Tlačové správy

Združenie FEMAN pripravilo do konca roka na realizáciu štyri projekty približujúce kultúru znevýhodneným skupinám ľudí, detí a mládeže

Združenie FEMAN do konca roka zrealizuje 4 projekty podporené finančným príspevkom Ministerstvom kultúry SR v rámci programu – Kultúra znevýhodnených skupín. Zamerané sú na neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry ľudí so zdravotným postihnutím, klientov Centier pre deti a rodiny a zrakovo postihnuté osoby. Projekty v celkovej výške 23 000 Eur Združenie FEMAN spolufinancuje vo výške piatich percent, čo predstavuje čiastku 3115 Eur a zapojí do nich znevýhodnené osoby z viacerých oblasti Košického a Prešovského samosprávneho kraja, vrátane osôb so zdravotným postihnutím a z marginalizovaných skupín z mesta Košice.
„Predovšetkým chceme dať možnosť týmto mladým ľuďom realizovať sa, umožniť im spoznať a ´vidieť´ to, čo vidieť nemôžu, ale aj tvorivo naplniť ich voľný čas a čiastočne odbremeniť ich rodiny aj v tejto pre nich neľahkej dobe, spôsobenej opatreniami súvisiacimi s Covid-19“ uviedol na dnešnom stretnutí s novinármi v Košiciach riaditeľ združenia FEMAN, Ing. Eduard Buraš. Ako pripomenul, podľa štatistík na východnom Slovensku žijú približne 1,7 až 2,5 percentá ľudí so zrakovým postihnutím vyššieho stupňa. „Z toho najväčšie percento žije v oblasti Spiša, kde sú vytvorené aj špecializované zariadenia napr. školské a vzdelávacie. Práve tieto trpia akútnym nedostatkom finančných prostriedkov, ktoré by im umožňovali plnohodnotnú integráciu ich zverencov,“ dodal a zdôraznil, že zámerom projektov je tento nelichotivý stav aspoň sčasti zmeniť.
Medzi účastníkov projektov patria nevidiace a slabozraké deti a mládež zo Spojenej školy internátnej v Levoči, klienti centra MAJÁK n.o. v Zdobe pri Košiciach, nevidiaci a slabozrakí mladí dospelí z Únie nevidiacich a slabozrakých, krajské stredisko v Košiciach, klienti CDR Remetské Hámre, seniori v Košiciach a v kraji, združenie ArtEst a sociálne divadlo Hopi-Hope so zameraním na klientov s Dawnovým syndrómom, nevidiaci deti s hudobným nadaním so ZUŠ, nevidiaca učiteľka na klavír Mgr. Viera Petrovčínová, ZŠ Gemerská 2 v Košiciach, ale aj klienti z detských domovov či znevýhodnení obyvatelia miest zapojených do projektov. Novým partnerom v projekte je Farnosť sv. Alžbety v Košiciach v rámci projektu „Via Cassoviensis….“ s jedinečným zámerom sprístupnenia kultúrnych pamiatok aj pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva prostredníctvo nových IT technológií (QR kódy, NFC čipy….).

Podporené projekty:

Názov projektu: „VIA CASSOVIENSIS a DAR KRÁĽA – DONUM REGIS“ / projekt zameraný na podporu sprístupnenia kultúrnych pamiatok OZP a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva v Košiciach
Názov projektu: „TMAVOMODRÝ SVET 2020“
/SVET NEVIDIACICH, HLUCHOSLEPÝCH A SLABOZRAKÝCH DETÍ/
Názov projektu: „ROZPRÁVKOVÍ DETEKTÍVI, POVIEDKY A ROZPRÁVKOVÝ DOM“ festival rozprávok a tvorivých dielní pre deti s Dawnovým syndrónom a inak znevýhodnené osoby
Názov projektu: „AKO NEVIDIACI MENIA SVET HUDBY- IV / festival hudby pre osoby so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva

Podrobnosti o jednotlivých projektoch:
https://www.feman.sk

Viac informácií o projektoch a ich realizácií poskytne:
Ing. Eduard Buraš, riaditeľ združenia FEMAN, tel.: 0905 539 926, e-mail: feman@stonline.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore