Tlačové správy

70 rokov Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach

Rok 2020 je pre Botanickú záhradu UPJŠ jubilejným 70. v poradí. Od svojho založenia 5. mája 1950 privítala tisíce návštevníkov, šírením osvety priviedla k štúdiu botaniky a ekológie niekoľko generácií odborníkov a dodnes slúži verejnosti ako miesto oddychu, relaxu i poznania. Pri príležitosti okrúhleho výročia bude v priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ dňa 17. júna 2020 o 14:00 slávnostne inaugurovaná poštová známka s botanickým motívom magnólie veľkokvetej (Magnolia Grandiflora). Inaugurácie sa zúčastnia zástupcovia Slovenskej pošty, a.s., vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vedenie Botanickej záhrady UPJŠ. Pozvaní boli aj zástupcovia mesta Košice, vedenie KSK a ďalší.

„Pôvodne bola Botanická záhrada UPJŠ súčasťou Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva a následne ďalších inštitúcií, až sa v roku 1964 stala súčasťou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V zmysle medzinárodnej Konvencie o biologickej diverzite je hlavnou náplňou činnosti BZ UPJŠ vedeckovýskumná činnosť zameraná na sústreďovanie a štúdium genofondu ohrozených a bežných druhov celého sveta so špeciálnym zameraním na ohrozené druhy karpatsko-panónskeho regiónu“, uviedol riaditeľ BZ UPJŠ prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. Výročiu je venovaná aj vedecká  konferencia „70 rokov Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach“, ktorá sa uskutoční v dňoch 3.-4.9.2020 a je zameraná na históriu a súčasnosť botanického výskumu a ochrany prírody. Záštitu nad konferenciou prijal rektor UPJŠ, pán prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. a pozvané prednášky prednesú významné osobnosti botaniky zo Slovenska i zo zahraničia.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD., Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

e-mail: tomas.zavatcan@upjs.sk

tel.: +421 905 385 911

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore