Aktuality

Európska komisia uverejnila svoju štvrtú výročnú správu o právnom štáte

V správe mapuje stav v oblasti právneho štátu v každom členskom štáte.

Správa sa zaoberá štyrmi piliermi: vnútroštátna justícia, protikorupčné rámce, pluralita médií a iné inštitucionálne systémy bŕzd a protiváh.

Hoci v niektorých členských štátoch EÚ stále existujú obavy týkajúce sa určitých aspektov právneho štátu, správa sa stala kľúčovým motorom zmeny a pozitívnych reforiem. Možno tak skonštatovať, že z minuloročných odporúčaní bolo úplne alebo čiastočne splnených až 65 %. Z toho vyplýva, že s cieľom nadviazať na odporúčania z predchádzajúceho roka členské štáty vyvíjajú značné úsilie.  A keďže reformy zamerané na zlepšovanie rámca v oblasti právneho štátu si vždy vyžadujú určitý čas, za obdobie jediného roka ide o výrazný pokrok. V niektorých členských štátoch však zároveň pretrvávajú systémové problémy.

Kľúčové zistenia a odporúčania

  1. Reformy súdnictva

Reformy súdnictva boli v minulom roku naďalej v popredí politického záujmu, pričom mnohé členské štáty pokračovali vo vykonávaní odporúčaní z roku 2022 a realizovali reformy dohodnuté v kontexte Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Mnohé členské štáty dosiahli ďalší pokrok, resp. dokončili dôležité reformy zamerané na posilnenie nezávislosti súdnictva, ako sú legislatívne snahy o posilnenie nezávislosti a účinnosti súdnych rád, zlepšenie postupov vymenúvania sudcov a fungovania ich najvyšších súdov, prípadne sú vo fáze prípravy krokov na posilnenie autonómie prokuratúry.

Členské štáty takisto zaviedli opatrenia zamerané na zefektívnenie a skvalitnenie justície, ako aj na uľahčenie prístupu k spravodlivosti. Členské štáty ďalej investovali do svojich justičných systémov, hoci v niektorých členských štátoch sa ako problematické javí odmeňovanie sudcov a prokurátorov, čo viedlo k ťažkostiam pri nábore kvalifikovaného justičného personálu. V niekoľkých členských štátoch zároveň pretrvávajú štrukturálne obavy, pokiaľ ide o nezávislosť súdnictva.

Pokiaľ ide o odporúčania na rok 2023 v oblasti súdnictva, riešia sa aspekty, ako je potreba záruk v postupoch vymenúvania sudcov, zloženie súdnych rád, autonómia prokuratúry alebo potreba poskytnúť súdnemu systému primerané zdroje vrátane platov sudcov a prokurátorov.

  1. Protikorupčné rámce

Pre občanov i podniky v EÚ je naďalej vážnym problémom korupcia. Z osobitného prieskumu Eurobarometra o postojoch občanov ku korupcii v EÚ uskutočneného v roku 2023 napríklad vyplýva, že podľa rýchleho prieskumu Eurobarometra o postojoch podnikov ku korupcii v EÚ sa čoraz väčšia väčšina občanov (70 %) a podnikov (65 %) domnieva, že korupcia je v ich krajine častým javom.  Európania sú čoraz skeptickejší, pokiaľ ide o vnútroštátne úsilie zamerané na riešenie korupcie, pričom približne 67 % sa domnieva, že prípady korupcie na vysokých miestach sa dostatočne nestíhajú.

Viaceré členské štáty prijali opatrenia v súlade s odporúčaniami uvedenými v správe o právnom štáte z roku 2022 týkajúcimi sa boja proti korupcii. V snahe posilniť boj proti korupcii realizovalo niekoľko členských štátov reformy v oblasti trestného práva. Zatiaľ čo niektoré členské štáty naďalej stavajú na svojich výsledkoch v oblasti vyšetrovania, stíhania a sankcionovania korupcie na vysokých miestach, iné prijali opatrenia na posilnenie kapacity orgánov činných v trestnom konaní zodpovedných za boj proti korupcii prostredníctvom dodatočných zdrojov a špecializácie.

Pokiaľ ide o prevenciu, niekoľko členských štátov aktualizovalo alebo práve reviduje aktuálne protikorupčné stratégie a akčné plány. Ďalšie členské štáty podnikli kroky na posilnenie rámcov bezúhonnosti, ako sú kódexy správania či pravidlá pre aktivity v oblasti lobizmu. Odporúčania vydané v tomto roku sa týkajú posilnenia preventívnych rámcov, ako sú rámce upravujúce pravidlá lobizmu a konfliktu záujmov, ako aj zabezpečenia účinného vyšetrovania a stíhania prípadov korupcie.

Vo väčšine členských štátov verejní činitelia podliehajú povinnosti zverejňovať údaje o majetku a záujmoch, no tieto povinnosti sa líšia z hľadiska rozsahu, transparentnosti a dostupnosti zverejňovaných informácií, ako aj z hľadiska úrovne a účinnosti overovania a presadzovania predpisov. V niektorých členských štátoch je vyšetrovanie a stíhanie prípadov korupcie zdĺhavé a stále neboli zaznamenané stabilné výsledky, najmä pokiaľ ide o prípady na vysokej úrovni. V snahe zabezpečiť súdržnejšiu a účinnejšiu reakciu na korupciu v celej Únii Komisia v máji 2023 navrhla nové právne predpisy o korupcii na úrovni EÚ.

  1. Sloboda a pluralita médií

Niekoľko členských štátov prijalo, posilnilo alebo diskutuje o prijatí opatrení na zvýšenie bezpečnosti a zlepšenie pracovných podmienok novinárov, a to aj na základe nedávnych iniciatív Komisie, ako je odporúčanie o zaistení ochrany, bezpečnosti a posilnení postavenia novinárov a odporúčanie o ochrane novinárov a obhajcov ľudských práv, ktorí sa verejne angažujú, pred zjavne neopodstatnenými alebo zneužívajúcimi súdnymi konaniami. Od poslednej správy niektoré členské štáty prijali právne predpisy na zvýšenie transparentnosti vlastníctva médií a posilnili ustanovenia týkajúce sa zvýšenia nezávislosti alebo rozšírenia právomocí svojich regulačných orgánov pre médiá.

Pretrvávajú rozličné obavy v súvislosti s nedostatočnou transparentnosťou pri distribúcii štátnej reklamy, konfliktmi záujmov a prístupom k verejným dokumentom, čo sú niektoré z dôležitých otázok, ktoré boli v správe zdôraznené a ktoré si vyžadujú väčšiu pozornosť. Zatiaľ čo niektoré členské štáty iniciovali reformy na posilnenie nezávislosti svojich verejnoprávnych vysielateľov, v niekoľkých ďalších krajinách sa takéto problémy naďalej neriešia.

Zistenia správy týkajúce sa slobody médií vychádzajú z rôznych zdrojov vrátane Monitora plurality médií (MPM 2023)platformy Rady Európy na podporu ochrany žurnalistiky a bezpečnosti novinárov a platformy na mapovanie slobody médií.

Komisia opäť vydala niekoľko odporúčaní, ktoré sa okrem iného týkajú transparentného a spravodlivého prideľovania štátnej reklamy, nezávislého riadenia verejnoprávnych médií a opatrení na zlepšenie bezpečnosti novinárov, ako aj práva na prístup k verejným dokumentom. Komisia v septembri 2022 navrhla akt o slobode médií, o ktorom sa v súčasnosti rokuje a ktorého cieľom je stanoviť záruky na úrovni EÚ v oblasti ochrany plurality médií a redakčnej nezávislosti.

  1. Inštitucionálny systém bŕzd a protiváh

Členské štáty naďalej zlepšujú kvalitu svojich legislatívnych procesov a zapájajú do týchto procesov aj zainteresované strany – ide o trend, ktorý bol zaznamenaný už v predchádzajúcich správach o právnom štáte. Kľúčovú úlohu v systéme bŕzd a protiváh naďalej zohrávajú ústavné súdy, ktoré zároveň prijali dôležité rozhodnutia týkajúce sa organizácie vnútroštátnych justičných systémov. Postavenie vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva, ombudsmanov a iných nezávislých orgánov sa v niektorých členských štátoch ešte viac posilnilo. Vo väčšine členských štátov existuje priaznivé a vhodné prostredie pre občiansku spoločnosť a niektoré z nich prijímajú opatrenia na ďalšiu podporu tejto sféry.

V niektorých členských štátoch však stále neexistuje formálny rámec pre konzultácie so zainteresovanými stranami, resp. sa v praxi dostatočne nedodržiava a organizácie občianskej spoločnosti a obhajcovia ľudských práv naďalej čelia problémom, ako sú otázky financovania a obmedzenia priestoru, v ktorom pôsobia. Rôzne členské štáty vyjadrili obavy v súvislosti s pretrvávaním využívania núdzových právomocí.

Správa opäť obsahuje informácie o vykonávaní rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva členskými štátmi. Zároveň skúma aj reakcie systému bŕzd a protiváh členských štátov na používanie špionážneho softvéru.

V snahe riešiť niektoré z týchto výziev Komisia zopakovala odporúčania, ktoré zostávajú nesplnené, resp. čiastočne splnené, a prípadne vydala ďalšie odporúčania, ktoré sa napríklad týkajú účinného zapájania zainteresovaných strán do legislatívneho procesu, zriadenia a fungovania akreditovaných národných inštitúcií pre ľudské práva a zabezpečenia otvoreného operačného rámca pre občiansku spoločnosť.

Situácia v oblasti právneho štátu na Slovensku

Pokračovali reformy slovenského justičného systému. Reforma súdnej mapy nadobudla účinnosť a začal fungovať nový samostatný systém správnych súdov. Podľa poskytnutých informácií nový režim disciplinárnych konaní pred najvyšším správnym súdom týkajúcich sa sudcov funguje dobre. Neboli prijaté žiadne opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa na členov súdnej rady vzťahovali dostatočné záruky nezávislosti, pokiaľ ide o ich odvolanie. Neboli zavedené žiadne dodatočné záruky v súvislosti s trestným činom „ohýbania práva“. Pretrvávajú obavy v súvislosti s právomocou generálneho prokurátora zrušiť rozhodnutia nižšie postavených prokurátorov. Justičný systém naďalej čelí problémom, pokiaľ ide o efektívnosť konaní v správnych veciach.

Plánovaná aktualizácia národného protikorupčného programu Slovenska z roku 2019 sa zatiaľ neuskutočnila, zatiaľ čo práca na novej stratégii na roky 2024 – 2028 je v počiatočnej fáze prípravy. Neboli zatiaľ prijaté žiadne opatrenia na reguláciu lobingu a vykonali sa určité počiatočné kroky na posilnenie legislatívy v oblasti konfliktov záujmov a majetkových priznaní. Slovenský špecializovaný Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti investuje do kampaní na zvyšovanie informovanosti verejnosti s cieľom riešiť pretrvávajúcu nízku úroveň oznamovania. Aj naďalej sa vyvíjalo úsilie na boj proti korupcii na vysokých miestach a viacero bývalých vysokopostavených úradníkov bolo obvinených z trestného činu úplatkárstva. Diskrečná právomoc generálneho prokurátora zrušiť vyšetrovanie uplatnená vo viacerých prípadoch korupcie na vysokých miestach naďalej vyvoláva obavy, pričom sa dosiahol určitý pokrok v konzultáciách s verejnosťou o obmedzení príslušného ustanovenia zákonom. Stále je čo zlepšovať, pokiaľ ide o koordináciu medzi rôznymi subjektmi presadzovania práva, pričom spoluprácu v oblasti presadzovania práva naďalej narúšajú obvinenia z politicky motivovaných rozhodnutí v súvislosti s vyšetrovaním korupcie.

Rada pre mediálne služby vykonáva svoju činnosť nezávisle a jej financovanie je dostatočné. Jej právomoc bola zákonom o mediálnych službách prijatým v auguste 2022 rozšírená o oblasť výskumu, mediálnej gramotnosti a spolupráce s on-line platformami na zdieľanie obsahu. Sú zavedené legislatívne rámce na zabezpečenie transparentného vlastníctva médií. Bolo posilnené nezávislé riadenie verejnoprávnych médií, vznikli však nové obavy týkajúce sa ich udržateľného financovania. Bol novelizovaný zákon o slobodnom prístupe k informáciám s cieľom objasniť, ktoré osoby sú povinné sprístupňovať informácie. Dosiahol sa legislatívny pokrok v prípade návrhu zákona zameraného na zlepšenie fyzickej bezpečnosti a pracovného prostredia novinárov vrátane reformy režimu vzťahujúceho sa na ohováranie.

Pretrvávajú obavy v súvislosti so zapojením zainteresovaných strán do procesu tvorby práva, najmä pokiaľ ide o využívanie skrátených konaní. Vynaložilo sa úsilie v záujme zvýšenia účasti na tvorbe verejných politík, no zainteresované strany vyjadrujú obavy v súvislosti s využívaním tzv. legislatívnych prílepkov. Po dlhšom období, keď pozícia verejného ochrancu práv nebola obsadená, nastúpil do tejto funkcie nový ombudsman a bola prijatá novela ústavy s cieľom zabrániť takejto situácii v budúcnosti. Parlament prijal zákon, ktorým sa zriaďuje národný preventívny mechanizmus. Plánujú sa opatrenia na zlepšenie prostredia pre občiansku spoločnosť, rámca jej financovania a na zlepšenie jej postavenia, organizácie pôsobiace v oblasti rodovej rovnosti a práv LGBTIQ osôb a obhajcovia rodovej rovnosti a práv LGBTIQ osôb však naďalej čelia náročným podmienkam.

Odporúčania pre Slovensko

Pokiaľ ide o odporúčania uvedené v Správe o právnom štáte za rok 2022, Slovensko celkovo:

• ešte nedosiahlo žiadny pokrok pri zabezpečovaní toho, aby sa na členov súdnej rady vzťahovali dostatočné záruky nezávislosti, pokiaľ ide o ich odvolanie, s prihliadnutím na európske normy týkajúce sa nezávislosti súdnych rád,

• nedosiahlo žiadny pokrok pri zabezpečovaní toho, aby boli zavedené a riadne dodržiavané dostatočné záruky pre prípady, keď sudcovia musia niesť trestnoprávnu zodpovednosť za trestný čin „ohýbania práva“ v súvislosti so svojimi súdnymi rozhodnutiami,

• dosiahlo určitý pokrok smerom k posilneniu právnych predpisov o konfliktoch záujmov a majetkových priznaniach a nedosiahlo žiadny pokrok pri predkladaní návrhov na reguláciu lobingu,

• nedosiahlo žiadny pokrok pri zlepšovaní koordinácie medzi jednotlivými orgánmi presadzovania práva a dosiahlo určitý pokrok pri zabezpečovaní objektívnosti rozhodnutí prokuratúry, napríklad aj tak, že sa pokračuje v presadzovaní legislatívnych zmien, ktorými sa obmedzí právomoc generálneho prokurátora rušiť rozhodnutia prokuratúry, s cieľom podporiť dosiahnutie presvedčivých výsledkov v prípadoch korupcie na vysokých miestach,

• dosiahlo určitý pokrok pri napredovaní v procese vytvárania legislatívnych a iných záruk v záujme zlepšenia fyzickej bezpečnosti a pracovného prostredia novinárov vrátane reformy zákona o ohováraní, s prihliadnutím na európske normy v oblasti ochrany novinárov,

• dosiahlo určitý pokrok pri posilňovaní pravidiel a mechanizmov na podporu nezávislého riadenia a redakčnej nezávislosti verejnoprávnych médií s prihliadnutím na európske normy týkajúce sa verejnoprávnych médií. V tomto kontexte sa Slovensku pripomínajú záväzky, ktoré v súvislosti s určitými aspektmi justičného systému prijalo v rámci národného plánu obnovy a odolnosti, a navyše sa mu odporúča, aby:

• zaviedlo opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa na členov súdnej rady – a to najmä na tých, ktorých nezvolili sudcovia – vzťahovali dostatočné záruky nezávislosti, pokiaľ ide o ich odvolanie, s prihliadnutím na európske normy týkajúce sa nezávislosti súdnych rád,

• zabezpečilo, že budú zavedené a riadne dodržiavané dostatočné záruky pre prípady, keď sudcovia musia niesť trestnoprávnu zodpovednosť za trestný čin „ohýbania práva“ v súvislosti so svojimi súdnymi rozhodnutiami,

• predložilo návrhy na reguláciu lobingu a posilnenie právnych predpisov o konfliktoch záujmov a majetkových priznaniach,

• prijalo opatrenia na zlepšenie koordinácie medzi jednotlivými orgánmi presadzovania práva a zabezpečilo objektívnosť rozhodnutí prokuratúry, napríklad aj tak, že sa bude pokračovať v presadzovaní legislatívnych zmien, ktorými sa obmedzí právomoc generálneho prokurátora rušiť rozhodnutia prokuratúry, s cieľom podporiť dosiahnutie presvedčivých výsledkov v prípadoch korupcie na vysokých miestach,

• pokročilo v procese vytvárania legislatívnych a iných záruk v záujme zlepšenia fyzickej bezpečnosti a pracovného prostredia novinárov vrátane reformy zákona o ohováraní, s prihliadnutím na európske normy v oblasti ochrany novinárov,

• pokračovalo v procese posilňovania pravidiel a mechanizmov na podporu nezávislého riadenia a redakčnej nezávislosti verejnoprávnych médií s prihliadnutím na európske normy týkajúce sa verejnoprávnych médií,

• zabezpečilo účinné verejné konzultácie v procese tvorby právnych predpisov a zapojenie zainteresovaných strán do tohto procesu.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore