Tlačové správy

Združenia samosprávnych krajov – SK 8

Na rokovaní Združenia samosprávnych krajov SK 8 sa predsedovia samosprávnych krajov zaoberali aj stanoviskom hlavných kontrolórov prijatého v rámci Združenia   HK 8. Reagovali tak na jednostranne prijaté tvrdenia hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja (KSK), z ktorých vychádzalo Združenie hlavných kontrolórov HK 8. V stanovisku kontrolóri vyčítali košickej župe predovšetkým neposkytovanie súčinnosti Útvaru hlavného kontrolóra.

Predsedovia samosprávnych krajov preto v pondelok 10. júna na spoločnom rokovaní v Novom Smokovci prijali spoločné stanovisko, v ktorom vyjadrili znepokojenie z  jednostranných a neobjektívnych tvrdení HK 8. Zhodli sa na tom, že kontrolóri by sa v rámci svojej činnosti mali zaoberať rozvojom kontrolnej činnosti, prevenciou aj odbornými otázkami. Hodnotenie aktuálnej situácie v samosprávnych krajoch v zmysle zákona o samospráve vyšších územných celkov nespadá do ich kompetencií.

„Kontrolná činnosť hlavných kontrolórov, ako aj zamestnancov tohto útvaru, musí byť apolitická a založená výlučne na odbornosti. Hlavní kontrolóri, ktorí sú zamestnancami samosprávnych krajov, by mali byť partnermi v procese a nehodnotiť iba ex post. Združenie samosprávnych krajov je otvorené komunikácii s HK 8. Budeme preto iniciovať stretnutie s jeho zástupcami,“ uviedol Jozef Viskupič, predseda SK 8 a trnavský župan.

Predsedovia samosprávnych krajov súhlasia s HK 8 v tom, že v rámci kompetencií samosprávnych krajov nie je možné akceptovať mocensko – politické tlaky ohrozujúce nezávislosť kontroly. Platí to aj pre zamestnancov Útvaru hlavného kontrolóra. Každý kontrolór je totiž viazaný právami a povinnosťami, ktoré vychádzajú z platnej legislatívy a zákonníka práce, keďže je zamestnancom úradu a vzťahujú sa na neho pracovnoprávne predpisy. Nemá kompetencie neobjektívne prezentovať vlastné názory, či hodnotiť vnútorné záležitosti samosprávneho kraja. Predsedovia samosprávnych krajov tiež v spoločnom stanovisku uvádzajú, že integrita a autonómne rozhodovanie hlavných kontrolórov za súčasnej právnej úpravy nie sú žiadnym spôsobom obmedzené.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore