Tlačové správy

Košický kraj chce návštevníkovi ponúknuť viac

Kvalita, originálnosť a komplexnosť

Podpora aktívnych a kreatívnych aktérov v cestovnom ruchu je prvoradým záujmom Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj. Využitím jedného z najúčinnejších nástrojov v súčasnosti – grantového programu pre podporu tvorby a ponuky produktov cestovného ruchu– sa rozhodla priamo ovplyvniť úroveň a smerovanie ponuky cestovného ruchu v Košickom kraji. Hlavným cieľom  grantového programu pre podporu tvorby a ponuky produktov cestovného ruchu je podpora projektov drobného investičného charakteru, výstupy ktorých sa stanú súčasťou komplexných, netradičných a jedinečných ponúk produktov v cestovnom ruchu. Špecifikom tejto výzvy je, že projekty by mali byť zamerané na vytváranie nových, obnovenie nefunkčných alebo revitalizáciu existujúcich hmotných objektov využiteľných v turizme. Projekty majú aktivizovať spoluprácu aktérov cestovného ruchu v rozvoji drobnej infraštruktúry a pri aktívnych formách cestovného ruchu.

Podpora sa zameriava na tri oblasti:

• oživená história

• zážitkové atrakcie

• wellnes a relax

Prvá oblasť je orientovaná na turistické objavovanie histórie, osobností, legiend, príbehov a tradícií, ktoré sa viažu k známym aj neznámym, či novo obnoveným hmotným pamiatkam. Druhá má ponúknuť prírodné, kultúrne aj historické danosti miesta prostredníctvom zážitkových foriem. V tretej oblasti iniciuje tvorbu nových netradičných ponúk na oddych a primerané pohybové aktivity. Oprávnenými budú projekty, ktoré prispejú k vytvoreniu komplexnej ponuky produktov v oblasti cestovného ruchu, atraktívnej pre rôzne cieľové skupiny, k zvýšeniu atraktívnosti regiónu v oblasti cestovného ruchu a jeho návštevnosti a tiež ku skvalitneniu prezentácie kraja.

„Očakávame, že projekty budú zamerané najmä na inovovanie, či obnovu existujúcich objektov alebo na vytvorenie nového objektu, s konkrétnym zámerom ich ďalšieho využitia a začlenenia do spoločnej ponuky alebo produktu cestovného ruchu. Pri príprave grantového programu sme úzko spolupracovali s oblastnými organizáciami cestovného ruchu v kraji (ZOOCR, OOCR Spiš, OOCR Raj a Visit Košice), ktoré budú aj garantmi kvality a originality projektov,“ uviedla výkonná riaditeľka KOCR KK JUDr. Lenka Vargová Jurková.

Grantový program má prvú uzávierku na predkladanie projektov 16. novembra 2015. Ďalšie uzávierky budú každé 3 mesiace od poslednej aktuálnej uzávierky. Alokácia na prvé grantové kolo je 35.000 EUR. Finančná podpora na projekt bude pridelená maximálne v rovnakej výške, akou prispeje aj žiadateľ o podporu. Na jeden projekt je možné získať finančný príspevok vo výške od 2.000 EUR do 10.000 EUR. Podmienkou je 50% spoluúčasť žiadateľa.

Grantový program podporí projekty realizované na území Košického kraja a oprávnenými žiadateľmi sú len členovia oblastných organizácií cestovného ruchu z Košického samosprávneho kraja, ktorí majú sídlo na území tohto kraja. Pred spracovaním a podaním projektu sa žiadateľom odporúča preštudovať Príručku pre žiadateľa o poskytnutie finančnej podpory z rozpočtu Krajskej organizácie cestovného ruchu.

Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj je vyhlasovateľom a zároveň aj sprostredkovacím orgánom grantového programu. Košický samosprávny kraj schválil založenie krajskej organizácie cestovného ruchu a svoje členstvo v nej na svojom zasadnutí zastupiteľstva dňa 25. júna 2012 Uznesením č. 439/2012. Organizácia má v zmysle zákona presne definované práva a povinnosti. Viac o nej sa dozviete na www.kosiceregion.com.

Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj

Hlavná 48

Košice

www.kosiceregion.com

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore