Tlačové správy

Verejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na verejnom zasadnutí pléna 7. februára 2018 rozhodol:

 1. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 11/2016

o návrhu Okresného súdu Košice II na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) a čl. 144 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 5b zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Ustanovenie § 5b zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  nie je v súlade  s čl. 46 ods. 1 v spojení s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Odlišné stanovisko k rozhodnutiu pripájajú predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková a podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Milan Ľalík.

Zvukový záznam z pojednávania zo 7. februára 2018 vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 11/2016:

https://www.ustavnysud.sk/c/document_library/get_file?uuid=154a77de-a986-400f-b87f-7f22cba2b1ea&groupId=10182

https://www.ustavnysud.sk/c/document_library/get_file?uuid=99cb7a9a-936a-41ee-b05c-64ef446ea638&groupId=10182

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore