Aktuality

Európsky parlament potvrdil, že chce chrániť novinárov, aktivistov a akademikov

Nové pravidlá Európskej únie sú ochranou kritických hlasov pred súdnym zastrašovaním, ochranou pred zneužívajúcimi cezhraničnými žalobami, finančnou ochranou žalovaných, nastavením postupov pri zamietaní neopodstatnených prípadov a obmedzením taktizovania pri výbere súdu ako aj lepším prístupom obetí k informáciám.

Nový právny predpis, na ktorom sa Parlament dohodol s Radou 30. novembra 2023, poslanci schválili 546 hlasmi za, 47 bolo proti a 31 sa zdržalo hlasovania. Má sa ním zabezpečiť, aby jednotlivci a organizácie, ktoré sa zaoberajú otázkami verejného záujmu, ako sú základné práva, obvinenia z korupcie, ochrana demokracie alebo boj proti dezinformáciám, získali ochranu EÚ pred nepodloženými a zneužívajúcimi žalobami. Ochrana sa bude vzťahovať na všetky cezhraničné prípady s výnimkou prípadov, keď žalovaný aj žalobca pochádzajú z tej istej krajiny EÚ ako súd alebo keď sa prípad týka len jednej krajiny EÚ.

Odrádzajúce finančné záruky

Poslanci zabezpečili účinnejšiu ochranu obetí zavedením dvoch záruk. Ide o skoré zamietnutie žaloby, ak je neopodstatnená, a o možnosť požadovať, aby žalobca uhradil odhadované náklady konania vrátane právneho zastúpenia žalovaného a odškodnenia. Ak žalovaný požiada o skoré zamietnutie, bude na žalobcovi, aby preukázal, že existujú dôvody, aby sa v konaní pokračovalo. Súd môže žalobcovi, ktorým býva zvyčajne politik, korporácia alebo lobistická skupina, uložiť sankcie, napríklad mu môže nariadiť, aby zaplatil náhradu škody.

Opravné prostriedky v prípadoch z krajín mimo EÚ a prístup k informáciám

Cieľom nových pravidiel je predísť tzv. forum shoppingu, t. j. situácii, keď si žalobca vyberie jurisdikciu, v ktorej má najväčšiu šancu na úspech. Cieľom je zabezpečiť, aby rozsudky v neopodstatnených a zneužívajúcich súdnych sporoch vydané v tretích krajinách proti občanom alebo inštitúciám EÚ neboli uznané.

Členské štáty musia zabezpečiť, aby obete neopodstatnených žalôb mali jednotné miesto prístupu k informáciám o procesných zárukách a opravných prostriedkoch, vrátane informácií o právnej pomoci, finančnej a psychologickej podpore. Členské štáty musia tiež zaručiť právnu pomoc v cezhraničných občianskoprávnych konaniach. Mali by tiež zverejňovať všetky právoplatné rozsudky v prípadoch žalôb SLAPP, t. j. strategických žalôb proti verejnej účasti, a zhromažďovať o nich podrobné informácie.

Vyhlásenie spravodajcu

Spravodajca Tiemo Wölken (S&D, DE) po hlasovaní v pléne uviedol: „Žaloby SLAPP predstavujú hrozbu pre právny štát a vážne narúšajú základné práva, vrátane slobody prejavu, prístupu k informáciám a práva na združovanie. Sú formou právneho obťažovania a zneužívania súdneho systému a čoraz častejšie ich využívajú vplyvní jednotlivci a organizácie, aby sa vyhli verejnej kontrole. Naše súdy by sa nemali takto zneužívať na osobný prospech. Táto smernica pomôže bojovať proti prípadom SLAPP a zabráni tomu, aby ľudia využívali súdy na zastrašovanie novinárov a aktivistov a tak ich odrádzali od zverejňovania informácií a nútili ich do autocenzúry.“

Ďalší postup

Táto smernica nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty budú mať potom dva roky na jej transpozíciu do svojho vnútroštátneho práva.

Súvislosti

Počet žalôb SLAPP v EÚ narastá. Poslanci preto v uznesení z roku 2021 navrhli opatrenia na ochranu novinárov, médií a aktivistov pred právnym obťažovaním.

Parlament prijatím tohto právneho predpisu reaguje na návrhy občanov, ktoré boli súčasťou záverov Konferencie o budúcnosti Európy: bojovať proti dezinformáciám a propagande (návrh č. 23 ods. 5), vypracovať účinnejšiu a jednotnejšiu politiku voči autokratickým a hybridným režimom a rozvíjať partnerstvá s organizáciami občianskej spoločnosti (návrh č. 24 ods. 8), prijať právne predpisy na riešenie prípadov ohrozenia nezávislosti médií (návrh č. 27 ods. 1) a prísne presadzovať pravidlá hospodárskej súťaže EÚ v mediálnom sektore (návrh č, 27 ods. 2).

zdroj: https://www.europarl.europa.eu

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore