Tlačové správy

Letná škola chemikov 2020 na PF UPJŠ v Košiciach

V dňoch  5.7.- 17.7. 2020. sa na Ústave chemických vied (ÚCHV) Prírodovedeckej fakulty (PF) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bude konať 43. ročník tzv.  Letnej školy chemikov (LŠCH). Pôvodne mala túto udalosť organizovať FCHPT STU Bratislava, no v obavách z pandémie COVID-19 organizáciu predčasne zrušila. Vzhľadom na potreby talentovanej mládeže sa vedenie ÚCHV PF UPJŠ v Košiciach rozhodlo prebrať záštitu nad organizáciou LŠCH.

LŠCH je tradičné podujatie, organizované Slovenskou komisiou Chemickej olympiády a príslušnou školou. Je vybraných 48 najúspešnejších riešiteľov krajských kôl CHO v kategóriách C a B (určených pre študentov stredných škôl s nechemickým zameraním 1. a 2. ročníka) a 4 žiaci vybraní na reprezentáciu SR na Medzinárodnej chemickej olympiáde 2020. Na LŠCH žiaci absolvujú dvojtýždňové prednášky a semináre pod vedením vysokoškolských pedagógov, pričom absolvujú aj laboratórne cvičenia. Letná škola poskytuje talentovaným žiakom systematické nadstavbové vedomosti v jednotlivých oblastiach chémie a umožňuje im získať praktické zručnosti v laboratóriu, ktoré by inak nemali možnosť získať pri dnešnom vzdelávaní na stredných školách. LŠCH tak umožňuje podchytiť mladých talentovaných chemikov, rozvinúť ich talent, vedomosti a zručnosti v chémii. Práve vďaka LŠCH máme na Slovensku dobre pripravených žiakov pre najvyššiu kategóriu CHO – kategóriu A, z ktorej sa vyberajú účastníci na Medzinárodnú chemickú olympiádu. Na nej dosahujú naši žiaci cenné úspechy – za posledné desaťročie získali 37 zo 40 možných medailí.

„Podporu talentovanej mládeže považujeme za dôležitú zložku činnosti našich pracovísk. Aj v tejto zložitej situácii sme sa rozhodli podporiť záujem o vedu a umožniť realizáciu tejto akcie. Zo svojich vlastných skúseností viem, že stretnutie s vysokoškolskými pedagógmi, ako aj s kvalitnou výskumnou infraštruktúrou je bonus, ktorý nie je úplne samozrejmý. Mne to v mojich gymnaziálnych rokoch práve Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach ponúkla a som rád, že môžeme v tomto poslaní pokračovať“, uviedol pán dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Roman Soták, PhD.

LETNÁ ŠKOLA CHEMIKOV, KOŠICE, 5. 7. – 17. 7. 2020

Účastníci

žiaci, kategória C                                             24

žiaci, kategória B                                             24

učitelia                          20 (v jednom čase 4, t.j. 2 pre jednu kategóriu)

pedagogický dozor a laborant                3

Denný program

pondelok – piatok

  • 08.00 – 12.00 h prednášky, semináre, laboratórne cvičenia
  • 12.00 – 14.00 h obed + prestávka
  • 14.00 – 17.00 h prednášky, semináre, laboratórne cvičenia
  • 17.00 – 22.00 h večera a organizované voľnočasové aktivity (spoločenské hry, športové aktivity)

sobota, nedeľa, sviatok

  • výlety do okolia podľa počasia
  • návšteva kultúrnych pamiatok, športové aktivity

Garanti odborného programu

Hlavný garant: Slovenská chemická spoločnosť

Všeobecná a anorganická chémia: RNDr. Jozef Tatiersky, PhD. (PriF UK Bratislava)

doc. Ing. Mária Linkešová, PhD. (Trnava)

Analytická chémia: RNDr. Rastislav Serbin, PhD. (PF UPJŠ Košice)

Ing. Lenka Hurajtová (PF UPJŠ Košice)

Fyzikálna chémia:  doc. Ing. Ján Reguli, CSc. (Bratislava)

doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. (FCHPT STU Bratislava)

Organická chémia: doc. RNDr. Martin Putala, PhD.

prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc. (PriF UK Bratislava)

Biochémia:  Ing. Boris Lakatoš, PhD. (FCHPT STU Bratislava)

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

e-mail: tomas.zavatcan@upjs.sk

tel.: +421 905 385 911

 

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore