Tlačové správy

Študentov cielene pripravia pre trh práce

 „Nie je múdry ten, čo veľa vie, ale ten, kto vie, čo mu treba.“ Tento citát si veľmi prezieravo zvolili za názov svojho projektu v Súkromnom osemročnom gymnáziu na Dneperskej ulici v Košiciach, s ktorým uspeli v rámci Operačného programu Vzdelávanie u Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. Už dlhší čas sa totiž vedú diskusie o tom, že slovenské školstvo desaťročia trpí chorobnou snahou vtĺcť do hlavy žiakov toho čo najviac. Bez ohľadu na to, či to raz v živote budú potrebovať a či si nie je jednoduchšie „vygúgliť“ potrebnú informáciu, než sa ju nabifľovať a potom aj tak zabudnúť.

Do projektu, ktorého realizácia potrvá 24 mesiacov a výdavky naň predstavujú čiastku 266 313,86 eur, sa zapája celý kolektív interných i externých zamestnancov školy  ako aj 221 žiakov. „Predsavzali sme si zvýšiť kvalitu vzdelávania žiakov pre potreby trhu práce prostredníctvom inovácie výchovno-vzdelávacieho procesu rozvojom kompetencií pedagógov, potrebných na premenu tradičnej školy na modernú“ hovorí zriaďovateľ Súkromného osemročného gymnázia na Dneperskej ulici v Košiciach RNDr. Dušan Bosák. „Chceme inovovať obsah a metódy vzdelávania, učebné a metodické materiály a zaviesť nové formy do vyučovacieho procesu, aby boli naši absolventi ešte kvalitnejšie pripravení pre potreby trhu práce.

Škola je zameraná na programovanie a informatiku a je aktívnym členom združenia IT Valley Košice. Cieľom gymnázia je aktívne sa zapojiť do prípravy mladej generácie pre IT priemysel, ktorý je v súčasnosti jedným z ťahúňov zamestnanosti a produkcie v Košickom samosprávnom kraji, a to najmä v odvetví informačno-komunikačných technológií a služieb. V regióne pôsobí niekoľko veľkých nadnárodných spoločností poskytujúcich rôzne druhy služieb svojim globálnym klientom.

Všetko sa realizuje s ohľadom na nevyhnutnosť prípravy žiakov uplatniť sa na trhu práce. Tak, aby sa učenie stalo samozrejmosťou a motivovalo žiakov k celoživotnému vzdelávaniu, aby teoretické poznatky chápali ako východisko pre prax, aby sa stali konkurencieschopnými a aby ich schopnosti predurčili za tvorivých, schopných (a) riadiacich pracovníkov,“ konkretizuje ciele a formy realizácie projektu „Nie je múdry ten, čo veľa vie, ale ten, kto vie, čo mu treba“ dr. Bosák. „Chceme aj naďalej pokračovať v realizácii aktivít orientovaných predovšetkým na žiaka a učiteľov, s cieľom zvyšovania zamestnanosti žiakov v IT firmách a tak aspoň trocha prispieť k zníženiu nezamestnanosti mladých ľudí v našom regióne.“

Žiaci súkromného gymnázia už niekoľko rokov pravidelne reprezentujú Slovensko na medzinárodných prehliadkach tvorivosti. Najvýznamnejším úspechom vzdelávacej činnosti je dnes už bývalý absolvent Miroslav Košík, v súčasnosti študent Technickej univerzity v Košiciach, ktorý sa v roku 2012 stal s projektom Excalibur  celkovým víťazom svetovej súťaže v kategórií „Cyber Security“ v Dubaji. „V tomto trende by sme chceli aj naďalej pokračovať a úspešná realizácia nového projektu nám tento cieľ pomôže splniť,“ dodáva Dušan Bosák, autor a realizátor myšlienky zriadenia  Súkromného osemročného gymnázia, ktoré úspešne vzdeláva mládež už 18. rok.

Ďalšie informácie:

  • RNDr. Dušan Bosák  0905 654 490

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore