Tlačové správy

Oživovanie a sprístupňovanie tradičnej rómskej tanečnej kultúry v podaní detského súboru Čiriklore

Oživovanie a sprístupňovanie tradičnej rómskej tanečnej kultúry, tak ako ju realizuje detský súbor Čiriklore  vo viacerých rómskych komunitách východného Slovenska, napr. v Čičave, Trhovišti, Sačurove, ale aj v CDR v Michalovciach, je skvelou správou pre  nadané deti,  žijúce v marginalizovaných rómskych komunitách. Malý príklad z uplynulých týždňov:

Vďaka finančnej podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menšín ( Kultminor ), mohol detský tanečný súbor ČIRIKLORE divákom prvýkrát predstaviť tanečnú rozprávku Romaňi kereka. V Čičave 26/9/2023 a na ZŠ v Trhovišti 28/9/2023. Tento zaujímavý príbeh je o putovaní rodiny rómskych kočovných umelcov po Slovensku, Ukrajine a Rumunsku.

Štipendista projektu, podporeného FPKNM – Ing. Dušan Plichta je umeleckým vedúcim a aj autorom choreografií, tvoriacich jadro tanečného príbehu. Tentokrát sa zameral na scénické spracovanie a javiskové uvedenie autentických tanečných motívov z obce Petrovany a mesta Moldava nad Bodvou. Inšpiráciou pre neho boli a sú nositelia tradícií: rodiny Makulovcov a Bastyurovcov. Ani o dramatické scény nie je núdza. Diváci ich ocenia aj v choreografii „Jarmok“, ktorá – po vtipnom predstavení tradičných rómskych remesiel – plynule prechádza do tanca „Tanečné čriepky z Petrovian“. Téma klasických každodenných pracovných aktivít, citlivo obohatených o tanečnú improvizáciu dievčat a chlapcov, je oživená v ďalšej Plichtovej choreografii: „Rajbaňe a zabavky na Bodve“. Tá dejovo vyvrcholí tanečnou zábavou „Bašavel“. V bašaveli sú bohato zastúpené čapášiky temperamentných chlapcov i krásne párové párové tance z Moldavy nad Bodvou. Veľký podiel na diváckom úspechu týchto netradičných a vtipných choreografií má viacročná spolupráca súboru s Libušou Čižmárik Bachratou ArtD, expertkou na tradičné rómske tance. Bachratá nielen vybrala, ale aj naštudovala s deťmi viaceré typické tanečné motívy z Petrovian a Moldavy nad Bodvou. Sú aj divácky príťažlivé a malí tanečníci si rýchlo osvojili.

Pozoruhodným a nasledovaniahodným príkladom je zapojenie sa členov súboru Čiriklore – talentovaných detí z Čičavy, Sačurova, Trhovišťa a Pozdišoviec do prípravy a javiskovej prezentácie tohto rozprávkového príbehu. Najviac spoločných jednodenných sústredení bolo realizovaných v komunitnom centre Gréckokatolíckej rómskej misie v Čičave (VT). Najväčšou výzvou, ktorú súbor zvládol v rámci tohto projektu, bolo zabezpečenie účasti detí zo vzdialenejších lokalít na sústredeniach v Čičave v auguste a septembri r. 2023. Čas a každodenné úsilie, ktoré Plichta a jeho slovenskí ( Bachratá, Fedin, Dvorščák, Mekel…) i rómski spolupracovníci ( Martin David – dobrovoľník r. 2022 ) venujú tanečnému vzdelávaniu rómskej mládeže, nie je samoúčelné. Pozitívnym sprievodným javom tohto tanečného vzdelávania je zvyšovanie individuálneho potenciálu členov súboru, ktoré sa prejavuje lepšej disciplíne, raste odolnosti a vytrvalosti, lepšej fyzickej kondícii, ale najmä v oveľa väčšej psychickej pohode a spokojnosti detí. Ale nielen to. Deti – členovia súboru,  majú zmysluplne vyplnený čas. Robia totiž to, čo ich najviac baví – tancujú ( a to vždy a všade ). To je tá najlepšia prevencia sociálno-patologických javov, neznášanlivosti a pocitu frustrácie. Nehovoriac o raste zdravého sebavedomia, podloženého tvrdou prácou, ako aj pocitu hrdosti na svoju rómsku identitu ( ROMIPEN ).

Romaňi kereka – tanečno dramatické pásmo o putovaní rómskych umelcov je zároveň aj školou tradičného rómskeho tanca. Výsledky tohto projektu je možné okamžite spracovať a pretaviť do podoby výchovného koncertu, príťažlivého pre žiakov základných škôl, materských a stredných škôl. Spontánny a dlhotrvajúci potlesk škôlkarov a žiakov ZŠ na vystúpeniach Čiriklore v Čičave, Trhovišti jednoznačne potvrdzuje správnosť tohto postupu. Umelecké vedenie Čiriklore bude oslovovať a ponúkať tanečno – dramatické pásmo Romaňi kereka kultúrnym inštitúciám v rámci Prešovského a Košického samosprávneho kraja. Chceme, aby si našlo svoju  cestu nielen k Rómom, ale aj k väčšinovému obyvateľstvu.

Ing. Dušan Plichta, autor projektu a predseda OZ VÝZVA, rozumom a srdcom za lepšie Slovensko

0903 440148, duplifbe@gmail.com

Z vystúpenia v Čičave 26/9/2023   

 Z vystúpenia v Trhovišti 28/9/2023

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore