Tlačové správy

Zapisovateľky a zapisovatelia obvodných volebných komisií Košického samosprávneho kraja zložili sľub

Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Zdenko Trebuľa vymenoval zapisovateľov obvodných volebných komisií v jesenných voľbách do orgánov samosprávnych krajov. Na slávnostnom akte v utorok 15. augusta 2017 zložili sľub.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov na piate volebné obdobie. Uskutočnia sa v sobotu 4. novembra 2017. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja určilo pre tieto voľby 11 volebných obvodov.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočňujú piaty krát a po štvrtý raz za ich organizáciu a priebeh zodpovedajú samosprávne kraje spolu s úradmi štátnej správy a Štatistickým úradom SR. „V čase, ktorý predchádza vytvoreniu krajskej a obvodných volebných komisií, budete organizačne a administratívne zabezpečovať úlohy súvisiace s prípravou a priebehom prvého zasadnutia týchto komisií,“ povedal pri slávnostnom sľube Zdenko Trebuľa. „Budete plniť funkciu odborného poradcu príslušnej volebnej komisie. Tá má za povinnosť usmerňovať činnosť okrskových volebných komisií, rozhodovať o sťažnostiach, zisťovať a uverejňovať výsledky volieb. Verím, že prispejete k plynulému a dôstojnému priebehu volieb do samosprávnych krajov.“

Sľub predniesla zapisovateľka Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja Melánia Kolesárová: „Sľubujem na svoju česť, že budem  svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi.“ Všetci zúčastnení ho potvrdili podaním ruky a podpisom.

Zapisovateľky a zapisovatelia obvodných volebných komisií pre voľby do orgánov KSK na piate volebné obdobie:

 • Ing. Beáta Cimermannová, Volebný obvod č.1 – okres  Košice I.,
 • Mgr. Martin Ištvan, Volebný obvod č. 2 – okres Košice II.,
 • Zdenka Mrukviová, Volebný obvod č. 3 – okres Košice III.,
 • Ing. Darina Šebeňová, Volebný obvod č. 4 – okres Košice IV.,
 • MVDr. Ján Špak, Volebný obvod č. 5 – okres Košice okolie,
 • Mgr. Adriana Hennelová, Volebný obvod č. 6 – okres Gelnica,
 • JUDr. Gabriela Rákociová, Volebný obvod č. 7 – okres Michalovce,
 • Ing. Dana Majorčíková, Volebný obvod č. 8 – okres Rožňava,
 • Ing. Anna Gregušová, Volebný obvod č. 9 – okres Sobrance,
 • Mgr. Lívia Klaciková, Volebný obvod č. 10 – okres Spišská Nová Ves,
 • Mgr. Beáta Kereštanová, Volebný obvod č. 11 – okres Trebišov.

Všetky informácie týkajúce sa volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 sú zverejnené na stránke:

https://web.vucke.sk/sk/samosprava/zastupitelstvo/volby/volby-do-organov-samospravnych-krajov-2017/

 

Zuzana Bobriková, hovorkyňa predsedu

Košický samosprávny kraj

 

+ 421 55 7268 128             + 421 918 766 001           zuzana.bobrikova@vucke.sk

www.vucke.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore