Tlačové správy

Financovanie škôl a školských zariadení podľa transparentných pravidiel

V reakcii na tlačovú správu Združenia miest a obcí Slovenska zo dňa 11.09.2012, musíme predsedu ZMOSU, p. Dvonča upozorniť nato, že nie len samosprávy sú zodpovedné za oblasť základného a stredného školstva vrátane školských zariadení, ale rovnako zodpovední sú aj súkromní a cirkevní zriaďovatelia škôl a školských zariadení, ktorí na rozdiel od samosprávy nepodporujú novely školských zákonov, ktoré budú prerokované na prebiehajúcej parlamentnej schôdzi.

Pán Dvonč zabudol uviesť podstatnú zmenu, že novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a novela zákona o odbornom vzdelávaní vnášajú jasné a transparentné pravidlá len pre financovanie tých škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľmi sú mestá a obce, resp. VÚC.

Odmietame tvrdenia, že mestá a obce sú atakované neoprávnenými a často vymyslenými nárokmi neštátnych zriaďovateľov škôl a ich krúžkov záujmovej činnosti. Neštátni zriaďovatelia – súkromní a cirkevní, žiadajú iba jedno, a to aby mali zo zákona, rovnako ako verejní zriaďovatelia, nárok na pridelenie finančných prostriedkov na zabezpečenie kvalitných výchovno-vzdelávacích potrieb pre deti zákonných zástupcov, ktorí odvádzajú svoje dane rovnako ako zákonní zástupcovia detí, ktorí sa rozhodli umiestniť svoje deti do verejných škôl a školských zariadení. Nesúhlasíme preto so zmenami v predložených návrhoch o financovaní, z ktorých vyplýva, že pri financovaní škôl a školských zariadení nebudú mestá a obce viazané účelovo použiť finančné prostriedky na školy a školské zariadenia, na ktoré boli pridelené.

O akom nekontrolovateľnom zvyšovaní počtov zapísaných detí a akom tunelovaní verejných rozpočtov p. Dvonč hovorí? Najprv je potrebné, aby si každý, kto chce zverejniť dôležitú informáciu overil relevantnosť svojho tvrdenia. Kto si dnes dovolí stanoviť hranicu, koľko detí sa môže zúčastniť na voľnočasových aktivitách v školských zariadeniach nato určených, keď v školskom roku 2011/2012 z celkového počtu detí vo veku od 5-14 rokov navštevovalo školské zariadenia poskytujúce voľnočasové aktivity len necelých 30% detí? Kde je ostatných 70% detí, ktoré keď prejavia záujem navštevovať školské zariadenia, budú rovnako hlavným predstaviteľom ZMOSU označené za osoby, ktoré nekontrolovateľným spôsobom tunelujú verejný rozpočet?

Rozpočty väčšiny samospráv miest a obcí na Slovensku sú priamo zodpovedné za to, v akom stave sa nachádza naše školstvo. Je zarážajúce, ako často samospráva hovorí o dlhodobom znižovaní zdrojov na chod verejných materských škôl, školských jedální, základných umeleckých škôl a iných školských zariadení, pričom ale práve pri prijímaní rozpočtov dochádza k situáciám, kedy samospráva poukáže práve na činnosť týchto školských zariadení podstatne nižšie finančné prostriedky ako tie, ktoré samospráve na ich činnosť poukazuje štát prostredníctvom podielových daní. Je bežným javom, že  školské zariadenia  nedostanú ani tie finančné prostriedky ktoré si obec  sama pre nich naplánovala  a v rámci podielových daní ich aj dostala. Na druhej strane však samosprávy nemajú najmenší problém pýtať od zákonných zástupcov detí na činnosť školských zariadení nemalé finančné prostriedky formou mesačných príspevkov v školách a školských zariadeniach.

Pokiaľ štát nezavedie jednoznačné pravidlá pre nakladanie s prostriedkami určenými na zabezpečenie výchovy a vzdelávania, pokiaľ nezrovnoprávni poskytovateľov a zriaďovateľov v ich nárokoch a kompetenciách, pokiaľ neumožní zákonným zástupcom slobodný výber poskytovateľa podľa vlastného uváženia a pokiaľ nebude registrácia detí zabezpečená centrálnym registrom, nemožno ani pri najlepšej vôli očakávať zlepšenie kvality vzdelávania.

Aj na základe týchto skutočností ZOMOS, neverejní zriaďovatelia a  zákonní zástupcovia detí  nesúhlasia s predloženou novelou, ktorá samosprávy miest a obcí dostane do absolútne nadradeného postavenia voči neštátnym zriaďovateľom.

 

Ján Ondrík

predseda OZ NOVÁ VOĽBA

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore