálne výzvy v mediácii: Etika a mlčanlivosť.

Už od roku 2013 organizuje Asociácia mediátorov Slovenska každý rok konferencie na témy, týkajúce sa aktuálnych otázok v mediácii. Aprílový termín plánovaného siedmeho ročníka však prekazila situácia v súvislosti s COVID19 a preto sa organizátori rozhodli zorganizovať konferenciu v náhradnom septembrovom termíne. Táto sa kvôli pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácii nakoniec prvýkrát konala on-line formou.

Tento formát konferencie bol úplne odlišný od tradičného poňatia predchádzajúcich konferencií.  Odborné príspevky museli byť kratšie a menšieho rozsahu, diskusia prebiehala iba on-line formou a absentoval obľúbený spoločenský rozmer konferenčného programu. Organizátorom sa napriek týmto technickým prekážkam podarilo udržať tradíciu konferencie, ktorá predstavuje významný nástroj výmeny informácií medzi mediátormi z praxe a odborníkmi na mediáciu z akademického prostredia a to tak zo Slovenska, ako aj z Českej republiky. Garantom konferencie bol profesor Vladimír Labáth.   Hlavnou témou konferencie v tomto roku bola ETIKA A MLČANLIVOSŤ, dve navzájom prepojené oblasti. Etika v mediácii má úzky súvis s mlčanlivosťou mediátorov ako hlavným princípom mediácie. Povinnosť mlčanlivosti vyvoláva veľa etických dilem v práci mediátora. Obsahom konferencie bolo aj viacero príspevkov, súvisiacich s problematikou ochrany osobných údajov (GDPR), témou stále aktuálnou.

V popoludňajšom programe prebehol okrúhly stôl k otázke ďalšieho vzdelávania mediátorov podľa §10a Zákona o mediácii. Závery okrúhleho stola budú podkladom pre ďalšie aktivity mediátorov ako aj zástupcov akreditovaných vzdelávacích inštitúcií a mali by viesť k zmene koncepcie ďalšieho (povinného) vzdelávania mediátorov.

Iba vývoj situácie ukáže, či tento formát sa stane bežnou súčasťou v ďalšej činnosti Asociácie mediátorov Slovenska. Veríme, že v budúcom roku sa ďalší ročník konferencie uskutoční už v tradičnej forme s osobnou účasťou participantov vrátane možnosti osobnej účasti zahraničných hostí.

JUDr. Magdaléna Drgoňová

predsedníčka Asociácie mediátorov Slovenska

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore