Aktuality

Kam kráčaš, veterinárna profesia na Slovensku? Konferencia VET FUTURE v Košiciach ponúkla odpoveď

Budúcnosť veterinárnej profesie sa stala hlavnou témou konferencie s názvom Kam kráčaš, veterinárna profesia na Slovensku? VET FUTURE, organizovanej Komorou veterinárnych lekárov SR, Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR. Konferencia sa uskutočnila 5. októbra 2018 na pôde UVLF v Košiciach – alma mater väčšiny zúčastnených.

Svojím príhovorom ju otvorila rektorka univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. Vo svojom prejave zdôraznila dôležitosť vývoja veterinárnej profesie od minulosti až po súčasnosť a jej neustále adaptovanie sa súčasným podmienkam. Po nej vystúpili ďalší najvyšší predstavitelia organizátorov konferencie VET FUTURE reprezentujúci zvyšné dva piliere veterinárnej profesie na Slovensku – ústredný riaditeľ ŠVPS SR prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., a prezidentka KVL SR MVDr. Silvia Štefáková. Ako čestný hosť bol pozvaný prezident Federation of Veterinarians of Europe Rafael Laguens, ktorý vo svojej prednáške predstavil celoeurópsku koncepciu VET FUTURE a zdôraznil dôležitosť spomínaných troch pilierov veterinárnej profesie na Slovensku v rámci európskych veterinárnych štruktúr. Venoval sa aj budúcnosti veterinárnej medicíny z demografického hľadiska a potencionálnym hrozbám v oblasti veterinárnej profesie. Vystúpil tiež aj pozvaný prezident Komory veterinárních lékařů ČR MVDr. Karel Daniel a štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR MVDr. Gabriel Csicsai, PhD. Celú konferenciu moderoval a viedol viceprezident KVL SR MVDr. Ladislav Stodola.

Konferencia VET FUTURE pozostávala z dvoch základných okruhov. V prvej polovici stretnutia dominovali prednášky jednotlivých organizátorov zamerané na budúcnosť veterinárnej profesie a nimi stanovené vízie v tejto oblasti. Ako prvý vystúpil ústredný riaditeľ ŠVPS SR, prof. Jozef Bíreš. Jeho prezentácia sa týkala problematiky postavenia ŠVPS SR v potravinovom reťazci na národnej a medzinárodnej úrovni.

Rektorka UVLF v Košiciach prof. Jana Mojžišová vo svojej prezentácii objasnila myšlienku One Health konceptu – súvzťažnosť medzi zdravím zvierat, ľudí a kvalitou životného prostredia. Dôležitým bodom jej prezentácie bola aj Kompetencia prvého dňa, ktorú nadobudnú absolventi UVLF v Košiciach: „Day one competences je dôležitým predpokladom kvalitného veterinárneho vzdelávania a následnej profilácie absolventa UVLF v Košiciach. Ide o pojem, ktorý integruje vedomosti, zručnosti a postoje. Kompetencia vyžaduje získavanie technických zručností, ale zároveň zahŕňa aj aplikáciu príslušných vedomostí v praxi. Táto kompetencia len potvrdzuje dôležitosť samotného veterinárneho vzdelania vo výkone veterinárnej profesie. Ak chceme, aby veterinárna profesia napredovala, musíme jej zabezpečiť stabilný základ už na jej počiatku, teda pri samotnom štúdiu. UVLF v Košiciach si dôležitosť tohto aspektu plne uvedomuje, a preto sa otázkou potencionálnych zmien vo veterinárnej profesii zaoberá už v súčasnosti s dôrazom na rýchlu adaptáciu a flexibilitu.“

Ako tretí vystúpil JUDr. MVDr. Ivan Riečan – predseda dozornej komisie Komory veterinárnych lekárov SR. Jeho prezentácia bola zameraná na efektívnu komunikáciu pre veterinárnu profesiu a zvieratá. KVL SR zdôraznila, že konferencia by mala byť jedným zo štartov novej spolupráce medzi stavovskými organizáciami bez ohľadu na minulosť sa rôzne vonkajšie vplyvy na veterinárnu profesiu. Stále zvyšujúce nároky od chovateľov na profesionálne služby hlavne v rastúcej praxi spoločenských zvierat musia smerovať k zvýšenej odbornosti v diagnostike a terapii a tým zavádzaniu modernej veterinárnej medicíny so štandardnými postupmi.

Všetky tri piliere veterinárneho sektora na Slovensku sa na konferencii VET FUTURE v otázke budúcnosti veterinárnej profesie zhodli, že táto profesia musí uspokojovať spoločenské požiadavky podľa existujúcej potreby. Dôležitá je tiež koordinácia veterinárneho vzdelania s inštitúciami pre verejné zdravie.

Druhá polovica stretnutia bola venovaná diskusnému fóru zameranému na témy veterinárneho vzdelávania, veterinárnej profesie a veterinárnej legislatívy. V diskusii odzneli otázky z oblasti manažmentu, psychologického tréningu veterinárov či transportu zvierat pri cestovaní.

Na záver konferencie bolo vyhlásené komuniké o spolupráci a spoločných víziách veterinárnej profesie všetkých troch organizátorských inštitúcií. Komuniké obsahuje niekoľko bodov, pričom jeho hlavnou myšlienkou je vypracovanie spoločnej národnej koncepcie rozvoja veterinárnej profesie vo všetkých oblastiach. Ďalšie body sa týkali aj ochrany verejného zdravia prostredníctvom zdravia zvierat a zdravotne bezpečných potravín či aplikovania konceptu One health – one world na každom stupni potravinového reťazca.

Mgr. Mária Rusnáková, hovorkyňa

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

+ 421 917 869 914

maria.rusnakova@uvlf.sk

www.uvlf.sk

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore