Tlačové správy

Na školách v pôsobnosti KSK začne takmer 6300 prvákov

V školskom roku 2014/2015 by malo do prvých ročníkov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nastúpiť spolu 6290 žiakov, čo je zhruba o 400 žiakov menej ako v šk. r. 2013/2014.

V dennej forme štúdia očakávame 4 494 žiakov stredných odborných škôl, 1681 žiakov gymnázií a 115 žiakov konzervatórií,. Tieto údaje nezahŕňajú počet žiakov v nadväzujúcich formách odborného vzdelávania (nadstavbové a pomaturitné štúdium). Na viac ako polovici stredných škôl očakávame pokles počtu žiakov v dennej forme štúdia. Presné počty žiakov budú známe až po 15. septembri, keď sa robí zber údajov pre normatívne financovanie.

Oproti minulému školskému roku nenastali zmeny v počte stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Vzdelávať sa bude na 64 stredných školách, z toho je 19 gymnázií, 2 konzervatóriá, 2 spojené školy (každá z nich s organizačnými zložkami gymnázium a stredná odborná škola), 41 stredných odborných škôl (z toho 5 obchodných akadémií, 2 hotelové akadémie, 4 stredné priemyselné školy, 1 technická akadémia,  4 stredné zdravotnícke školy, 1 škola úžitkového výtvarníctva a 24 ďalších stredných odborných škôl).

Na siedmich stredných školách nastupujú noví riaditelia a riaditeľky, ktorí boli úspešní vo výberových konaniach. Na väčšine stredných škôl sa uskutočnili výberové konania, keďže sa končilo päťročné funkčné obdobie, ktoré stanovuje zákon. Noví riaditelia budú od septembra na troch  gymnáziách – na Javorovej ulici v Spišskej Novej Vsi, na Poštovej ulici v Košiciach a v Sobranciach, ďalej na SPŠ dopravnej v Košiciach, Strednej zdravotníckej škole v Rožňave a SOŠ na Hviezdoslavovej ulici v Rožňave.

K existujúcim 16 elokovaným pracoviskám stredných odborných škôl pribudnú ďalšie. Ministerstvo školstva rozhodlo o zaradení desiatich vysunutých pracovísk do siete škôl a školských zariadení od 1. septembra 2014. Sú určené predovšetkým na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí neukončili vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončili úspešne. Sú to elokované pracoviská v Sečovciach, Parchovanoch a Nižnom Žipove (ako súčasť Spojenej školy Sečovce), v Richnave ako súčasť SOŠ Prakovce, v Lelese ako súčasť SOŠ Pribeník, v Čani a Kuzmiciach ako súčasť SOŠ technickej Košice, v Sečovciach ako súčasť Spojenej  školy Dobšiná, v Sokoľanoch ako súčasť SOŠ Bocatiova Košice a v Čiernej nad Tisou ako súčasť SOŠ Kráľovský Chlmec.

Okrem týchto pracovísk ministerstvo potvrdilo aj zaradenie dvoch elokovaných pracovísk SOŠ Košice – Šaca určených na vzdelávanie občanov vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody. Elokované pracoviská budú  v Košiciach na Floriánskej ulici a na Budovateľskej ulici.

Zuzana Bobriková, hovorkyňa predsedu

Košický samosprávny kraj

+ 421 55 7268 128    + 421 918 766 001

zuzana.bobrikova@vucke.sk www.vucke.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore