Tlačové správy

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vďaka eurofondom obnovila už piatu budovu

Zníženie spotreby energie je hlavným cieľom projektu, ktorý zrealizovala Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF) v jednom z pavilónov v areáli školy, kde sídli katedra výživy a chovu zvierat.  Projekt Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 12 sa realizoval v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a bol spolufinancovaný  z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu SR a z vlastných zdrojov univerzity. Celkové konečné náklady stavby sú 1 015 545 eur. Obdobie realizácie projektu bolo od októbra 2018 do mája 2022, stavebné práce sa robili od augusta 2020. Na stavbu už bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie.

Pavilón č. 12 prešiel významnou obnovou a modernizáciou technického zariadenia. Súčasťou obnovy bolo zateplenie budovy, rekonštrukcia strechy, výmena okien a dverí a vybudovanie bezbariérového vstupu. V pavilóne bolo nainštalované zariadenie na rekuperáciu tepla (nútené vetranie so spätným získavaním tepla), jednotky na odvetrávanie priestorov hygieny a na odsávanie výparov z chemikálií. Inštalovali sa tepelné čerpadlá na výrobu tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody využívajúce obnoviteľné zdroje energie. Robila sa aj rekonštrukcia osvetlenia. Vďaka projektu sa budova po obnove z hľadiska primárnej energie zaradí do energetickej triedy A0 – budova s takmer nulovou potrebou energie. Prinesie to však aj skvalitnenie výučbového a pracovného prostredia pre študentov a zamestnancov UVLF a zníženie verejných výdavkov na energie.

Toto je už piata budova v areáli univerzity, ktorú sa podarilo obnoviť vďaka štrukturálnym fondom Európskej únie zameraným na znižovanie energetickej náročnosti a budovanie energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva. Na dvoch budovách sa aktuálne pracuje a univerzita má v odbornom hodnotení dva ďalšie projekty. „Pre univerzitu je to kľúčové riešenie, zvlášť v posledných rokoch, keď výrazne klesá rozpočet pre verejné vysoké školy a pritom rastú ceny energií a inflácia. My pritom musíme reagovať na zvýšené požiadavky spoločnosti. Bez peňazí z únie by sme nedokázali staré budovy v historickom areáli dostať na úroveň zodpovedajúcu súčasným požiadavkám. Stále nám zostáva množstvo objektov, ktoré by potrebovali obnovu, čím by sa výrazne zlepšili podmienky pre učiteľov aj študentov.“ hovorí kvestor UVLF Róbert Schréter. „Chceme sa uchádzať aj o ďalšie prostriedky, pripravujeme projekty, no v súvislosti so znižovaním dotácie od štátu vnímame veľké riziko, že ich nebudeme vedieť realizovať. Tým, že dostaneme nižšiu dotáciu, zmenší sa nám balík vlastných peňazí, ktorými musíme vykryť výpadok dotácie namiesto toho, aby sme ich použili na spoluúčasť v projektoch zo štrukturálnych fondov. Nebudeme ich teda môcť toľko podať a následne ani nezískame porovnateľný objem finančných prostriedkov, ako doteraz. Rozvoj univerzity sa tým značne spomalí.“ Náklady na päť doteraz zrealizovaných projektov z Operačného programu Kvalita životného prostredia sa blížia k hodnote 5,5 milióna eur.

Trojpodlažná budova, ktorú postavili  v 60-tych rokoch minulého storočia, bola pred obnovou v nevyhovujúcom pôvodnom stave bez dostatočného riešenia vonkajších atmosférických vplyvov a vnútornej vlhkosti. Tepelno-izolačné vlastnosti okenných a dverných konštrukcií nevyhovovali súčasným normám. Na budove boli neriešené tepelné mosty, ktoré okrem tepelných strát spôsobovali aj vznik plesní. Budova bola napojená na plynovú kotolňu cez sústavu teplovodov, zásobovanie teplou vodou bolo len pomocou elektrických zásobníkových ohrievačov vody. Osvetlenie ani elektroinštalácie nevyhovovali súčasným normám a prevádzka budovy bola nehospodárna.

Areál dnešnej univerzity začali budovať v roku 1903, keď tu uhorské ministerstvo spravodlivosti zriadilo Kráľovskú polepšovňu na prevýchovu odsúdených, zanedbaných i mravne narušených mladistvých. Po vzniku Československej republiky sa polepšovňa vo februári 1919 zmenila na Komenského ústav pre výchovu opustenej mládeže, ktorý sa okrem sociálnej starostlivosti o siroty venoval aj súdom určenej prevýchove mládeže. V roku 1949 tu začala pôsobiť novozriadená Vysoká škola veterinárska, dnešná Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Mgr. Zuzana Bobriková
​hovorkyňa
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Komenského 73, 041 81 Košice
zuzana.bobrikova@uvlf.sk
+421 917 869 914
www.uvlf.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore