Tlačové správy

Stanovisko odborníkov k dopadom plošného a dlhodobého zatvárania škôl

Národné aj medzinárodné štúdie naznačujú, že dopady plošného a dlhodobého zatvárania škôl a prechod na dištančnú formu výučby so sebou prináša mnoho negatívnych dôsledkov, ktoré je nevyhnutné zvážiť vo vzťahu k očakávaným benefitom takejto formy epidemiologického opatrenia.

Plošným a dlhodobým zatvorením škôl:

– je ohrozená možnosť na plnohodnotné vzdelávania detí a dospievajúcich, obzvlášť tých so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zo sociálne znevýhodneného prostredia

– sa stráca príležitosť pre včasné identifikovanie problémov v učení, emocionálnych a behaviorálnych problémov či  možnosť ich efektívneho riešenia a zvyšuje sa riziko ich prehĺbenia

– sa stráca príležitosť pre včasné identifikovanie vážneho ohrozenia detí a dospievajúcich sociálno-patologickými javmi v rodine a komunite, znižuje sa prístup k základným službám a starostlivosti a zvyšuje sa riziko prehĺbenia existujúcich problémov

– je vážne ohrozené duševné zdravie detí a dospievajúcich, čo viedlo k nárastu dopytu po krízových intervenciách

– je ohrozený kognitívny, sociálny a emocionálny vývin detí a dospievajúcich

Navrhujeme zvážiť ukončenie plošného a dlhodobého dištančného vzdelávania pre 2. stupeň základných škôl a stredné školy a zvolenie iných epidemiologických opatrení, ktoré by eliminovali vyššie uvedené  nežiadúce dopady na mladú generáciu.

Prof. Andrea Madarasová Gecková, PhD koordinátorka štúdie HBSC www.hbscslovakia.com

Doc. Zuzana Dankulincová, PhD koordinátorka štúdie Care4Youth, https://care4youth.com/

Mgr. Daniela Fiľakovská, PhD, koordinátorka štúdie RomaReach https://www.facebook.com/Roma-REACH-107308681029271/

PhDr. Marek Madro, PhD, IPčko.sk – Internetová poradňa pre mladých ľudí

MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH, Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, LF UK v Bratislave

Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD. , Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, LF UK v Bratislave

PhDr. Ivana Skoumalová, Ústav psychológie zdravia a metodológie výskumu, LF UPJŠ v Košiciach

Mgr. Shoshana Chovan, Ústav psychológie zdravia a metodológie výskumu, LF UPJŠ v Košiciach

Mgr. Daniela Husárová, PhD, Ústav psychológie zdravia a metodológie výskumu, LF UPJŠ v Košiciach

Mgr. Jaroslava Kopčáková, PhD, Ústav psychológie zdravia a metodológie výskumu, LF UPJŠ v Košiciach

Mgr. Miriama Lacková Rebičová, Ústav psychológie zdravia a metodológie výskumu, LF UPJŠ v Košiciach

Mgr. Jaroslava Macková, , Ústav psychológie zdravia a metodológie výskumu, LF UPJŠ v Košiciach

Ing. Lucia Bosáková, PhD, Ústav psychológie zdravia a metodológie výskumu, LF UPJŠ v Košiciach

Zdroje:

http://www.changenet.sk/section=kampane&x=1171000&fbclid=IwAR3o5iV3CZe0QNFi7JGtv01hhvo8QqNFhIS06jnz112H3sykQUUHkclQ92w

https://www.minedu.sk/data/att/17338.pdf

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/925854/S0769_Summary_of_effectiveness_and_harms_of_NPIs.pdf

https://www.gov.uk/government/publications/npis-table-17-september-2020

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/935192/spi-b-dfe-benefits-remaining-education-s0861-041120.pdf fbclid=IwAR2h3GcXgi6StTExTqUncU_toOiwWSmApA4BbwSVKq0El4p5h2HmedCs240

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore