Tlačové správy

Na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach otvorili Prototypové a inovačné centrum, na Stavebnej fakulte TUKE pribudlo Laboratórium excelentného výskumu

Vybudovanie PaIC je odpoveďou na schválenú Stratégiu výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3 SK), ktorá má prispieť k reforme výskumu a vývoja na Slovensku, najmä výraznejšie zapojiť do výskumu podnikateľov a zmeniť orientáciu výskumu na výskum, ktorého  výsledky budú uplatniteľné v hospodárskej a spoločenskej praxi.

Centrum ako súčasť projektu „Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií“ bolo budované v dvoch etapách, pričom prvá etapa bola realizovaná v dvoch fázach. Prvá v rokoch 2014 až 2016 s nákladom 1 623 000 Eur a druhá zameraná už len na vybavenie Centra nástrojmi a príslušenstvom v rozsahu vyše 90 000 Eur v roku 2017.

Druhá etapa sa realizovala v rokoch 2017 až 2018 a to len z vlastných zdrojov Strojníckej fakulty TUKE. Táto etapa umožnila doplnenie štruktúry a priestorov pre realizáciu väčších výskumno-vývojových úloh.

Prototypové a inovačné centrum vo svojej profilácii vychádza z výnimočných daností zakomponovaných už v koncepcii jeho budovania.

V oblasti materiálneho vybavenia sa jedná o najmodernejšiu výrobnú techniku, svojou štruktúrou vhodnú aj pre mimoriadne presnú nástrojársku výrobu. Umiestnená je v nových priestoroch, pozitívne ovplyvňujúcich výslednú presnosť i celkovú kvalitu výroby.

V oblasti personálnej je centrum budované na báze optimálneho mixu expertných znalostí, vekovej štruktúry a dôkladného poznania akademického i priemyselného prostredia, s využitím výnimočných výskumných kapacít celej univerzity.

V centre dochádza k hlbšiemu prepojeniu výskumnej činnosti s praxou. Jeho cieľom je zhmotniť myšlienky tvorivých pracovníkov SjF TUKE, ktoré boli publikované vo významných vedeckých monografiách, v karentovaných publikáciách, patentoch a úžitkových vzoroch. Ide o výnimočný príklad naplnenia reťazca výskum-vývoj-výroba, pričom výsledkom výskumu je priamo prototypový výstup výskumného projektu s reálnym overením jeho funkcie.

Poslaním centra je aktívne pôsobenie v nasledovných oblastiach:

 • realizácia výsledkov výskumu pracovníkov fakulty a študentov
 • výskum, vývoj a inovácie v rámci spoločných výskumných projektov s priemyslom
 • mentorská a výrobná podpora aktivít start-upov a malých podnikov v oblasti vývoja a výroby prototypov
 • umožnenie študentom priamo sa podieľať na výskume nových výrobkov a technológií
 • koordinácia komplexných projektov spolupráce priemyslu a univerzít s medzinárodným prepojením

V súčasnosti je v centre rozbehnutá práca na interných projektoch univerzity a pracuje sa na dobudovaní infraštruktúry centra s následným doplnením počtu výskumných a technických pracovníkov v súlade s dlhodobým zámerom rozvoja SjF. Podarilo sa tiež vytvoriť podmienky na zapojenie centra do vyučovacieho procesu.

V rámci programu Horizont 2020 sa naše Centrum stalo súčasťou európskej siete 23-och Inovačných centier pre oblasť robotiky (Robotic Digital Innovation Hub).

Technologické a prístrojové vybavenie Centra:

 • zváracie pracovisko MASTERTIG 2300,
 • CNC sústružnícko-frézovacie centrum DMG MORI ecoTurn 510
 • 3-osá CNC frézovačka DMG MORI / 635 V ecoline
 • 5-osá CNC frézovačka DMG MORI / ecoMill 50
 • laserové CNC páliace zariadenie TruLaser Cell 3000
 • CNC drôtová rezačka AccuteX AU-500i,
 • hydraulický ohraňovací lis CNC PPEC-6 35/15,
 • strojné tabuľové nožnice CS 06/31,
 • rovinná brúska HFS 4080 C,
 • stanica vŕtania SSB 50F Super,
 • pásová píla ABS 320 B,

Výstavba Prototypového a inovačného centra dáva realizačným výstupom projektov študentov i pedagógov úplne novú kvalitu, plne porovnateľnú s výstupmi špičkových európskych pracovísk a prispeje k posilneniu dobrého mena celej univerzity.

Kontaktná osoba: 

Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., dekan Strojníckej fakulty TUKE

frantisek.trebuna@tuke.sk,  +421 55 602 2017

 

Laboratórium excelentného výskumu na Stavebnej fakulte TUKE

Laboratórium excelentného výskumu bolo budované v dvoch etapách. Prvá etapa bola súčasťou univerzitného projektu v rámci INFRA II a projektov „Podpora centra excelentného integrovaného výskumu progresívnych stavebných konštrukcií, materiálov a technológií“ a „Centrum excelentného výskumu progresívnych stavebných konštrukcií, materiálov a technológií“.

Z týchto projektov boli realizované stavebné objekty Laboratória excelentného výskumu Stavebnej fakulty TUKE a podstatná časť technologického vybavenia laboratória. V druhej etape, ktorá bola súčasťou rozsiahleho projektu „Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií“, bolo dobudované výskumné centrum o ďalšie moderné technologické zariadenia umožňujúce realizovať špičkový výskum v oblasti stavebníctva.  V obidvoch etapách boli použité aj vlastné zdroje fakulty vo výške viac ako 200 000,- EUR.

Portfólio laboratória excelentného výskumu je navrhnuté tak, aby sa zaoberalo technológiami, ktoré vytvárajú konštrukcie neškodné pre životné prostredie, výkonnejšie a ekonomickejšie pre prevádzku. Laboratórium excelentného výskumu je integrovaným pracoviskom zabezpečujúcim vykonávanie experimentálneho výskumu vo všetkých oblastiach, v ktorých má fakulta akreditované študijné programy, vykonávanie skúšok stavebných materiálov, prvkov, konštrukcií a technológií. Zároveň sa podieľa aj na vzdelávacej a výskumnej činnosti jednotlivých ústavov fakulty.

Laboratórium je vybavené najmodernejším skúšobným zariadením  a prístrojmi:

 • lámacia dráha pre skúšanie prvkov reálnych veľkostí do rozmerov až 18 m
 • pulzátor INSTRON ±2500 kN
 • pulzátor INOVA ±160 kN, ±250 kN, ±400 kN, ±630 kN
 • tensegrity bunky
 • komplexné technologické zariadenie pre skúšanie v oblasti dopravného staviteľstva
 • komplexné technologické zariadenie pre skúšanie stavebných materiálov
 • inteligentný dom s centrálnym riadením a meraním
 • slnečné kolektory

Kontaktná osoba:

prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD., dekan Stavebnej fakulty TUKE, vincent.kvocak@tuke.sk,  +421 55 602 4003

Interview s rektorom TUKE: Ing. Adrián Harčár, PhD., kancelár TUKE, kancelar@tuke.sk, 0918 675 555

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore