Tlačové správy

Galéria osobností Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach sa rozrástla o nové mená

V stredu 8. júna 2016 sa v priestoroch Historickej auly Rektorátu UPJŠ v Košiciach za účasti rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., dekana Prírodovedeckej fakulty (PF) UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriela Semanišina, PhD., vedenia PF UPJŠ v Košiciach a členov Akademickej obce PF UPJŠ v Košiciach uskutočnilo slávnostné uvedenie prof. RNDr. Leva Bukovského, DrSc., prof. RNDr. Jána Košťálika, DrSc., prof. Ing. Dušana Podhradského, DrSc., prof. Ing. Ladislava Potockého, CSc., prof. RNDr. Evy Mišúrovej, PhD. do Galérie osobností Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

  • RNDr. Lev Bukovský, DrSc. (*9.9.1939 Podkriváň)

Matematik, zakladateľ Košickej školy teórie množín a základov matematiky. Profesor Bukovský začínal ako žiak Pražskej školy teórie množín (Petr Vopěnka) a topológie (Zdeněk Frolík). Jeho vedecké bádanie bolo zamerané na matematickú teóriu nekonečna v rámci teórie množín a logiky s dôrazom na aplikácie v iných matematických disciplínach (topológia, teória miery, teória reálnych funkcií, trigonometrické rady). Jeho výsledky o mocninách nekonečných kardinálov patria k základom modernej teórie množín a sú uvádzané v učebniciach po celom svete. Významné ocenenia: Zlatá medaila UPJŠ (r. 1988), Zlatá čestná plaketa Jura Hronca SAV (r. 1994), Cena mesta Košice za príspevok k upevneniu demokracie v SR (r. 1997), Plaketa Regionálneho centra Maďarskej akadémie vied v Debrecíne Pro cooperatione scientifica promovenda (r. 1998), Krištáľové krídlo (r. 1999), Cena predsedu Košického samosprávneho kraja za zásluhy o rozvoj kraja (r. 2004).

  • RNDr. Ján Košťálik, DrSc. (19. 8. 1929, Pondelok – dnes súčasť obce Hrnčiarska Ves okres Poltár)

Geograf, významná osobnosť v oblasti geomorfológie a kvartérnej geológie. Profesor Košťálik bol už ako začínajúci geograf priekopníkom využitia moderných metód vo výskume – metód RTG, elektrónovej mikroskopie, mikromorfológie či termoluminescencie hlavne na príklade sprašových sedimentov, ale aj fosílnych pôd, čím prispel k ich stratigrafickému zaradeniu. Absolvoval viacero zahraničných pobytov a stáží a prednášal na viacerých prestížnych európskych univerzitách. Počas štipendijného pobytu na univerzitách v nemeckom Bonne a Kolíne nad Rýnom koncipoval monografické dielo o fosílnych pôdach a sprašiach na Nitrianskej pahorkatine, prvú svojho druhu, spracovanú komplexnými teoreticko-metodologickými i empirickými prístupmi. Podobné dielo z východného Slovenska vzniklo už pod hlavičkou Prírodovedeckej fakulty. Významné ocenenia: Zlatá medaila Prírodovedeckej fakulty UPJŠ (r. 2013).

  • Ing. Dušan Podhradský, DrSc. (11. 9. 1940 Ozdín)

Biochemik, významná osobnosť v oblasti biochémie peptidov a bielkovín na Slovensku s medzinárodným dosahom. Jeho pedagogická činnosť spočívala v zabezpečení výučby biochémie v odboroch chémie, biológie a v učiteľskom štúdiu. Dosiahol akreditáciu odborného a doktorandského štúdia biochémie. Založením katedry biochémie, jej materialnotechnickým, personálnym a koncepčným zabezpečením položil základ toho, že biochémia dosiahla a dosahuje na fakulte vo vedeckej činnosti a v úspešnosti absolventov významné výsledky. Zistenie, že trans-mastné kyseliny u kvasiniek sa dokážu len čiastočne odbúravať, ktoré zistil počas študentskej diplomovej práce, má dodnes charakter objavu a bolo motívom pre jeho prácu vo vede. V prostredí klinického laboratória zaviedol stanovenie steroidných hormónov pomocou plynovej chromatografie. Táto metóda sa v ČSR použila po prvýkrát. Biochemické laboratórne metódy ako napr. analýzy aminokyselín, peptidov chromatografie proteínov boli predmetom výskumu a výsledky sa publikovali v renomovaných časopisoch. Významné ocenenia: Medaila Univerzity Karlovej v Prahe (1998), Zlatá medaila Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (2003).

  • Ing. Ladislav Potocký, CSc. (*21. 1. 1939 Košice – † 7. 3. 2011 Košice)

Fyzik, pedagóg, výraznou mierou sa pričinil o rozvoj výskumu v oblasti magnetizmu v Košiciach. Na začiatku svojej vedeckej kariéry sa zaoberal vplyvom mechanických vlastností najmä elastických a plastických deformácií na magnetické vlastnosti polykryštalických feromagnetík a významne prispel k vysvetleniu charakteru ich magnetizačných procesov. Venoval sa skúmaniu strát feromagnetických materiálov na báze Fe-Si s Gossovou textúrou pod vplyvom mechanického namáhania pri premagnetovaní v striedavom magnetickom poli. Pri skúmaní magnetických vlastností tenkých amorfných feromagnetických vrstiev na báze kobaltu a niklu sa zoberal vplyvom torzného namáhania na tvar hysteréznej slučky, koercivity a vzniku anizotropie. Najdôležitejšie výsledky dosiahol pri skúmaní magnetických vlastností magneticky mäkkých amorfných feromagnetických zliatin, pripravených metódou rýchleho ochladenia taveniny. Patrí medzi spoluzakladateľov tohto progresívneho smeru výskumu v Košiciach. Významné sú závery jeho prác vykonávaných pri skúmaní magnetického stavu feromagnetika (magnetický moment a Curieho teplota) v závislosti od chemického zloženia a štruktúry amorfného feromagnetika pri prechode do kryštalického stavu. Bol spoluorganizátorom vedeckého života v oblasti magnetizmu v Košiciach, nositeľom širokej zahraničnej spolupráce, z ktorej najplodnejšia bola s Ústredným fyzikálnym ústavom Maďarskej akadémie vied v Budapešti. Významné ocenenia: Pamätná medaila Jednoty československých matematikov a fyzikov (r. 1962), Pamätná medaila MsNV Košice (r. 1981), Zaslúžilý pracovník SAV (r. 1982), Zaslúžilý pracovník rezortu školstva, mládeže a telesnej výchovy (r.1989), Strieborná plaketa Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách (r.1989), Zlatá medaila PF UPJŠ za výrazný prínos vo výskumnej činnosti (r. 2003), Zlatá plaketa SAV (r. 2009).

  • RNDr. Eva Mišúrová, PhD. (* 11.4.1937 Nitra)

Bunková biologička, významná osobnosť v odbore rádiobiológia, zodpovedná a svedomitá vysokoškolská učiteľka. Jej vedeckovýskumná práca bola zameraná predovšetkým na skúmanie účinkov rôznych druhov ionizujúceho žiarenia a neskôr aj faktorov kozmických letov (stav beztiaže, hypergravitácia, imobilizácia a i.) na nukleové kyseliny, rozpad chromatínu (apoptózu) a syntézu DNA v krvi a krvotvorných a lymfatických orgánoch zvierat v modelových pokusoch na Zemi a v podmienkach reálnych kozmických letov u zvierat zo siedmich biologických družíc série Kozmos. Od r. 1970 bola zapojená do medzinárodnej spolupráce v programe Interkozmos. V r. 1985-1992 pôsobila vo funkcii podpredsedníčky Sekcie kozmickej biológie a medicíny pri Biologickej spoločnosti ČSAV a ako členka vedenia Čs. pracovnej skupiny pre kozmickú biológiu a medicínu programu Interkozmos. V r. 2001-2010 bola členkou Odbornej rady pre kozmickú biológiu a medicínu Komisie pre výskum a mierové využívanie vesmíru pri Rade vlády SR pre vedu a techniku. Spolu so svojimi spolupracovníkmi sa okrem proliferačne aktívnym krvotvorným a lymfatickým orgánom venovala aj skúmaniu účinkov žiarenia a ťažkých kovov na proliferačne málo aktívne orgány z hľadiska vzniku, kumulácie a uchovávania latentného cytogenetického poškodenia, resp. jeho prenosu na potomstvo, prostredníctvom indukovanej nestability genómu. Významné ocenenia: Strieborná medaila ČSAV (1978), Zlatá pamätná medaila ČSAV za zásluhy o rozvoj kozmického výskumu v ČSSR v rámci programu Interkozmos (1987), Diplom za zásluhy o rozvoj česko-slovenskej rádiobiológie (1996).

Mgr. Mária Hrehová, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore