Tlačové správy

Prešovská univerzita ocenila prácu pedagógov a priateľov univerzity

Na Prešovskej univerzite (PU) v Prešove sa 15. apríla 2024 uskutočnilo slávnostné zasadnutie, na ktorom vedenie univerzity bilancovalo výsledky svojej činnosti za uplynulé obdobie. Pri príležitosti Dňa učiteľov sa udeľovali aj medaily.

Spoločné zasadnutie akademickej obce a Akademického senátu PU patrí k tradičným univerzitným podujatiam. Uskutočňuje sa za účelom prezentovania informácií vedenia univerzity a zároveň odovzdania ocenení zamestnancom a hosťom univerzity. Rektor v úvodnej časti prítomných informoval o tom, čím žila univerzita v uplynulom roku. „Som rád, že univerzita je v takom stave a v takej kondícii, že dnes môžeme optimisticky bilancovať, čo sa nám v minulom roku na univerzite podarilo dosiahnuť. V predchádzajúcom roku naša univerzita primárne žila nastavením vnútorného systému kvality a akreditáciou. Najvýznamnejšou udalosťou bola návšteva pracovnej skupiny Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a dnes môžem povedať, že sme proces akreditácie úspešne zvládli, za vám všetkým úprimne ďakujem,“ vyzdvihol vo svojom prejave rektor Kónya.  V rámci odpočtu za minulý rok sa dotkol aj výsledkov v oblasti vedecko-výskumnej činnosti, vzdelávania, vonkajších vzťahov, priblížil významné investičné aktivity univerzity za minulý rok, pričom neopomenul ani pripravovanú a dlho očakávanú rekonštrukciu opláštenia budovy Vysokoškolského areálu, ktorá by mala začať už v závere mesiaca apríl.

V súčinnosti s jednotlivými fakultami následne rektor univerzity udelil zamestnancom a hosťom univerzity bronzovú, striebornú a zlatú medailu za významnú pedagogickú, výskumnú činnosť a prínos pre rozvoj univerzity. Chcem sa vám srdečne poďakovať za všetko, čo ste počas uplynulého roka, a nielen počas neho, priniesli pre rozvoj univerzity. Za vašu prácu pre univerzitu, vďaka ktorej môžeme napredovať. Ďakujem, nielen tým, ktorí si preberú medaily, ale vám všetkým za to, že ste každý svojim podielom prispeli k výsledkom a úspechom univerzity,“ uviedol rektor Kónya, z rúk ktorého si prevzali medailu viac ako štyri desiatky ocenených.

Atmosféru zasadnutia, ktorého sa zúčastnilo viac ako 250 zamestnancov a hostí univerzity, svojim hudobným programom obohatil najstarší umelecký súbor PU – Žensky spevácky zbor Iuventus paedagogica, ktorý vznikol v roku 1964.

Anna Polačková

 Zoznam ocenených

BRONZOVÉ medaily boli udelené:

Filozofická fakulta:

 • doc. Mgr. Jánovi DRENGUBIAKOVI, PhD.
 • doc. Mgr. Annamárii KÓNYOVEJ, PhD.
 • doc. Mgr. Sandre ZÁKUTNEJ, PhD.

Gréckokatolícka teologická fakulta:

 • ThLic. Martinovi TKÁČOVI, PhD.

Fakulta humanitných a prírodných vied:

 • RNDr. Márii KONEČNEJ, PhD.

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu:

 • doc. Ing. Ľudovítovi NASTIŠINOVI, PhD.
 • Ing. Márii JUSKOVEJ, PhD.

Pedagogická fakulta:

 • Mgr. Hedvige HAFIČOVEJ, PhD.
 • Mgr. Jarmile ŽOLNOVEJ, Ph.D., univer. doc.

Fakulta športu:

 • prof. PaedDr. Jaromírovi SEDLÁČEKOVI, PhD.
 • prof. PaedDr. Karolovi GÖRNEROVI, PhD.

Fakulta zdravotníckych odborov:

 • PhDr. Slávke MROSKOVEJ, PhD.

Návrhy rektora PU v Prešove:

 • PhDr. Mgr. Jane CINOVEJ, PhD.
 • prof. PhDr. Jaroslavovi KUŠNÍROVI, PhD.
 • Mgr. Andrei RUSIŇÁKOVEJ
 • Mgr. Eve BALUCHOVEJ
 • Jaroslavovi BOŽOVI
 • MUDr. Svetlane MEĽUCHOVEJ
 • JUDr. Ondrejovi BRENDZOVI

STRIEBORNÉ medailY boli udelené:

Filozofická fakulta:

 • hab. Petrovi KOCÁKOVI, PhD., akad. maliar, univerzitný profesor

Gréckokatolícka teologická fakulta:

 • Ing. Valérii VARHOĽOVEJ

Fakulta humanitných a prírodných vied:

 • RNDr. Daniele GRUĽOVEJ, PhD.

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu:

 • doc. PaedDr. Zuzane BIRKNEROVEJ, PhD., MBA

Pedagogická fakulta:

 • doc. Mgr.  Radoslavovi RUSŇÁKOVI, PhD.
 • Ing. Pavlovi KOPČÁKOVI, in memoriam

Pravoslávna bohoslovecká fakulta:

 • doc. PhDr. Bohuslavovi KUZYŠINOVI, PhD.

Fakulta zdravotníckych odborov:

 • PhDr. Silvii ŽULTÁKOVEJ, PhD.

Návrhy rektora PU v Prešove:

 • prof. RNDr. Ivanovi ŠALAMONOVI, CSc., MBA
 • doc. Ing. Alexandre CHAPČÁKOVEJ, PhD.
 • Mgr. Jaroslavovi ONDOVI, PhD.
 • JUDr. Pavlovi HAGYARIMU, PhD., MBA

 Zlaté medailY boli udelené:

Filozofická fakulta:

 • Dr. h. c. prof. PhDr. Michalovi DANILÁKOVI, CSc.
 • Dr. h. c. prof. Dr. Karlovi SCHWARZOVI
 • prof. PhDr. Jane SOŠKOVEJ, CSc., in memoriam
 • prof. PaedDr. Jaroslavovi VENCÁLEKOVI, CSc.
 • doc. PhDr. Michalovi VARCHOLOVI, CSc.

Gréckokatolícka teologická fakulta:

 • prof. ThDr. Marekovi PETROVI, PhD.

Fakulta humanitných a prírodných vied:

 • prof. PaedDr. Jozefovi PAVELKOVI, CSc.

Pedagogická fakulta:

 • prof. PaedDr. Ľudmile LIPTÁKOVEJ, CSc.

Fakulta zdravotníckych odborov:

 • PaedDr. Mgr. Helene GALDUNOVEJ, PhD.

Návrhy rektora PU v Prešove:

 • Ing. Márii NOVÁKOVEJ, PhD.
 • Ing. Petrovi HAĽKOVI
 • doc. PhDr. Vasiľovi JABUROVI, CSc.
 • Dr. h. c. prof. PhDr. PaedDr. Ing. Danielovi LAJČINOVI, PhD., DBA, LL.M

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore