Tlačové správy

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením podpredsedu Milana Ľalíka na neverejnom zasadnutí pléna 7. decembra 2016 rozhodol

 1. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 14/2016

o návrhu Krajského súdu v Prešove v zastúpení predsedom senátu Mgr. M. K. na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) a čl. 130 ods. 1 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky, o súlade § 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov s čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky.

Návrh Krajského súdu v Prešove  odmieta.

2. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 15/2016

o návrhu Okresného súdu Pezinok v zastúpení sudkyňou JUDr. M. Š. na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) a čl. 130 ods. 1 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky, o súlade § 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov s čl. 20 ods. 4, čl. 13 ods. 4 v spojení s čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky.

Návrh Okresného súdu Pezinok  odmieta ako podaný zjavne neoprávnenou osobou.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

 Viac informácií Vám môže poskytnúť

 hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@concourt.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore