Aktuality

Prešovská univerzita a občianske združenie IPčko podpísali Memorandum o spolupráci

Spolupráca pri odborných konzultáciách či podporných aktivitách pre študentov a študentky je spoločným zámerom memoranda o spolupráci, ktoré podpísali rektor Prešovskej univerzity (PU) v Prešove Peter Kónya a  Marek Madro, riaditeľ občianskeho združenia IPčko. Prešovská univerzita sa tak stala prvou univerzitou na Slovensku, ktorá s IPčkom nadviazala tento typ spolupráce.

IPčko je občianske združenie, ktoré od roku 2012 stojí pri ľuďoch, keď potrebujú pomoc. Jeho cieľom je, aby ľudia, ktorí sa ocitnú v náročných a krízových situáciách, mali nonstop dostupnú odbornú psychologickú pomoc a podporu. Pri plnení tohto cieľa využíva a prepája najnovšie psychologické poznatky s modernými technológiami.

Medzi inštitúcie, s ktorými dané občianske združenie zintenzívnilo svoju spoluprácu sa ako prvá univerzita na Slovensku zaradila Prešovská univerzita. „Som rád, že naša univerzita nadväzuje spoluprácu s občianskym združením IPčko s cieľom rozšíriť spôsob podpory našim študentom a študentkám v oblasti duševného zdravia,“ uviedol pri podpise memoranda Peter Kónya, rektor PU.

„Na našich psychológov a psychologičky v Prešove sa obrátilo už v minulom roku so žiadosťou o pomoc 326 študentov a študentiek, ktorí najčastejšie hovorili o témach osamelosti, tlaku na výkon, úzkosti, sebapoškodzovania, neprijatí, nízkom sebavedomí, depresii a myšlienkach na ukončenie života, ako aj o pocite strachu a obavách spojených s témou bezpečnosti v školskom prostredí. Mladí ľudia potrebujú pomoc, podporu a bezpečný priestor, v ktorom bez obáv zo stigmy môžu hovoriť o všetkom, čo potrebujú a prežívajú. Potrebujú vidieť, že aj univerzite na nich záleží, že systém okolo nich funguje a robí kroky smerujúce k ich podpore a vytváraniu pocitu bezpečia,“ zdôraznil  na stretnutí riaditeľ IPčka Marek Madro. Hlavným podnetom na vznik memoranda bolo podľa jeho slov to, že univerzitní študenti a študentky zo Slovenska, Ukrajiny a Ruska využívajú anonymné, bezplatné a dostupné psychologické služby poskytované v centre krízovej intervencie Káčko Prešov, ktoré je projektom IPčka.  „Téma duševného zdravia je mimoriadne aktuálna a dopady náročných situácií, ktoré ako jednotlivci aj spoločnosť prežívame, si vyberajú svoju daň v podobe zhoršujúceho sa stavu duševného zdravia študentov a študentiek. Pomoc a podporu pri riešení náročných situácií potrebujú nie len oni, ale aj vyučujúci, ktorí sú každodennom kontakte s mladými ľuďmi,“ doplnil Madro.

V súlade so zámermi rozvoja univerzity a IPčka sa budú obe strany memoranda na princípoch vzájomnej dôvery a porozumenia usilovať svoju činnosť realizovať najmä v oblasti podporných aktivít pre študentov, projektov a grantovej spolupráce, podpory spolupráce s odborníkmi,  ale aj v oblasti spoločnej organizácie podujatí. Dôležité budú taktiež vzájomné odborné konzultácie či výmena informácií medzi univerzitou a IPčkom s cieľom sledovať aktuálne potreby a následne tomu prispôsobovať svoje služby.

Prešovská univerzita poskytuje psychologické poradenstvo svojim študentom a študentkám  aj priamo na univerzite, a to prostredníctvom pracoviska psychologického poradenstva pri Inštitúte psychológie Filozofickej fakulty PU. Poradenstvo je poskytované pri rôznych osobných, vzťahových a študijných problémoch. Najčastejšie sú to problémy v komunikácii, nízka sebadôvera, pocity menejcennosti, strach a úzkosť zo skúšok, problémy v štúdiu, či rodinné a partnerské komplikácie.

S cieľom podporovať duševné zdravie sa univerzita popri vzdelávaní  snaží vytvárať možnosti a priestor pre organizované i individuálne športové a kultúrne vyžitie svojich študentov. Študenti sa môžu socializovať vo viacerých športových kluboch a umeleckých telesách, ale zároveň môžu využívať športoviská, telocvične, plaváreň podľa svojho záujmu a dostupnosti priestorov. Univerzita taktiež pravidelne organizuje koncerty, besedy, autorské čítania, umelecké výstavy, ktoré sú určené celej akademickej obci. Priamo v priestoroch univerzity sú realizované aj omše, ktoré sú dôležitou súčasťou života viacerých študentov.

anonymne – bezplatne – nonstop

Krízová linka pomoci: 0800 500 333

IPčko: www.ipcko.sk

Anna Polačková , hovorkyňa PU

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore