Tlačové správy

Združenie HK8 vydalo stanovisko k zásahom do postavenia hlavného kontrolóra a jeho útvaru na Košickej župe

Združenie hlavných kontrolórov samosprávnych krajov SR (Združenie HK8) negatívne vníma kontroverzné kroky Košického samosprávneho kraja (KSK), najmä jeho štatutárneho orgánu, voči hlavnému kontrolórovi KSK a Útvaru hlavného kontrolóra KSK. So znepokojením prijalo informácie o neposkytovaní súčinnosti pri vykonávanej kontrole, pričom po zistení závažných nedostatkov, z ktorých rezultovalo aj podanie oznámenia o podozrení zo spáchania trestných činov, sa hlavný kontrolór a jeho útvar stretol s neprimeranými reakciami a snahami o diskreditáciu. Neakceptovateľným je aj stav niekoľkomesačnej neochoty predsedu samosprávneho kraja komunikovať s hlavným kontrolórom.
Elementárne princípy kontroly sa musia uplatňovať v ktorejkoľvek fáze kontrolnej činnosti, počnúc plánovaním, výkonom kontroly, a končiac realizáciou výsledkov kontroly a plnením informačnej povinnosti. Bez rešpektovania nezávislosti nie je možné hovoriť o efektívnom a funkčnom kontrolnom systéme.
Ak by mal byť pripustený výklad o možnosti oprávnenosti na vykonanie kontroly len na základe rozhodnutia zastupiteľstva, nie je možné hovoriť o nezávislosti kontrolnej činnosti.
Pojem nezávislosti nemôže byť chápaný len z procesného pohľadu výkonu kontroly, ale aj v širšom zmysle slova ako materiálna nezávislosť, čo konštatuje v prípade kontrolných orgánov aj Ústavný súd SR (Nález ÚS SR sp. zn. PL. ÚS 8/2017-43 zverejnený pod č. 90/2019 Z. z.).
Nie je možné akceptovať mocensko – politické tlaky ohrozujúce nezávislosť kontroly a snahy o jej diskreditáciu.
Vzhľadom k tomu, že exekutívne orgány samosprávy majú podľa súčasnej legislatívnej úpravy k dispozícii prostriedky na vyvinutie tlaku na hlavného kontrolóra a útvar hlavného kontrolóra za účelom nepriameho ovplyvnenia ich konania, je nanajvýš aktuálna potreba urgentnej zmeny postavenia hlavného kontrolóra samosprávneho kraja a jeho útvaru v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch.
O aktuálnych problémoch na KSK rokovalo Združenie HK8 na svojom ostatnom pracovnom stretnutí. Výstupom z predmetného rokovania je stanovisko HK8, ktoré bolo prijaté jednomyseľne všetkými členmi združenia.

Viac informácií nájdete tu: https://www.hk8.sk/stanoviska/stanovisko-1.html

Združenie hlavných kontrolórov samosprávnych krajov SR (HK8), je občianske združenie a ako právnická osoba predstavuje stavovskú organizáciu hlavných kontrolórov samosprávnych krajov SR.

https://www.hk8.sk/uvod.html

Združenie HK8 sa stalo členom medzinárodnej organizácie EURORAI (European Organisation of Regional External Public Finance Audit Institutions).
EURORAI združuje regionálne inštitúcie, ktoré vykonávajú externé kontroly verejných financií.
Začiatkom roka 2019 bola poslaná na generálny sekretariát EURORAI žiadosť o prijatie za člena – pozorovateľa. Prezídium EURORAI na svojom poslednom zasadnutí, ktoré sa konalo 14. marca 2019 v Moskve pri príležitosti 25. výročia kontrolnej a audítorskej komory, sa rozhodlo udeliť štatút pozorovateľa Združeniu hlavných kontrolórov samosprávnych krajov Slovenskej republiky.

Viac informácií nájdete tu:
http://www.eurorai.org/eurorai/eurorai_eng.nsf/titulares/committee_meeting_in_moscow

Ing. Ľubomír Hudák, hlavný kontrolór, Košický samosprávny kraj
e-mail: lubomir.hudak@vucke.sk , tel: +421 918 766 500

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore