Tlačové správy

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach iniciuje spoluprácu so strednými školami

Odliv vedomostného kapitálu zo Slovenska, zvlášť v regiónoch východného Slovenska a znižujúci sa záujem mládeže o štúdium prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky sú brzdou rozvoja vysokých škôl najmä prírodovedného a technického zamerania.

V snahe prezentovať kvalitu výskumu a výučby v regionálnom prostredí, sa vedenie fakulty rozhodlo iniciovať užšiu spoluprácu medzi Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach a strednými školami, ktoré majú záujem podporovať orientáciu žiakov na štúdium STEM (z angl. Science Technology Engineering Mathematics) disciplín.

Označenie Partnerská škola PF UPJŠ v Košiciach je udeľované školám, ktoré sú nositeľmi tvorivého prírodovedného vzdelávania a výraznou mierou sa zaslúžili o popularizáciu prírodných vied medzi mladými ľuďmi, zároveň  dlhodobo s fakultou spolupracujú. Na to, aby partnerstvo mohlo fungovať efektívne, považujeme za dôležité usilovať sa o dosahovanie najmä nasledovných cieľov:·     podporovať aktivity v oblasti spoločných záujmov PF UPJŠ v Košiciach s partnerskou školou a spoločne presadzovať ich naplnenie,·     skvalitňovať výučbu a zvyšovať atraktivitu prírodovedného, matematického a informatického vzdelávania,·     podporovať účasť študentov na predmetových súťažiach, olympiádach a rozvíjať prácu s talentovanou mládežou,·     skvalitniť kariérne poradenstvo v oblasti prírodovedných disciplín, matematiky, informatiky a pomôcť študentom pri výbere štúdia na vysokej škole,·     napomáhať študentom pri prechode na VŠ,·     prezentovať výsledky vedeckej a pedagogickej práce zamestnancov PF UPJŠ v Košiciach smerom k verejnosti,·     zvyšovať povedomie o kvalitatívnych vlastnostiach fakulty medzi žiakmi stredných škôl,·     prispievať k znižovaniu odlivu vedomostného kapitálu z východného Slovenska. Uzavretím zmluvy o partnerstve s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach získali status Partnerská škola PF UPJŠ v Košiciach tieto stredné školy:

  • Gymnázium duklianskych hrdinov vo Svidníku               gdh.sk
  • Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach                      gphmi.sk
  • Gymnázium v Snine                                                                gymsnina.sk
  • Gymnázium Leonarda Stöckela v Bardejove                     gymlsbj.sk
  • Gymnázium sv. Moniky v Prešove                                       gymonika.sk
  • Gymnázium Alejová 1 v Košiciach                                       galeje.sk
  • Gymnázium Poštová 9 v Košiciach                                      gympos.sk
  • Gymnázium a Základná škola sv. Mikuláša v Prešove    zsgmik.sk
  • Gymnázium Jána Adama Raymana v Prešove                  gjar-po.sk/
  • Gymnázium Šrobárova 1 v Košiciach                                 srobarka.sk

Poznámka:

Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou https://www.upjs.sk/verejnost-media/vztahy-s-verejnostou/tlacove-spravy/rok-2017/ .

Mgr. Mária Hrehová, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore