Tlačové správy

Slávnostné odovzdanie cezhraničného cestného spojenia medzi obcami Veľký Horeš a Nagyrozvágy

V utorok 26. septembra 2023 o 13:00 hod. sa uskutoční slávnostné odovzdanie cezhraničného cestného spojenia medzi obcami Veľký Horeš (SK) a Nagyrozvágy (HU). Výstavba cesty bola realizovaná v rámci projektu Road links development between Nagyrozvágy (HU) and Veľký Horeš (SK) – FUTURE IN HEMP / Rozvoj cestného spojenia medzi obcami Nagyrozvágy (HU) a Veľký Horeš (SK) – BUDÚCNOSŤ V KONOPE financovaného prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko.

Obce Veľký Horeš a Nagyrozvágy sú prihraničné a zároveň susediace obce. Obce majú približne rovnakú veľkosť, rovnaké národnostné zloženie, rovnaký charakter a silné vzájomne prepletené príbuzenské vzťahy. Do konca druhej svetovej vojny ich spájala spevnená cesta. Obyvatelia obcí do dnešného dňa museli podstupovať obchádzku 21 km k najbližšiemu hraničnému priechodu. Znovuvybudovaním tejto cesty došlo k zlepšeniu dostupnosti a skráteniu vzdialenosti medzi obcami na cca 4km. Od nového cestného spojenia očakávame  zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce medzi oboma obcami a zvýšenie kvality života miestnych občanov.

Stavba na Slovenskej strane sa nachádza v intraviláne a extraviláne obce Veľký Horeš. Okrem výstavby samotnej spojnice medzi obcou Veľký Horeš a štátnou hranicou v dĺžke 2,3 km, došlo aj k rekonštrukcii miestnej komunikácie na Rozvágyskej ulici v dĺžke 521,27 m, vrátane rekonštrukcie chodníkov, ktorá spája hlavnú cestu č. 3690 pretínajúcu obec a novovybudovanú cestu križujúcu štátnu hranicu.

Projekt sa začal realizovať 01/01/2020 a celková dĺžka realizácie dosiahla 45 mesiacov. Začiatku realizácie predchádzalo niekoľko rokov príprav. Prvá projektová dokumentácia bola vytvorená ešte v roku 2008.

Realizácia projektu je súčasťou Teritoriálneho Akčného Plánu (TAP) realizovaného na cezhraničnom SK-HU pohraničí, ktorého cieľom je vytvorenie 13 pracovných miest. Účelom TAP-u je oživenie pestovania a spracovania konope, ktoré malo v danej lokalite bohatú históriu.  Výstavba cestného prepojenia je súčasťou medzištátnej Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o dopravnom charaktere ciest prechádzajúcich cez spoločnú štátnu hranicu z roku 2012.

  • Celkový rozpočet projektu: 3 504 584,95 EUR
  • Rozpočet obce Veľký Horeš 1 754 785,49 EUR
  • Spolufinancovanie obce Veľký Horeš: 87 739,29 EUR
  • Cezhraničný partner: Építési és Közlekedési Minisztérium (Ministerstvo výstavby a dopravy).
  • Rozpočet partnera: 1 618 884,81 EUR

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej Únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške: 2 978 897,20 EUR

pozvanka_cezhraničný prechod Veľký Horeš-Nagyrozvágy

 

PaedDr. Zoltán Pál, starosta obce Veľký Horeš

Družstevná ulica 333/2

07652 Veľký Horeš

E-mail: velkyhores@gmail.com

Tel.: +421 56 6397209

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore